آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 65-85]
 • آیبد، رضا اثر ویژگی‌های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات‌رسانی، در تعدیل آن [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 87-107]
 • آذر، عادل مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 21-47]
 • آذر، عادل شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 161-185]
 • آذر، عادل ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهرهوری) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 1-23]
 • آذر، عادل تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه ای تطبیقی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 129-146]
 • آذر، عادل مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 131-150]
 • آراسته، حمیدرضا ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 11-43]
 • آرمان، مانی قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 25-50]
 • آرمان، مانی شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 25-50]
 • آسایی، هیوا بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 71-92]
 • آقایی، عبدا... قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 99-113]
 • آقازاده، احمد طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 171-217]

ا

 • ابدولی، امیر ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 39-54]
 • ابراهیمی، ابوالفضل تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 200-226]
 • ابراهیمی، ابوالقاسم بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 125-136]
 • ابراهیمی، ابوالقاسم سنجش برندکارفرما [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 139-161]
 • ابراهیمی، سید عباس نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 89-114]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تبلیغات و ارتقاء فعالیت های مختلف در سطح بین المللی [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 81-100]
 • ابراهیمی، عبدالرحیم شناخت وضعیت بازاریابی کشورهای مختلف در 15 سال آتی و توصیه هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور [دوره 3، 11.10، 1372، صفحه 97-110]
 • ابراهیمی، عبدالرحیم نقش آمیخته بازاریابی جهانگردی جهت جذب جهانگردان بیشتر [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 109-132]
 • ابراهیمی، عبدالرحیم نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 133-154]
 • ابراهیمی، عبدالرحیم شناختی از هشت الگوی بازاریابی [دوره 3، شماره 12، 1372، صفحه 69-83]
 • ابراهیمی نژاد، مهدی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 141-160]
 • ابطحی، حسین پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 12-40]
 • ابطحی، سید امیر رضا مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیک شهری [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 73-90]
 • ابطحی، سید حسین سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 65-96]
 • ابطحی، سید حسین دیدگاه های ارزشی اعتقادی گزینش [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 5-14]
 • ابطحی، سید حسین مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 1-16]
 • احتشامی، کاملیا بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 57-80]
 • احسانی، رحیم ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • احمدی، سیدعلی اکبر شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 161-185]
 • احمدی، محمد مهدی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 119-142]
 • احمدپور داریانی، محمود محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 65-89]
 • ادیب، حسین ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02 [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 25-46]
 • ادبی فیروزجایی، علی اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 127-142]
 • ادبی فیروزجایی، محسن الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 187-219]
 • اربابی، سید محمد راهبرد ها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 7-31]
 • ارجمند قهستانی، امید چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 29-59]
 • اردلان، محمدرضا نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 99-123]
 • ارمان، مانی اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 49-73]
 • اروعی یزادانی، بدرالدین تواناسازی جا به جایی پایگاههای قدرت در سازمانهای امروزی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 163-180]
 • ایزدی یزدان آبادی، احمد تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 95-124]
 • اسحاقی، سیدمحمدصادق عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 119-142]
 • اسد پور، امین رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان [دوره 18، شماره 63، 1390، صفحه 1-25]
 • اسدی خانقاه، شیرین تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390) [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 129-160]
 • اسفندیاری مقدم، امیر تیمور ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 171-185]
 • اسکندری، مجتبی معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 99-121]
 • اسماعیلی، محمودرضا بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 77-97]
 • اسماعیلی، محمودرضا تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 47-64]
 • اسماعیلی، محمودرضا بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72) [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 37-68]
 • اسماعیلی، محمودرضا تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 51-68]
 • اسماعیلی، محمودرضا شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 11-37]
 • اسماعیل زاده، محمد عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 143-163]
 • اسماعیل زاده، محمد رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 27-45]
 • اسماییل زاده، منصور تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 133-156]
 • اسمائیلی، محمود رضا سازماندهی برای نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 56-75]
 • اشرفپور، محمد محسن بررسی اثر بخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 55-85]
 • اشرفزاده، فرزاد مدل تصمیم گیری برون سپاری خدمات [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 111-134]
 • اصغری زاده، عزت الله ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • اصیلی، غلامرضا بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 233-248]
 • اصیلی، غلامرضا بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت) [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 143-169]
 • اعتباریان، علی اکبر بررسی و نقد فلسفی نظریه دوعاملی فردریک هرزبرگ از دیدگاه نمادین- تفسیری [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 119-144]
 • اعرابی، سید محراب ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 273-292]
 • اعرابی، سیدمحمد راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 1-35]
 • اعرابی، سیدمحمد شمای کلی انسان شناسی [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 6-14]
 • اعرابی، سیدمحمد هماهنگی: معیار صحت [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 3-10]
 • اعرابی، سیدمحمد درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 124-138]
 • اعرابی، سیدمحمد طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 85-113]
 • اعرابی، سیدمحمد استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 15-35]
 • اعرابی، سیدمحمد خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران) [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 1-31]
 • اعرابی، سید محمد الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 89-116]
 • اعرابی، سید محمد هماهنگی: معیار صحت [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 1-12]
 • اعرابی، سید محمد روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 69-86]
 • اعرابی، سید محمد الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 54-78]
 • اعرابی، سید محمد تئوری اداره جامعه [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 1-5]
 • اعرابی، سید محمد تحقیق: الزام بنیادین انسان کمالخواه [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 1-11]
 • اعرابی، سید محمد بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 1-30]
 • اعرابی، سید محمد مفاهیم و دیدگاههای ائتلافهای استراتژیک [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 19-44]
 • اعرابی، سید محمد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • اعرابی، سید محمد الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 1-21]
 • اعرابی، سید محمد آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان) [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 17-32]
 • اعرابی، سید محمد طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]
 • اعرابی، سید محمد طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 1-21]
 • افجه، سیدعلی اکبر مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 21-47]
 • افجه، سیدعلی اکبر رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 231-247]
 • افجه، سیدعلی اکبر الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 187-219]
 • افجه، سیدعلی اکبر رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 73-96]
 • افجه، سیدعلی اکبر تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • افجه، علی اکبر ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 1-24]
 • افجه ای، سیدعلی اکبر علوم رفتاری و مدیریت اسلامی [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 3-18]
 • افجه ای، سید علی اکبر منشاء و ماهیت دوگانگی های رفتار در سازمان [دوره 3، 11.10، 1372، صفحه 23-36]
 • افجه ای، علی اکبر نگاهی دیگر به مدیریت و توسعه سازمان در عصر حاضر [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 103-118]
 • افجۀ، سید علی اکبر عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 51-74]
 • افجۀ، سید علی اکبر الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 87-118]
 • افرازه، عباس الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 37-63]
 • اقدسی، محمد نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 1-24]
 • اکبری، محمدرضا طراحی مدل ریاضی ارزیابی محیط داخلی و خارجی سسیسستم آموزش علمی-کاربردی (جهت بکارگیری در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک) [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 135-168]
 • اکرمی، احمد ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 273-292]
 • الیاسی، مهدی آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 55-88]
 • البرزی، محمود الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 1-14]
 • البرزی، محمود کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 49-62]
 • الحسینی المدرسی، سید مهدی تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 1-24]
 • الفت، لعیا مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 139-156]
 • الفت، لعیا پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 143-157]
 • اللهیاری، احمد شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 69-93]
 • الهی، سیدمجید تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 151-171]
 • اله یاری بوزنجانی، احمد تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 63-94]
 • اله یاری بوزنجانی، احمد تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 51-76]
 • الهیاری بوزنجانی، احمد چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 25-56]
 • الوانی، سید محمد پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 12-40]
 • الوانی، سیدمهدی نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 1-26]
 • الوانی، سیدمهدی نگاهی دیگر به انسان سازمانی معاصر [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 25-33]
 • الوانی، سیدمهدی بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 37-53]
 • الوانی، سیدمهدی نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 5-19]
 • الوانی، سیدمهدی نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 3-13]
 • الوانی، سیدمهدی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 81-98]
 • الوانی، سیدمهدی عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 1-27]
 • الوانی، سیدمهدی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 35-64]
 • الوانی، سید مهدی شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 1-24]
 • الوانی، سید مهدی بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 1-18]
 • الوانی، سید مهدی عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 79-99]
 • الوانی، سید مهدی تصمیم گیری در بحران [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 68-86]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت مسائل عمومی [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 21-36]
 • الوانی، سید مهدی استعاره ها: ابزار شناخت سازمان [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 23-52]
 • الوانی، سید مهدی تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 117-142]
 • الوانی، سید مهدی تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 56-68]
 • الوانی، سید مهدی سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 9-26]
 • الوانی، سید مهدی آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟ [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 1-12]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 5-20]
 • الوانی، سید مهدی اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 1-12]
 • الوانی، سید مهدی سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 25-38]
 • الوانی، سید مهدی نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 47-63]
 • الوانی، سید مهدی طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 1-16]
 • الوانی، سید مهدی تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 1-24]
 • الوانی، سید مهدی پژوهش کیفی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 17-28]
 • الوانی، سید مهدی پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 6-12]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 12-40]
 • الوانی، سید مهدی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 1-38]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 13-32]
 • الوانی، سید مهدی مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 3-18]
 • الوانی، سید مهدی بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 1-29]
 • الوانی، مهدی سبک شما در مدیریت تعارض چیست [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 95-100]
 • امانی، جمشید اثر ویژگی‌های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات‌رسانی، در تعدیل آن [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 87-107]
 • امیدی، سعیده مدل ایجاد ثروت انسانی ـ سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 101-137]
 • امیری، زینب تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 47-64]
 • امیری، شعله بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]
 • امیری، لیلا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 59-80]
 • امیری، مقصود انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها [دوره 17، شماره 62، 1389، صفحه 1-35]
 • امیری، مقصود توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 91-106]
 • امیرخانی، امیرحسین بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 109-124]
 • امیرخانی، طیبه بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 151-169]
 • امیرشاهی، میر احمد تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 1-23]
 • امین، فرشته مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت) [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 141-172]
 • امین الرعایا، احسان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 183-209]
 • امین زاده، علی محمد تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]
 • انتظاری هرسینی، علی فرهنگ دانایی (ابعاد، شاخص ها و مقایسه چند سازمان) [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 45-70]
 • انصاری، منوچهر ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 205-224]
 • انصاری رنارنی، قاسم عوامل موثر بر استقبال مردم تهران از طبیعت گردی(اکوتوریسم) [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 25-50]
 • انصاری رنانی، قاسم نظام انضباطی موقعیتی مبتنی بر نظریه های رهبری موقعیتی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 115-141]
 • انصاری رنانی، قاسم نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 53-68]
 • انصاری رنانی، قاسم الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 123-140]
 • اهوپای، مریم تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 135-149]
 • اورعی یزدانی، بدرالدین تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 163-180]
 • اویسی عمران، اکرم تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 1-16]

