فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثر بخش جهت حفظ، بقاء و توسعه سازمان ها در شرایط محیطی ناپایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از عوامل مهم ترغیب کننده یادگیری سازمانی که باعث نشر و تعمیم رفتارهای جدید در جهت سازگاری با محیط خارجی و انسجام دهی درونی سازمان در موقعیت رقابتی می شود متغیر فرهنگ سازمانی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری فرهنگ سازمانی یادگیرنده و تجربیات عملی و نظری سازمان های موفق در این مورد، به دنبال آن است که فرهنگ سازمانی شرکت ایران خودرو را به عنوان یک عامل یکپارچه ساز، بررسی کند و با عنایت به ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده در شرایط ناپایدار و رقابتی، موانع فرهنگ سازمانی شرکت را برای رسیدن به موقعیت رقابتی در دو بعد "چگونه رفتار کردن" و "چگونه اداره کردن " مورد بررسی قرار دهد و در پایان با تعیین شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، راهبرد های مناسبی را برای گذر از وضع موجود و درک چگونگی ورود به موقعیت رقابتی ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learning Organizational Culture, An Effective Strategy for Maintenance and Development of the Organization in an Unstable Environment.

نویسنده [English]

  • alireza naderi khorshidi

چکیده [English]

Today, the organizational culture is one of the significant
encouraging organizational learning factors which leads to the generalization of the new behaviors in order to conform with external environment and internal integration of the organization in the competitive situation.
This article in addition to the theoretical bases of the learning organizational culture and theoretical and operational experiences of the successful organizations in this field, this article is to study the organizational culture of Iran Khodro as an integration factor. Considering the characteristics of learning organizational culture in the unstable and competitive conditions, it is to study the constraints of the organizational culture to achieve the


دوره 12، شماره 46
تابستان 1384
صفحه 60-86
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395