ب

 • باباخانی، سعید تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • باباشاهی، جبار نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 197-212]
 • باباشاهی، جبار تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 137-158]
 • بابائیان، علی نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 97-114]
 • بادپر، هدی بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 95-120]
 • باغبانیان، مصطفی فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 49-73]
 • باغومیان، رافیک تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 221-252]
 • باقرزاده آذر، محمد مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • باقری یزدی، هادی مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیک شهری [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 73-90]
 • باقری کراچی، امین طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 171-217]
 • باقری کلجاهی، علی آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان) [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 17-32]
 • باقری نژاد، جعفر جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 149-172]
 • بامدادصوفی، جهانیار کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 54-71]
 • بامداد صوفی، جهانیار ارزیابی عملکردCRM در شرکت ایران خودرو مبتنی بر کارت امتیازی متوازن [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 167-191]
 • بامداد صوفی، جهانیار سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 87-109]
 • بامداد صوفی، جهانیار سیستم تولید سلولی، پاسخی به نیازهای روز صنعتی کشور [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 29-54]
 • بامداد صوفی، جهانیار اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 151-170]
 • بامداد صوفی، جهانیار نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 97-116]
 • بامداد صوفی، جهانیار ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 1-19]
 • بامداد صوفی، جهانیار چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 29-59]
 • بامداد صوفی، جهانیار تبارشناسی روشهای تحقیق در علوم انسانی در مسیر تمدن ایرانی- اسلامی [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 75-101]
 • باهر، حسین تصمیم گیری در نظام ولائی اسلام: بحثی پیرامون مرجعیت و رهبری [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 1-12]
 • باهر، حسین دگر اندیشی هایی پیرامون گردشگری [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 93-108]
 • باهر، حسین مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 8-16]
 • بحرالعلوم، سید محمد مهدی تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 86-104]
 • بحرینی زاده، منیجه بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 217-242]
 • بحرینی زاده، منیژه بازاریابی جهانی فردمحور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 77-105]
 • بحرینی زاده، منیژه جهانی شدن سازمان ها و ماهیت سازمان های فراملیتی در ساختار شبکه ای [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 81-86]
 • بختی، میلاد رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 25-46]
 • بختیاری اصل، طیبه بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 103-134]
 • بخشنده، قاسم بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 39-68]
 • بدری، مرتضی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 73-100]
 • براتی، هاجر اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 1-22]
 • براتی، هاجر بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 221-240]
 • بردبار، غلامرضا تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از رویکرد یکپارچه BSC و AHP [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 55-71]
 • بشیربنائم، یاسر بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 25-62]
 • بیگی نصر آبادی، فاطمه تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 89-108]
 • بهرامی، پروانه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • بهرامی، حمید رضا ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 1-16]
 • بهرامی، داود رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 151-170]
 • بهرامی نژاد جونقانی، ریحانه تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه [دوره 17، شماره 62، 1389، صفحه 163-193]
 • بهرامی‌نژاد جونقانی، ریحانه درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 47-64]
 • بهرنگی، محمدرضا ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 11-43]

پ

 • پایدار، محمد مهدی طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 149-165]
 • پارسا، سمانه تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 1-23]
 • پاشازاده، عاطفه تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 25-58]
 • پریشانی فروشانی، حمیده بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 101-121]
 • پیرمراد، حمیدرضا راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 1-35]
 • پژویان، جمشید کارایی دولت و خصوصی سازی [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 55-66]
 • پژوهی، محمدرضا حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 83-93]
 • پژوهشی، محمدرضا تعیین نرخ های صحیح برای تسهیم هزینه های سربار [دوره 3، 11.10، 1372، صفحه 55-70]
 • پیشاهنگ بناب، مهسا بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 73-98]
 • پناهی، بلال فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 85-107]
 • پور، سمیرا ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 105-129]
 • پوراشرف، یاسان‌اله اثر ویژگی‌های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات‌رسانی، در تعدیل آن [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 87-107]
 • پور اصغر، نایبعلی عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 19-54]
 • پوردهزاد، رحمان نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها) [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 44-57]
 • پور رشیدی، رستم تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 99-118]
 • پورزارع، هدی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 99-122]
 • پورعزت، علی اصغر بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 19-53]
 • پورفرج، اکبر بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 103-134]
 • پورکریمی، جواد طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 61-96]
 • پورمقدسیان، پویا رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 143-156]

ت

 • تاج زاده نمین، ابوالفضل تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 139-164]
 • تاج زاده نمین، ابوالفضل نگرشی بر جهانگردی و مفاهیم آن از دیدگاه بازاریابی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 105-128]
 • تاج زاده نمین، ابوالفضل نگرشی بر جایگاه منابع و کانال های اطلاعاتی در گردشگری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 27-46]
 • تاج زاده نمین، آیدین تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 139-164]
 • تبسمی، امیر تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 29-44]
 • تدبیری، سیروس تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 65-80]
 • ترابی، محسن رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 25-46]
 • ترک زاده، جعفر پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 33-64]
 • ترک زاده، جعفر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 165-193]
 • تسلیمی، محمد سعید قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 21-50]
 • تسلیمی، محمد سعید بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 13-35]
 • تقی پور ظهیر، علی برنامه ریزی استراتژی در آموزش و پرورش [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 69-84]
 • تقی پورفر، ولی ا... مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 21-47]
 • تقی زاده، امیرحسین تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 63-91]
 • تقوا، محمدرضا بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 23-48]
 • تقوا، محمدرضا استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 71-88]
 • تقوی فرد، محمدتقی ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 87-110]
 • تقوی فرد، محمد تقی بخش‏ بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 179-200]
 • تقوی فرد، محمد تقی چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 29-59]
 • تلنگی، احمد مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 131-150]
 • تیموری، هادی رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 115-134]
 • تیموری، هادی الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 115-140]
 • تیموری، هادی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 63-84]
 • تیمورنژاد، کاوه سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 65-96]
 • تیمور نژاد، کاوه نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 19-46]
 • توکلی، شقایق تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 109-134]
 • توکلی، غلامرضا تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 153-169]
 • توکلی، غلامرضا آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 55-88]
 • توکلی، هدی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 101-118]
 • تونکه نژاد، ماندنی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 23-43]

ث

 • ثابت، عباس تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 101-126]
 • ثقفی، علی نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟ [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 59-81]
 • ثلاثی، پگاه بررسی ارتباط میان «راهبرد های تغییر» و «تعهد به اجرای تغییر» [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 49-71]

ج

 • جاجرمی زاده، محسن چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 25-56]
 • جاسبی، عبدالله دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 1-25]
 • جباری، محمدرضا تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 109-135]
 • جبارزاده کرباسی، بهرام تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 227-244]
 • جزانی، نسرین طبقه بندی مشاغل در صنایع ایران [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 13-21]
 • جعفری، فربد رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 17-32]
 • جعفری، مصطفی بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • جعفری بازیار، فاطمه تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 9-30]
 • جعفرپور، محمود مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 21-47]
 • جعفرپور، محمود بررسی ماهیت و چرایی دوگانگیهای رفتار در سازمان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 173-208]
 • جعفرپور، محمود آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 75-100]
 • جعفری مقدم، سعید معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 209-230]
 • جعفری مقدم، سعید معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارب مدیران [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 245-272]
 • جعفری نیا، سعید طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 93-129]
 • جعفری هرندی، رضا تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 57-85]
 • جلالی، فرشاد عوامل موثر بر استقبال مردم تهران از طبیعت گردی(اکوتوریسم) [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 25-50]
 • جلالی، محمدمهدی استفاده از مفاهیم فراکتالی جهت مطالعه اثر بخشی سیستم [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 137-154]
 • جلالی نیا، شهرام مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 23-54]
 • جلائیان دهقانی، محمود بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 121-143]
 • جلیلیان، حمیدرضا عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 123-150]
 • جمشیدی، لاله تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب‌آوری [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 127-150]
 • جمشیدیان، مهدی بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 135-158]
 • جمشیدیان، مهدی عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 65-94]
 • جنیدی جعفری، مهدی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 127-146]
 • جنیدی جعفری، مهدی تأثیر دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • جهان خانی، علی بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 169-186]
 • جوانشیر، حسن موتورهای جستجو در اینترنت [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 199-206]
 • جوانمرد، حبیب الله بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]

چ

 • چیت ساز، علی مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 1-18]
 • چیت سازیان، علیرضا بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 95-120]
 • چشم براه، محسن کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 201-218]
 • چلی سریل، نینا تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 131-159]
 • چهراقی، فاطمه تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 139-164]
 • چوبینه، علیرضا ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 176-193]

ح

 • حاجی پور، بهمن اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 141-166]
 • حاجی پورشوشتری، عبدالحمید بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 175-199]
 • حاجی نوری، خاطره رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان [دوره 18، شماره 63، 1390، صفحه 1-25]
 • حبی، محمدباقر بررسی ماهیت و چرایی دوگانگیهای رفتار در سازمان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 173-208]
 • حبیبی راد، وحید نقش ادراک از ویژگی‌های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 31-55]
 • حجاریان، عفیفه بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 19-53]
 • حجاریان، مسعود بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 19-53]
 • حجاریان کاشانی، عطیه قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 99-113]
 • حدادیان، علیرضا تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 119-144]
 • حیدری، الهام عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 51-74]
 • حیدری، پریسا تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 119-138]
 • حیدری، علی اصغر آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 55-88]
 • حساس یگانه، یحیی گزارشگری تجاری الکترونیک [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 123-145]
 • حساس یگانه، یحیی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 67-91]
 • حساس یگانه، یحیی شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 49-64]
 • حساس یگانه، یحیی شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 49-64]
 • حسینی، ابوالحسن تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 29-44]
 • حسینی، ابوالحسن تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 9-30]
 • حسینی، ابوالحسن بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 37-61]
 • حسینی، احمد تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 137-159]
 • حسینی، سیدحیدر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 91-104]
 • حسینی، سید یعقوب تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 131-159]
 • حسینی، سید یعقوب تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • حسینی، سید یعقوب عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 33-65]
 • حسینی، سید یعقوب تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 200-226]
 • حسینی، سید یعقوب شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 25-50]
 • حسینی، سیدیعقوب بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 59-80]
 • حسن بیگی، ابراهیم توسعه شبکه ملی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملی [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 1-27]
 • حسینی بهشتیان، سید محمد تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 67-91]
 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 93-129]
 • حسین پور، داود تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 135-149]
 • حسین پور، داود تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 95-119]
 • حسین پور، داود الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 1-26]
 • حسین پور، داود عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 93-114]
 • حسین پور، داود تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 145-166]
 • حسین پور، داوود تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 109-126]
 • حسین پور، داوود کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 1-38]
 • حسن زاده، زینب تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • حسن زاده ثمرین، تورج بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 141-155]
 • حسنقلی پور، طهمورث تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 17-40]
 • حشمتی، محمدرسول تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 69-69]
 • حقیقی، محمد طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 99-133]
 • حقیقی، محمد بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 57-80]
 • حقیقی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 29-49]
 • حقیقی، مهدی الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 54-78]
 • حقیقی کاشف، مهدی ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران با مدل کارتارزیابی متوازن [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 107-125]
 • حقیقی کفاش، مهدی بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 121-143]
 • حقیقی کفاش، مهدی انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 129-153]
 • حقیقی کفاش، مهدی پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 117-139]
 • حکاک، محمد طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 1-21]
 • حکاک، محمد مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • حکمیان، حمید نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 1-24]
 • حمیدی زاده، علی تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 137-158]
 • حمیدی زاده، محمد بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 31-59]
 • حمیدی زاده، محمدرضا تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 1-16]

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی آشنایی با سیستم تولید به هنگام [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 29-43]
 • خاتمی فیروزآبادی، محمدعلی مدلی برای متعادل سازی هزینه های تخصیص منابع [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 187-207]
 • خادمی، محسن بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 165-193]
 • خاشعی، وحید تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره‌بردارانه و جهت‌گیری استراتژیک [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 81-100]
 • خاشعی ورنامخواستی، وحید تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390) [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 129-160]
 • خاکی، غلامرضا سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 62-88]
 • خاکسار، منصور طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی استانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 154-185]
 • خاکی فیروزآبادی، علی مدل های کمی در برنامه ریزیهای شهری [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 41-53]
 • خانباشی، محمّد چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 33-65]
 • خدادادیان، برومند ارائه الگویی برای درک هزینه های رفتار بد کارکنان شعب بانکها [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 1-38]
 • خدادادحسینی، سیدحمید چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 69-94]
 • خداداد حسینی، حمید بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 147-174]
 • خدامی، عبدالصمد شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 161-185]
 • خدامرادی، سعید شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 1-24]
 • خدامرادی، سعید عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 1-27]
 • خیری، نوشین شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 91-117]
 • خرقانی، سعید نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 78-94]
 • خزایی، محمود مطالعه تأثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 1-28]
 • خسروی، محبوبه اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 49-73]
 • خسروی، محبوبه نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 81-98]
 • خلیلی شجاعی، وهاب مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 105-132]
 • خواجوند، سمانه بخش‏ بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 179-200]
 • خوارزمی، امید علی تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 89-108]
 • خورشید، صدیقه تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 25-58]
 • خورشید، صدیقه یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 147-169]
 • خوزشید، صدیقه ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 107-130]
 • خوش طینت، محسن واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 137-155]
 • خوش طینت، محسن تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 221-252]

د

 • دامغانیان، حسین تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب‌آوری [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 127-150]
 • دامغانیان، حسین پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 27-46]
 • دامغانیان، حسین طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 143-174]
 • دانایی فرد، حسن ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 121-147]
 • دانایی فرد، حسن مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 25-51]
 • دانایی فرد، حسن چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 69-94]
 • دانایی فرد، حسن مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 12-40]
 • دانایی فرد، حسن مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 13-32]
 • دانایی فرد، حسن تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 149-181]
 • دانائی فرد، حسن پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 1-24]
 • دانشپرور، میترا الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 1-21]
 • دانشور، محمدرضا تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره‌بردارانه و جهت‌گیری استراتژیک [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 81-100]
 • دانشوران، علیرضا مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 47-77]
 • داوری، علی شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 19-48]
 • داوری، علی محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 65-89]
 • داورزنی، محمد بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 29-57]
 • دری، بهروز بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 221-240]
 • درانی، کمال تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 109-135]
 • دری نوکورانی، بهروز مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 23-38]
 • درویش، حسن عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 79-99]
 • دشتی شاهرخ، زهره عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 51-77]
 • دعایی، حبیب الله بهسازی سازمانی در دانشگاه [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 87-102]
 • دلوی، محمدرضا مدیریت بومی: چالشها و راهکارها [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 113-137]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره سنجش شیوه رهبری به عنوان عاملی موثر در بهره وری [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 143-153]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران) [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 1-31]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 23-43]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره مدلهای ورود به بازارهای بین المللی [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 95-118]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • دهقان، نبی اله تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 97-128]
 • دهقانان، حامد مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 145-172]
 • دهقانان، حامد عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 123-145]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • دهقان نجمآبادی، عامر شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 19-48]
 • دیهیم پور، مهدی تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال- نتیجه با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 39-62]
 • دوستار، محمد عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 143-163]
 • دوستار، محمد رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 27-45]

ذ

 • ذبیحی، علیرضا امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 93-122]

ر

 • رادی، فائزه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 81-116]
 • راهنما، سیده نرگس نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 1-32]
 • ربیعی، محبوبه تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 1-23]
 • ربیعی مندجین، محمدرضا اقتصاد جهانی تحولات تکنولوژیکی و بالندگی منابع انسانی [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 69-88]
 • رجایی، هادی رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 1-19]
 • رجبی، احمد ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 55-76]
 • رجبی، اسماعیل بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 1-18]
 • رحیمی، فرج اله تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 99-122]
 • رحمانسرشت، حسین شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 33-55]
 • رحمانسرشت، حسین الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 49-77]
 • رحمان سرشت، حسین تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 15-36]
 • رحمان سرشت، حسین چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 10-53]
 • رحمان سرشت، حسین دسته بندی تصمیم ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی با تکیه بر آثار ایگور . اچ انسف [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 98-123]
 • رحمان سرشت، حسین بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 69-98]
 • رحمان سرشت، حسین بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72) [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 37-68]
 • رحمان سرشت، حسین رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 135-160]
 • رحمان سرشت، حسین پیچیدگی در سازمان [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 1-24]
 • رحمان سرشت، حسین مشاهیر مدیریت [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 109-130]
 • رحمان سرشت، حسین تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 1-7]
 • رحمان سرشت، حسین چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 85-132]
 • رحمان سرشت، حسین عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 33-48]
 • رحمان سرشت، حسین اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 127-146]
 • رحمان سرشت، سید حسین عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 33-48]
 • رحمتی، کریم عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 123-145]
 • رحیم نیا، فریبرز الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 1-24]
 • رحیم نیا، فریبرز نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 1-32]
 • رحیمی نژاد، عباس تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 109-135]
 • رزاقی، محمدمهدی بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 92-110]
 • رستگار، سید حامد عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]
 • رستگار، عباسعلی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 157-182]
 • رستگار، عباسعلی ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 69-92]
 • رستگار، عباسعلی طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 143-174]
 • رستگار، عباسعلی چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 115-133]
 • رستمی، محسن طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 1-23]
 • رسولی، مریم بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 25-62]
 • رضایی، حسین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 155-177]
 • رضایی، زینب بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 1-23]
 • رضایی ابیانه، ندا رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 231-247]
 • رضازاده، بهرام تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژی های موثر [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 89-116]
 • رضایی منش، بهروز پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 39-50]
 • رضایی منش، بهروز عقلانیت و تئوری سازمان [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 187-198]
 • رضایی منش، بهروز اخلاق اداری [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 25-50]
 • رضایی منش، بهروز عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 135-163]
 • رضائیان، علی مدیریت در عصر حکمت [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 37-45]
 • رضائیان، علی فنون برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 27-49]
 • رضائی منش، بهروز فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 65-88]
 • رضائی منش، بهروز رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 151-170]
 • رضائی منش، بهروز تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 109-134]
 • رضائی منش، بهروز تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 25-60]
 • رعنایی کردشولی، حبیب‌الله سنجش برندکارفرما [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 139-161]
 • رعنایی کردشولی، حبیب اله چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 25-56]
 • رفیعی، محمدعلی حمید درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 124-138]
 • رمضان، مجید تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 153-169]
 • رمضانیان، محمدرحیم تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 1-16]
 • رمضانپور نرگسی، قاسم محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 65-89]
 • رمضانپور نرگسی، قاسم بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 50-66]
 • رنجبر، رحیم بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 33-49]
 • رنجبریان، رسول رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 86-102]
 • رهنما، محمدرحیم تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 89-108]
 • رهنورد، فرج الله کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 209-222]
 • رهنورد، فرح الله حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 25-38]
 • رودانی، امین بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 125-136]
 • رودساز، حبیب تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 109-134]
 • رودکی، جمال راهبردهای اساسی استاندارد گذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 187-208]
 • روستایی، سعیده جو شرنگ آلود سازمان: مفهوم سازی و سنجش [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 61-80]
 • روشن ضمیر، شروین بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 119-141]
 • رئوف، مهدی بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 37-61]

ز

 • زارعی، مریم رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 115-134]
 • زارعی، مژگان تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 141-160]
 • زالی، محمدرضا در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 123-153]
 • زاهدی، سید محمد پژوهش در فرهنگ سازمانی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 223-246]
 • زاهدی، سید محمد فرهنگ دانایی (ابعاد، شاخص ها و مقایسه چند سازمان) [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 45-70]
 • زاهدی، سید محمد ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 39-64]
 • زاهدی، شمس السادات رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان [دوره 18، شماره 63، 1390، صفحه 1-25]
 • زاهدی، شمس السادات تکنولوژی و سازمان [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 34-41]
 • زاهدی، شمس السادات نقش زنان در توسعه علم مدیریت [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 57-67]
 • زاهدی، شمس السادات ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت [دوره 3، 11.10، 1372، صفحه 75-95]
 • زاهدی، شمس السادات گرایش ساختاری در طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 101-108]
 • زاهدی، شمس السادات کلیدی برای برنامه ریزی به طور عام و سیستم های اطلاعاتی به طور خاص [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 145-153]
 • زاهدی، شمس السادات مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 15-37]
 • زاهدی، شمس السادات بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 19-37]
 • زاهدی، شمس السادات نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 21-40]
 • زاهدی، شمس السادات پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 1-24]
 • زاهدی، شمس السادات تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 1-23]
 • زاهدی، شمس السادات تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 13-32]
 • زاهدی، شمس السادات مسئولیت دولتها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن) [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 33-51]
 • زاهدی، شمس السادات فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 51-79]
 • زاهدی، شمس السادات مدیریت توسعه کشاورزی پایدار [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 1-18]
 • زاهدی، شمس السادات تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 29-48]
 • زاهدی، شمس السادات مدیریت ریسک شناسی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 1-11]
 • زاهدی، شمس السادات مدیریت ریسک سیاسی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 1-12]
 • زاهدی، شمس السادات مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 1-18]
 • زاهدی، شمس السادات دولت الکترونیک در آسیا [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 1-22]
 • زاهدی، شمس السادات بررسی نقشی معنویت در کارایی بانکداری [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 191-209]
 • زاهدی، شمس السادات ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظامهای اطلاعاتی [دوره 3، شماره 12، 1372، صفحه 9-22]
 • زاهدی، شمس‌السادات چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 33-65]
 • زاهد بابلان، عادل نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 85-99]
 • زرگران خوزانی، فاطمه الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 87-118]
 • زرنگار، محمد پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 119-146]
 • زین‌آبادی، حسن‌رضا ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 11-43]
 • زندی، خلیل نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 99-123]
 • زندی، رزان فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 49-73]
 • زندی، فیروز نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 97-114]
 • زندی، فیروز رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 151-170]

س

 • ساداتیان، سید ابراهیم مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 145-172]
 • سیادت، سید علی بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]
 • ساعتچی، محمود مدل ایجاد ثروت انسانی ـ سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 101-137]
 • ساعتچی، محمود خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 123-142]
 • ساعتچی، محمود انگیزش، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 95-127]
 • ساعتچی، محمود مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش دهنده [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 13-37]
 • ساعتچی، محمود نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت [دوره 1، شماره 4، 1370، صفحه 17-32]
 • ساعتچی، محمود بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی" [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 78-117]
 • سالار زهی، حبیب الله اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 113-138]
 • سام آرام، عزت الله بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 83-104]
 • سام آرام، عزت الله بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 83-104]
 • سبزیکاران، اسماعیل بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 29-57]
 • سبزیکاران، اسماعیل رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 155-177]
 • سپهری راد، رامین ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهرهوری) [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 1-23]
 • سپهوند، رضا نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 117-140]
 • سپهوند، رضا بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 65-84]
 • سپهوند، رضا تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 53-72]
 • سپهوند، رضا شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 11-37]
 • سپهوند، رضا مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • سجادی، سید حسین کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 157-195]
 • سجادی، سید حسین بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 92-110]
 • سجادیان، فاطمه ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 31-63]
 • سیدنقوی، میرعلی ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 75-97]
 • سیدنقوی، میرعلی نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 1-28]
 • سیدنقوی، میرعلی انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 129-153]
 • سیدنقوی، میرعلی الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 1-26]
 • سیدنقوی، میرعلی سازمان و مدیریت: از مدرنیسم تا پسامدرنیسم [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 167-189]
 • سیدنقوی، میرعلی تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 56-68]
 • سید نقوی، میرعلی سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 9-26]
 • سید نقوی، میرعلی مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 3-18]
 • سید نقوی، میرعلی رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 9-33]
 • سید نقوی، میر علی توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه ی مدیریت منابع انسانی [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 173-196]
 • سید نقوی، میر علی مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 151-172]
 • سید نقوی، میر علی تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 86-104]
 • سید نقوی، میر علی تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 101-126]
 • سید وکیلی، سیده ریحانه بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 39-71]
 • سرمد، غلامعلی چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 15-27]
 • سعادت، اسفندیار بحثی بنیانی در تئوری عمومی مدیریت اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 1-20]
 • سفیدکار، سپیده بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 141-155]
 • سلاچقه، سنجر تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 99-118]
 • سلطانی، ایرج نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 209-229]
 • سلطانی، ایرج درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 47-64]
 • سلطانی، ایرج تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه [دوره 17، شماره 62، 1389، صفحه 163-193]
 • سلطانی، ایرج پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 167-183]
 • سلطانی، ایرج مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 189-208]
 • سلطانی، محمد علی مبادی مدیریت اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 16-24]
 • سلطان محمدی، مهدی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 1-25]
 • سلیمی، مجید نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 97-116]
 • سلیمیان، سمانه تعیین تاثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 17-32]
 • سلیمانی دامنه، رضا طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 1-23]
 • سلیمانی فرد، اکبر کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 201-218]
 • سنجری، احمدرضا سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 65-96]
 • سنگبر، محمدعلی مدیریت شایستگی براساس تئوری چشم انداز با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 81-98]
 • سهرابی، محسن استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 249-254]

ش

 • شاکری، فاطمه فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 103-141]
 • شامی زنجانی، مهدی نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 1-24]
 • شاهقلیان، کیوان طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 1-16]
 • شاهین، آرش الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 115-140]
 • شائمی، علی استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • شائمی، علی تعیین تاثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 17-32]
 • شائمی، علی رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 115-134]
 • شائمی برزکی، علی فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 103-141]
 • شائمی برزکی، علی الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 115-140]
 • شیبانی، کاوه طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 149-165]
 • شجاعی، محمدرضا جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 53-78]
 • شجاعی، محمدرضا جایگاه بخش آموزش عالی و تحقیقات در برنامه چهارم توسعه از منظر برنامه ریزی استراتژیک [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 103-136]
 • شیخی، حسین انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرآیندها [دوره 17، شماره 62، 1389، صفحه 1-35]
 • شیخان، ناهید برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 58-78]
 • شیری، اردشیر تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 33-52]
 • شیری، اردشیر مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 65-88]
 • شیرانی، علیرضا آسیب شناسی اداری نظام بانکی کشور، مشکلات و راهکارها [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 171-188]
 • شریعتی، امیر حسین عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان) [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 65-94]
 • شریعت نژاد، علی بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 77-97]
 • شریعت نژاد، علی شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 11-37]
 • شریف زاده، فتاح تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 97-112]
 • شریف زاده، فتاح نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 25-48]
 • شریف زاده، فتاح امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 93-122]
 • شریف زاده، فتاح عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • شریف زاده، فتاح تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 53-85]
 • شریف زاده، فتاح تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 89-114]
 • شریف زاده، فتاح اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 127-142]
 • شریف زاده، فتاح عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 135-163]
 • شیروانی، علیرضا بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 135-115]
 • شفیعی، محبوبه قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 25-50]
 • شفیعی رودپشتی، میثم آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 55-88]
 • شفیعی نیک آبادی، محسن مدیریت شایستگی براساس تئوری چشم انداز با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 81-98]
 • شمس، شهاب الدین ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 171-185]
 • شمس، فاطمه تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 137-159]
 • شمس، فاطمه تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 145-166]
 • شمسایی، عبدالعزیز عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 33-48]
 • شمسایی، عبدالعزیز عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 33-48]
 • شهبا، سمیه بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 1-29]
 • شهباز مرادی، سعید نگرش سنجی در مطالعات مدیریت از طریق تدوین مقیاس لیکرت [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 97-116]
 • شهرکی، علیرضا ارزیابی فازی سطح نیاز به چابک شدن در سازمان های تولیدی [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 167-193]
 • شهشهانی، محمد حسن بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 135-158]
 • شوال پور، سعید بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت) [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 143-169]
 • شول، عباس تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 1-17]
 • شول، عباس تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 125-152]

ص

 • صادقی، جواد عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 47-70]
 • صادقی، فواد ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران با مدل کارتارزیابی متوازن [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 107-125]
 • صادقی بروجردی، سعید میزان اثر بخشی نیروهای موجود در تربیت بدنی و ورزش کشور [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 143-153]
 • صالحی پور، امیر طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 149-165]
 • صالحی‌پور، امیر پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 135-156]
 • صالحی صدقیاتی، جمشید رویکرد جدید به مدیریت کیفیت [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 201-220]
 • صالحی صدقیانی، جمشید الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 187-219]
 • صالحی صدقیانی، جمشید تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 1-23]
 • صالحی صدقیانی، جمشید عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 79-99]
 • صالحی صدقیانی، جمشید رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 111-136]
 • صالحی صدقیانی، جمشید بهینه سازی در سیستم های صف [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 77-90]
 • صالحی صدقیانی، جمشید توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 91-106]
 • صائبی، محمد توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 135-148]
 • صبحیه، محمدحسین نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 1-24]
 • صحت، سعید رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 17-32]
 • صحت، سعید مطالعه تطبیقی مولفه های موثر بر انگیزه خدمت به جامعه [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 145-172]
 • صحت، سعید ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 31-63]
 • صداقت، مریم رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 145-173]
 • صداقت پور، فرزانه مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 1-17]
 • صیدزاده، حیدر تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 51-68]
 • صیدزاده، حیدر مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • صرافی زاده، اصغر بازنگری در مباحث رفتار سازمانی در عصر الکترونیک [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 243-266]
 • صریحی اسفستانی، رسول بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 135-115]
 • صریحی اسفستانی، رسول نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 209-229]
 • صریحی اسفستانی، رسول ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 1-16]
 • صفایی، حمید عوامل اصلی برای ارزیابی ایزو 14000 اجرای استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 195-211]
 • صفاری آشتیانی، مسعود بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 175-199]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 133-156]
 • صفری، حسین طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 1-23]
 • صفری، سعید شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 1-24]
 • صفری، سعید عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 1-27]
 • صفری، علی بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 81-116]
 • صفری، علی تعیین تاثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیر مالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 17-32]
 • صفری، علی بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 125-145]
 • صفری، علی شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 91-117]
 • صفری، علی الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 63-84]
 • صفردوست، عاطیه بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 121-149]
 • صلواتی، عادل بررسی ارتباط میان «راهبرد های تغییر» و «تعهد به اجرای تغییر» [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 49-71]
 • صلواتی، عادل فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 49-73]
 • صمدی، عباس آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عام و جهان شمول داشت؟ [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 185-198]
 • صنوبر، ناصر بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 69-98]
 • صنوبر، ناصر رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]

ض

 • ضرغام، حمید کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 49-62]
 • ضرغام بروجنی، حمید رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 145-173]
 • ضرغام بروجنی، حمید مدلی برای برنامه ریزی مسکن [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 119-143]
 • ضرغام بروجنی، حمید استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 141-162]
 • ضرغام بروجنی، حمید استفاده از نمایش هندسی دادهها در تحلیل اطلاعات [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 141-162]
 • ضمیری، نیما اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 27-52]

ط

 • طاعتی، آرام خصوصی سازی در هندوستان [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 67-82]
 • طالبی، کامبیز شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 19-48]
 • طالقانی، غلامرضا تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 115-136]
 • طاهری، ابوالقاسم جهانی شدن و اثرات آن [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 95-122]
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390) [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 129-160]
 • طبائیان، ریحانه السادات تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 101-118]
 • طبرسا، غلامعلی بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 157-186]
 • طلایی، علی پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 117-120]
 • طلوعی، سلام سودمندی استفاده از روش مالیات معوق [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 231-244]
 • طهماسبی، رضا نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 197-212]
 • طولابی، زینب ارائه الگویی برای درک هزینه های رفتار بد کارکنان شعب بانکها [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 1-38]

ع

 • عابدی، رحیم کاوش در کارآفرینی درون سازمانی [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 111-134]
 • عابدی جعفری، حسن تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 115-136]
 • عادلی، راحیل رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 151-170]
 • عاشق حسینی مهروانی، مجید تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 19-38]
 • عاصمی، محمد جواد تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 65-80]
 • عالم تبریز، اکبر عوامل موثر در رشد بهره وری [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 69-93]
 • عالم تبریز، اکبر تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • عباسی، ابراهیم اصطلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 79-124]
 • عباسی، حمیده نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 209-229]
 • عباسی، رسول تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 115-136]
 • عباسی، عباس چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 25-56]
 • عباسی، عباس طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 45-73]
 • عباسی، مسعود فن آوری اطلاعات و فرهنگ بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 125-146]
 • عباسپور، باقر کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 209-222]
 • عباس پور، باقر حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 25-38]
 • عباس پور، جعفر فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 125-152]
 • عباس پور، جعفر فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 65-88]
 • عباس پور، عباس طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 171-217]
 • عباس پور، عباس رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 73-100]
 • عباس زاده، حسن رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 137-159]
 • عباس زاده، حسن عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 79-99]
 • عبدالزهرائی، محمد حسن تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 227-244]
 • عبداللهی، محمد تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 109-126]
 • عبداللهیان، فرزانه بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 121-149]
 • عبدالملکی، مریم بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 151-169]
 • عبدالهی، بیژن طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 93-129]
 • عبدالهی، مژگان سقف شیشه ای: مانع ارتقای شغلی زنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 186-200]
 • عبدالهی، هادی بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 23-48]
 • عبدشریفی، فاطمه پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 33-64]
 • عبدولوند، ندا ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 39-54]
 • عیدی‌زاده، رزا بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 125-145]
 • عریضی، حمیدرضا اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 1-22]
 • عریضی، حمیدرضا بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 221-240]
 • عزتی، امیرحسن عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 135-163]
 • عزیزی، شهریار تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن) [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 185-216]
 • عزیزی، شهریار طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 79-97]
 • عسگری، محبوبه استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • عسگری ده ابادی، حمیدرضا بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 1-18]
 • عصاره، حسین ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 87-110]
 • عطوفی، امین رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 17-32]
 • عظیمی، حسین بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • علامه، سیدمحسن تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 101-118]
 • علامه، سید محسن استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • علی پناهی، علی بررسی نقشی معنویت در کارایی بانکداری [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 191-209]
 • علی‌دادی تلخستانی، یاسر عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 35-64]
 • علیزاده، حسین تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 95-119]
 • علیزاده ثانی، محسن تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 1-24]
 • علیزاده ثانی، محسن تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 29-44]
 • علیزاده فر، زهرا رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 73-96]
 • علیمحمدلو، مسلم چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 25-56]
 • علیمحمدلو، مسلم طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 45-73]
 • علی نژاد، علیرضا بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 73-98]
 • علوی، سید صفر ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 69-92]
 • عمادی پاشاکلایی، سید علی تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 101-118]

غ

 • غیاثی ندوشن، سعید بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 183-209]
 • غروری، سید جواد استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 51-84]
 • غفاری، نصرالله جنبه هایی از بهره وری [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 45-67]
 • غفاری، نصرالله مدیریت زمان در سازمان تولیدی [دوره 3، شماره 12، 1372، صفحه 1-8]
 • غفارزاده، احمد بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی) [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 91-120]
 • غفوری، پریا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 29-49]
 • غلامیان، محمدرضا ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]

ف

 • فیاضی، مرجان تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 47-72]
 • فیاضی آزاد، علی توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه ی مدیریت منابع انسانی [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 173-196]
 • فاطمی، جمیله بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 197-209]
 • فتحی، سعید بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 147-174]
 • فتحی، صمد تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 97-128]
 • فتح الهی، افشین سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 77-96]
 • فتح الهی، افشین مفاهیم و دیدگاههای ائتلافهای استراتژیک [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 19-44]
 • فراهانی، فاطمه ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 75-97]
 • فردوسی، زهرا ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 39-54]
 • فردوسی پور، لی لی تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 45-64]
 • فرزانه حسن زاده، ژاله تاثیر گرایش کارآفرینی سازمانی وقابلیت یادگیری بر صادرات کارآفرینانه [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 145-169]
 • فرقانی اله آبادی، محمد علی طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 9-22]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز سازمان های بزرگ اداری و اسلام [دوره 3، 11.10، 1372، صفحه 3-22]
 • فرهی بوزنجانی، برزو بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 13-35]
 • فرهنگی، علی اکبر نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه [دوره 1، شماره 2، 1370، صفحه 46-56]
 • فرهنگی، علی اکبر سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 155-168]
 • فرهنگی، علی اکبر معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 99-121]
 • فرهنگی، علی اکبر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 91-104]
 • فروزان، فرخنده الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 63-84]
 • فیروزکوهی برنج‌آبادی، مجید تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 1-24]
 • فیضی، کامران مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 47-77]
 • فیضی، کامران شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 69-93]
 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل مشکل نگرشهای متفاوت در شبیه سازی رایانه ای [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 63-76]
 • فیضی، کامران کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 139-161]
 • فیضی، کامران نگاهی به گسترش تکنولوژی انفورماتیک در ایران از ابتدا تا سالهای پایانی دهه 1350 [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 28-35]
 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 105-126]
 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 105-140]
 • فیضی، کامران مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 18-134]
 • فیضی، کامران نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها) [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 44-57]
 • فیضی، کامران مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 105-132]
 • فضلی، صفر تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 151-171]
 • فقیه، نظام الدین تحقیقی پیرامون برخی عوامل حفاظت در مدیریت مهندسی: تجزیه و تحلیل آمار حوادث کار در صنایع روغن نباتی خوراکی کشور [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 72-97]
 • فقیهی، ابوالحسن تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 115-136]
 • فقیهی، ابوالحسن مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 46-61]
 • فقیهی، ابوالحسن کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 54-71]
 • فقیهی، ابوالحسن نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 53-70]
 • فقیهی، ابوالحسن مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 25-51]
 • فقیهی، ابوالحسن اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 113-138]
 • فقیهی، ابوالحسن اخلاق اداری [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 25-50]
 • فقیهی، ابوالحسن نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 19-46]
 • فقیهی، ابوالحسن عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 19-54]
 • فقیهی، ابوالحسن تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • فقیه میرزایی، سمیه ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 127-150]
 • فلاح، محمدرضا ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 161-203]
 • فلاحی، لیلا بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • فهیمی، مهدی کاربردهای فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی و چشم انداز تحقیقات آینده در این حوزه [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 155-166]

ق

 • قاسمی، حسن چالشهای رقابتی بازار واحد اروپا [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 77-100]
 • قاسمی، حسن استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 15-35]
 • قاسمی، زینب بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 95-120]
 • قاسمی بنابری، حمیدرضا عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 93-114]
 • قاسمی فرد، سمیه ارزیابی فازی سطح نیاز به چابک شدن در سازمان های تولیدی [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 167-193]
 • قدیریان، حسین علی مدلی کاربردی در انتخاب تامین کننده خرید (مطالعه ای در یک پژوهشگاه تحقیقاتی) [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 171-189]
 • قدیریان، عباسعلی بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت) [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 143-169]
 • قدمی، محسن تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 75-104]
 • قربانی، حسن طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 79-97]
 • قربانی، ملیحه تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 119-144]
 • قربانی پاجی، عقیل تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 25-60]
 • قربانی زاده، وجه الله الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 1-26]
 • قربانی زاده، وجه الله عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]
 • قربانی‌زاده، وجه الله عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 51-74]
 • قزل ایاق، محمد رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 86-102]
 • قشقایی، فرشته سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 25-38]
 • قلی پور، آرین بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 19-53]
 • قلی پور، رحمت اللّه مطالعه تأثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 1-28]
 • قلی‌پور، آرین رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 25-46]
 • قلیچ لی، بهروز مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه همواردی شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 119-148]
 • قلعه‌آقا‌بابائی، فرشته بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 109-124]
 • قمری، آزاده ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 11-43]
 • قنبری، سیروس نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 99-123]

ک

 • کاظمی، ابوالفضل بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 73-98]
 • کاظمی، حسین ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 121-147]
 • کاظمی، مصطفی ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 105-129]
 • کاظمیان، غلامرضا عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 73-88]
 • کاظمی بیدگلی، عباس تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 53-85]
 • کاملی، دکتر محمد جواد بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 103-134]
 • کیامهر، مهدی بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 9-35]
 • کیان‌پور، مسعود فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 103-141]
 • کیان مهر، محمد ولی نگرشی به صنعت جهانگردی [دوره 3، شماره 12، 1372، صفحه 41-51]
 • کاهه، مریم نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 1-28]
 • کرامتی، محمدرضا طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 61-96]
 • کرد، مرتضی اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 141-166]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی میزان شایسته سالاری کارشناسان در بخشدولتی: سازمانهای دولتی استان قزوین [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 33-52]
 • کردنائیج، اسدالله مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 153-183]
 • کرمی، اژدر بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 77-86]
 • کریمی، زهرا طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی [دوره 27، شماره 87، 1397، صفحه 45-73]
 • کریمی، سعیده ارزیابی عملکردCRM در شرکت ایران خودرو مبتنی بر کارت امتیازی متوازن [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 167-191]
 • کریمی، سمیرا عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 33-65]
 • کریمی، عبداله الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 115-140]
 • کریمیان پور، غفار نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 85-99]
 • کریم سر ایزدی، مهدی تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از رویکرد یکپارچه BSC و AHP [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 55-71]
 • کرمی صمدی، علیرضا نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 78-94]
 • کریمی علویجه، محمدرضا عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 119-142]
 • کزازی، ابوالفضل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 1-17]
 • کزازی، ابوالفضل نگرشی کاربردی برای اجرای موثر کایزن [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 33-52]
 • کزازی، ابوالفضل شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 51-67]
 • کزازی، ابوالفضل مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 105-132]
 • کزازی، ابولفضل اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 27-52]
 • کشاورز، محمد نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 89-114]
 • کشاورزی، علی حسین تحقیقی پیرامون برخی عوامل حفاظت در مدیریت مهندسی: تجزیه و تحلیل آمار حوادث کار در صنایع روغن نباتی خوراکی کشور [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 72-97]
 • کشت کار رجبی، مهناز بررسی و نقد فلسفی نظریه دوعاملی فردریک هرزبرگ از دیدگاه نمادین- تفسیری [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 119-144]
 • کلهری، محسن طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 99-133]
 • کمال زاده، حسام الدین رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 97-124]
 • کنف چیان، مریم تأثیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 137-158]
 • کهن، گوئل مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمانی یک روش شناسی علمی برای محاسبه اثر بخشی سیستم ها [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 49-74]
 • کهن، گوئل ارزیابی عناصر اصلی استراتژی سازمان بازسازی [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 30-38]
 • کهن هوش نژاد، رضا شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 1-24]
 • کهن هوش نژاد، رضا عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 1-27]
 • کوثر، زهرا تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 75-104]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 1-26]

گ

 • گیاهی، یاسمن آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 1-27]
 • گرجامی، سمیه تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 97-128]
 • گل آور، مرتضی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02 [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 25-46]
 • گلستانی، پرویز بورس اوراق بهادار و فرآیند خصوصی سازی در ایران [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 21-34]
 • گلشاهی، بهنام چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 115-133]
 • گنجی نیا، حسین بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی) [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 91-120]
 • گودرزوند چگینی، مهرداد بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی) [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 91-120]

ل

 • لاجوردی، اشرف نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی [دوره 14، شماره 53، 1386، صفحه 78-94]
 • لیاقت، فهیمه رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 97-124]
 • لباف، حسن بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 33-49]
 • لباف، حسن مدیریت بومی: چالشها و راهکارها [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 113-137]
 • لطفی، احسان فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 65-85]
 • لطیفی، فریبا بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 71-92]
 • لطفی آرباطان، ابوالفضل بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 103-134]
 • لطفی زاده، فرشته ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 39-64]
 • لوکاس، کارو ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 107-130]
 • لوکس، کارو یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 147-169]

م

 • مباشری، علی اصغر سنجش برندکارفرما [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 139-161]
 • متولی، علی الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 19-45]
 • مجتهد، احمد تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 37-60]
 • محب علی، داود افزایش بهره وری در سازمان های کشور با استفاده از رباتها [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 27-44]
 • محب علی، داوود نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 121-128]
 • محب علی، داوود بررسی عملکرد موسسات تحقیقاتی علوم انسانی در سه سال گذشته [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 89-98]
 • محب علی، داوود زندگی کاری بهتر، عاملی در افزایش بهره وری [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 35-54]
 • محب علی، داوود آشنائی با گات و معرفی E.D.I به عنوان گامی در راستای تجارت جهانی [دوره 3، شماره 12، 1372، صفحه 23-29]
 • محمدی، ابوالفضل فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 51-79]
 • محمدی، اسفندیار ارائه الگویی برای درک هزینه های رفتار بد کارکنان شعب بانکها [دوره 28، شماره 94، 1398، صفحه 1-38]
 • محمدی، جیران تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 99-122]
 • محمدی، علیرضا طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 61-96]
 • محمدی، محمد توانمندسازی نیروی نیروی انسانی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 211-232]
 • محمدی، محمد توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 175-204]
 • محمدی، محمد برنامه های توانمند سازی کارکنان [دوره 9، 35.36، 1381، صفحه 159-185]
 • محمدی، محمد سازمان های غیر دولتی: تعاریف و طبقه بندیها [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 247-263]
 • محمدی، مهدی بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 165-193]
 • محمدیاری، زهره بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 65-84]
 • محمداسماعیل، صدیقه بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 39-71]
 • محمدی الیاسی، قنبر چیستی مشارکت نظری در علم سازمان [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 155-170]
 • محمدیان، محمود بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 39-68]
 • محمدیان، محمود مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت) [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 141-172]
 • محمدخانی، الهه رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 57-80]
 • محمدزاده، عباس تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 62-76]
 • محمدزاده، عباس مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است [دوره 6، 21.22، 1378، صفحه 157-186]
 • محمدزاده، عباس توسعه سازمانی و سازمان های آینده [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 37-53]
 • محمدزاده، عباس بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 75-92]
 • محمدی زاده، زهرا شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 25-50]
 • محمدی مقدم، یوسف فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 125-152]
 • محمدنبی، ساویز الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 37-63]
 • محمدنبی، سینا الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 37-63]
 • محمودی، آرش رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 137-159]
 • محمودی ابواسحق، اکبر واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 137-155]
 • محمودزاده، ابراهیم الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 187-219]
 • محمودزاده، ابراهیم طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 39-55]
 • محمودزاده، ابراهیم تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 87-112]
 • محمودزاده، ابراهیم مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 23-54]
 • محمودزاده، ابراهیم عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 35-64]
 • محمودزاده، سیدمجتبی رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 145-173]
 • محمودی میمند، مهدی اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 73-89]
 • مختاری پور، مرضیه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 41-56]
 • مدیر زارع، سعید ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • مدنی، داود تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 101-122]
 • مدهوشی، مهرداد تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 133-156]
 • میری، سید مهدی تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 52، 1385، صفحه 17-40]
 • میری، عبدالرضا بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 29-57]
 • میری، عبدالرضا رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 155-177]
 • میراب آستانه، پیمان ارزیابی عملکردCRM در شرکت ایران خودرو مبتنی بر کارت امتیازی متوازن [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 167-191]
 • مرادی، محسن تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 69-69]
 • مرادی، محمود بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی [دوره 19، شماره 69، 1391، صفحه 121-149]
 • مرادی، مرتضی عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 123-150]
 • مرادی کیا، فریبا مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 65-88]
 • مرتضوی، سعید بهسازی سازمانی در دانشگاه [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 87-102]
 • مرتضوی، سعید بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 101-121]
 • مرتضوی، شهرناز رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 13-22]
 • مرتضوی، شهرناز بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 5-25]
 • مردانی، عباس بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 113-126]
 • میرزا محمدی، فرزانه پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 117-139]
 • میرسپاسی، ناصر لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 11-33]
 • میرسپاسی، ناصر نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 41-62]
 • مرعشی، سید علی شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 51-67]
 • میرغفوری، سید حبیب الله رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه‌های توسعه خدمات جدید [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 85-108]
 • میرمحمدی، سیدمحمد مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 63-84]
 • میرمحمدی، سید محمد رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 1-19]
 • میرمحمدی، سید محمد عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 93-114]
 • میرهدایتیان، سید مصطفی توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 91-106]
 • مزروعی نصرآبادی، اسماعیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 125-152]
 • مستقیمی، محمودرضا رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 27-45]
 • مشبکی، اصغر نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 45-76]
 • مشبکی، اصغر تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 63-91]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 1-23]
 • مصباحی، مریم تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 89-140]
 • مصطفایی، امین طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 1-23]
 • مصطفوی، امیر الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 89-116]
 • مصلح، عبدالمجید تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 63-94]
 • مصلح، عبدالمجید تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • مصلح، عبدالمجید تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 51-76]
 • مصلحی، عادل ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]
 • مظلومی، نادر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 29-49]
 • مظلومی، نادر الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 19-45]
 • مظلومی، نادر پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان [دوره 18، شماره 64، 1390، صفحه 117-139]
 • مظلومی، نادر رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 135-160]
 • مظلومی، نادر مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 65-82]
 • مظلومی، نادر سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1386، صفحه 77-96]
 • مظلومی، نادر مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 65-82]
 • مظلومی، نادر بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 71-92]
 • معیا، عباس تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 153-169]
 • معتمدی، محمدعلی کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 157-195]
 • معماری، محبوبه طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 93-129]
 • معماریانی، عزیزالله یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 147-169]
 • معمار زاده، غلامرضا بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 1-29]
 • معمازاده، غلامرضا ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 95-120]
 • معینی شهرکی، هاجر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز [دوره 18، شماره 66، 1390، صفحه 165-193]
 • معینی کربکندی، منصوره بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 157-186]
 • مغوئی نژاد، مهدیه تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 53-72]
 • مفتخر، علی آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر؟ [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 101-119]
 • مقدسی، علیرضا کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 139-161]
 • مقدم، علیرضا اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 73-89]
 • مقصودی، طاهره تأملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب‌آوری [دوره 24، شماره 78، 1394، صفحه 127-150]
 • مقصودی، طاهره بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 157-182]
 • ملاحی، محمدزضا جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی [دوره 14، شماره 55، 1386، صفحه 149-172]
 • ملاحسنی، علی تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 227-244]
 • ملکی، سارا رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 9-33]
 • ملک‌اخلاق، اسماعیل هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 65-87]
 • ملک زاده، غلامرضا الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 1-24]
 • ملکمی، افسانه الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 49-77]
 • ممی زادی، جعفر مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط( [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 55-72]
 • منتظری، محمد مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 57، 1387، صفحه 1-16]
 • منتظری، محمد تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 45-64]
 • منصوری موید، فرشته ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 1-24]
 • منصوری موید، فرشته تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 125-144]
 • مینوبخش، بهروز آشنایی با سازمان بهره وری آسیایی [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 129-141]
 • منوریان، عباس بررسی اثر بخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 55-85]
 • مهدی زاده اصل، نسرین رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی [دوره 16، شماره 59، 1388، صفحه 71-86]
 • مهرعلی زاده، یدالله تغییرات اقتصاد جهانی، فناوری، سازمان کار، آموزش و کارآموزی در صنایع [دوره 7، 27.28، 1379، صفحه 147-166]
 • مهرگان، محمدرضا در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 123-153]
 • موحدی، مسعود فن آوری اطلاعات و فرهنگ بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات [دوره 11، 41.42، 1383، صفحه 125-146]
 • مودب، محمدصادق تحلیلی از نارسائی های خط مشی گذاری عمومی در ایران [دوره 12، شماره 47، 1384، صفحه 161-178]
 • موسایی، محمود تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 99-118]
 • موسی پور، نعمت الله رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی [دوره 12، شماره 48، 1384، صفحه 86-102]
 • موسی خانی، مرتضی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 35-64]
 • موسی زاده، نیلوفر ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]
 • موسوی، سیدعباس بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی [دوره 23، شماره 76، 1393، صفحه 59-80]
 • موسوی، سیدعباس تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 200-226]
 • موسوی، سید عباس تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 47-75]
 • موسوی، سید عباس نسل جدید سازمان های یادگیرنده [دوره 7، 25.26، 1379، صفحه 127-140]
 • موسوی، سید نجم الدین شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 11-37]
 • موسوی، سید نجم الدین بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • موسوی، سیده نسیم بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • موسوی خانی، مرتضی نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 45-76]
 • موغلی، علیرضا شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا [دوره 22، شماره 71، 1392، صفحه 161-185]
 • موغلی، علیرضا رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ): [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 95-112]
 • مومنی، احسان توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 91-106]
 • مومنی، منصور طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 1-23]

ن

 • نادری خورشیدی، علیرضا قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 21-50]
 • نادری خورشیدی، علیرضا فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثر بخش جهت حفظ، بقاء و توسعه سازمان ها در شرایط محیطی ناپایدار [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 60-86]
 • ناصحی فر، وحید آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن [دوره 24، شماره 77، 1394، صفحه 1-27]
 • ناصحی فر، وحید الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1386، صفحه 123-140]
 • ناصحی فر، وحید رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 57-80]
 • ناصحی فر، وحید تاثیر گرایش کارآفرینی سازمانی وقابلیت یادگیری بر صادرات کارآفرینانه [دوره 27، شماره 89، 1397، صفحه 145-169]
 • ناصری فر، وحید رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 81-96]
 • ناظمی، شمس الدین ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران [دوره 11، 43.44، 1383، صفحه 139-152]
 • ناظمی، شمس الدین بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 101-121]
 • نیاکان لاهیجی، نازیلا اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 115-124]
 • نبوتی، حجت پایش عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت خودروسازی [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 135-156]
 • نجفی، اسماعیل بخش‏ بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 179-200]
 • نجفی، حبیبه تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 57-85]
 • نجفی، غلامعلی مدیریت توسعه کشاورزی پایدار [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 1-18]
 • نجفی کلیانی، وحید انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 129-153]
 • نخعی، بهنام مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 15-37]
 • نصر اصفهانی، علی بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 125-145]
 • نصر اصفهانی، علی تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 119-138]
 • نصرالهی وسطی، سیمین تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار [دوره 26، شماره 84، 1396، صفحه 33-52]
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 101-118]
 • نظرنژاد، نرگس هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 65-87]
 • نیک پور، امین تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 97-123]
 • نکویی، فرناز مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 23-54]
 • نوبری، نازک پیچیدگی در سازمان [دوره 13، شماره 49، 1385، صفحه 1-24]
 • نوری، امیری رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری [دوره 23، شماره 74، 1393، صفحه 137-159]
 • نوری، پرویز بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران [دوره 10، 37.38، 1382، صفحه 182-200]
 • نوع پسند اصیل، سیدمحمد تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان [دوره 23، شماره 75، 1393، صفحه 19-38]

و

 • واحدی، مجید بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی [دوره 23، شماره 73، 1393، صفحه 25-62]
 • واحدیان، افسانه طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 61، 1389، صفحه 149-165]
 • واعضی، رضا محیط سیاسی و کارایی مدیریت دولتی [دوره 3، شماره 9، 1372، صفحه 155-164]
 • واعظی، رضا مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 1-17]
 • واعظی، رضا نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 1-26]
 • واعظی، رضا رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان [دوره 28، شماره 92، 1398، صفحه 9-33]
 • والمحمدی، چنگیز بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع [دوره 22، شماره 72، 1392، صفحه 119-141]
 • وانسن، جان ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 95-120]
 • وحدتی، حجت اله مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • ورزشکار، محسن بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان [دوره 12، شماره 46، 1384، صفحه 1-30]
 • وزیری، حسین مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1370، صفحه 46-61]
 • وزیری، حسین دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 73-94]
 • ولی پور حلبی، فرح الله ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 40-56]
 • ولی‌وند زمانی، حسین تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان [دوره 19، شماره 67، 1391، صفحه 97-128]

ه

 • هاتفی، محمد علی مدلی کاربردی در انتخاب تامین کننده خرید (مطالعه ای در یک پژوهشگاه تحقیقاتی) [دوره 15، شماره 58، 1387، صفحه 171-189]
 • هادیزاده مقدم، اکرم مدل های دو گانه ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی [دوره 6، 23.24، 1378، صفحه 159-176]
 • هادیزاده مقدم، اکرم بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 25، شماره 81، 1395، صفحه 151-169]
 • هادی زنوز، بهروز نقش نواحی پردازش صادرات صنعتی در توسعه اقتصادی و گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 41-68]
 • هادوی نژاد، مصطفی جو شرنگ آلود سازمان: مفهوم سازی و سنجش [دوره 25، شماره 82، 1395، صفحه 61-80]
 • هاشمیان، سید محمد حسین ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده [دوره 25، شماره 83، 1396، صفحه 69-92]
 • هنرمند، روح الله نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 1-26]

ی

 • یاری، علیرضا ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی [دوره 16، شماره 60، 1388، صفحه 57-72]
 • یاسینی، علی مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان [دوره 27، شماره 90، 1397، صفحه 65-88]
 • یاکیده، کیخسرو تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد [دوره 19، شماره 68، 1391، صفحه 1-16]
 • یاوری گهر، فاطمه عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده داخلی در انتخاب خطوط هوایی [دوره 12، شماره 45، 1384، صفحه 79-112]
 • یاوری گهر، فاطمه تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان [دوره 26، شماره 86، 1396، صفحه 125-144]
 • یحیی پور، علی اکبر گزارشگری تجاری الکترونیک [دوره 9، 33.34، 1381، صفحه 123-145]
 • یزدانی، ناصر بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 169-186]
 • یزدان‏ شناس، مهدی تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 29، شماره 95، 1399]
 • یزدانی زیارت، محمد پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 27-46]
 • یزدانی زیارت، محمد طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی [دوره 27، شماره 88، 1397، صفحه 143-174]
 • یزدان شناس، مهدی رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی [دوره 25، شماره 80، 1395، صفحه 143-156]
 • یزدان شناس، مهدی نقش ادراک از ویژگی‌های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان [دوره 26، شماره 85، 1396، صفحه 31-55]
 • یزدان شناس، مهدی الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده [دوره 28، شماره 91، 1398، صفحه 87-118]
 • یعقوبی، الهام بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا [دوره 28، شماره 93، 1398، صفحه 9-35]
 • یعقوبی، رویا تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان [دوره 22، شماره 70، 1392، صفحه 151-171]
 • یعقوبی، نورمحمد دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی [دوره 13، شماره 50، 1385، صفحه 97-117]
 • یعقوبی، نور محمد مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی [دوره 10، 39.40، 1382، صفحه 5-20]
 • یقوبی، نور محمد دولت الکترونیک در آسیا [دوره 13، شماره 51، 1385، صفحه 1-22]
 • یوسفیان آرانی، وحید تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی [دوره 24، شماره 79، 1394، صفحه 47-72]