تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سیاست‏های سازمانی و قربانی شدن کارمندان در محل کار، از عوامل استرس‏زای اجتماعی هستند که پیامدهای قابل توجهی بر سلامت کارکنان بر جای می‎گذارند. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تاثیر پارتی­بازی/خویشاوندگرایی و رفتارهای انحرافی بر انزوای اختیاری کاری کارکنان از طریق نقش میانجی بدبینی سازمانی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل­های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که از طریق روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 275 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می­باشد که برای بررسی روایی آن از روایی صوری و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که پارتی بازی/ خویشاوندگرایی تاثیر بسزایی در افزایش بدبینی سازمانی و انزوای خودخواسته کاری کارکنان دارد و بدبینی سازمانی کارکنان نیز تاثیر زیاد و مثبتی بر انزوای خودخواسته کاری کارکنان دارد؛  همچنین، بدبینی سازمانی، در تاثیرگذاری پارتی بازی/ خویشاوندگرایی بر انزوای خودخواسته کاری کارکنان نقش میانجی ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Pessimism on Self- Wanted Isolation of Employees

نویسنده [English]

  • Maryam Mesbahi

Assistant Professor, Department of Management, Economy and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizational policies and employee victimization at work are social stressor that have significant consequences for employee health. The aim of present research is to study the impact of organizational pessimism and on self-wanted isolation of employees.  Research population consists of employees of four and five – star hotels in Tehran, among which 275 individuals were selected through convenience sampling. Data collection instrument was a standard questionnaire. For validity purpose, face validity and for reliability purpose Cronbach alfa coefficient were applied. This study is an applied research in terms of objective and a descriptive-correlational research in terms of data collection methodology. Structural equation modeling and LISREL software were used to examine the model under study. The results indicate that OP have a significant positive impact on SWI and organizational pessimism has a significant positive impact on workplace withdrawal. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passsimism
  • Nepotis
  • Organizational Pessimism(OP)
  • Isolation
  • Self Wanted Isolation(SWI)
احمدی، سیدعلی اکبر.، مرادی، مرتضی. و کمال­آبادی، فرانک. (1391). تأثیر رابطه­بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 4(1)، 135-115.

الوانی، سیدمهدی.، معمارزاده، غلامرضا. و شهبا، سمیه. (1396). بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(85)، 29-1.

بلوچی، حسین. و رستگار، عباسعلی. (1394). مدل­یابی ساختاری تفسیری از عوامل موثر بر بدبینی سازمانی. فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، 2(11)، 87-71.

بهمنی، اکبر.، مهدوی­راد، محمدرضا. و بلوچی، حسین. (1395). بررسی رابطه بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجیگری و تعدیلگری تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت عمومی، 9(31)، 185-161.

حقیقی، محمد.، دهقانی سلطانی، مهدی. و فارسی­زاده، حسین. (1396). تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تاثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید. فصلنامه پژوهش­های مدیریت عمومی، 10(38)، 223-197.

حمیدی­زاده، محمدرضا.، یزدانی، ناصر.، عالم­تبریز، اکبر. و خورشیدی، غلامحسین. (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 11، 99-81.

دهقانی سلطانی، مهدی.، شیری، اردشیر.، فرجی، الهام. و فارسی­زاده، حسین. (1396). تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی­های بازیگری و فرسودگی هیجانی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 94-71.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1395). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه انتشارات آگاه.

طبرسا، غلامعلی.، یدالهی­فارسی، جهانگیر و نائیجی، محمدجواد. (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش. فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 15، 180-165.

محمدی، جیران.، باقری، مژگان­السادات.، صفریان، سارا. و علوی برازجانی، سیده­آزاده. (1395). تبیین نقش پارتی­بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 6(1)، 257-237.

مرادی، مرتضی. و جلیلیان، حمیدرضا. (1395). عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(81)، 149-123.

واعظی، رضا.، حسین­پور، داود. و رنجبر کبوترخانی، مصطفی. (1395). تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(3)، 112-85.

یزدان­شناس، مهدی. و حبیبی­راد، وحید. (1396). نقش ادراک از ویژگی­های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(85)، 55-31.

Abubakar, A.M. & Arasli, H. (2016). Dear topmanagement, please don'tmakeme a cynic: Intention to sabotage. Journal of Management Development, 35(10), 1266-1286.

Abubakar, A.M., Namin, B.H., Harazneh, I., Arasli, H. & Tunc, T. (2017). Does gender moderates the relationship between favoritism/nepotism, supervisor incivility, cynicism and workplace withdrawal: A neural network and SEM approach. Turism Management Perspective, 23(1), 129-139.

Aladwan, K., Bhanugopan, R. & Fish, A. (2014). Managing human resources in Jordanian organizations: Challenges and prospects. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(1), 126-138.

Andersson, L. M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 18, 449-469.

Arasli, H., Ali Bavik, A., Ekiz, H. & E. (2006). The effects of nepotism on human resource management: The case of three, four, and five star hotels in Northern Cyprus. International Journal of Sociology and Social Policy, 26(7/8), 295-308.

Arasli, H. & Tumer, M. (2008). Nepotism, favoritismand cronyism: A study of their effects on job stress and job satisfaction in the banking industry of north Cyprus. Social Behavior and Personality, 36(9), 1237-1250.

Aslan, Ş. & Eren, Ş. (2014). The effect of cynicismand the organizational cynicismon alienation. Munich, Germany: The Clute Institute International Academic Conference (2014).

Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309-328.

Bellow, A. (2003). In praise of nepotism: A history of family Enterprise from king David to George W. Bush. New York: Anchor Books.

Berry, C.M., Lelchook, A.M. & Clark, M.A. (2010). Ameta-analysis of the interrelationships between employee lateness, absenteeism, and turnover: Implications for models of withdrawal behavior. Journal of Organizational Behavior, 33, 678-699.

Blau, G., Tatum, D.S. & Ward-Cook, K. (2003). Correlates of professional versus organizational withdrawal cognitions. Journal of Vocational Behavior, 63(1), 72-85.

Bashir, S. & Nasir, M. (2013). Breach of psychological contract, organizational cynicism and union commitment: A study of hospitality industry in Pakistan. International Journal of Hospitality Management, 34(1), 61-65.

Chaouali, W., Souiden, N. & Ladhari, R. (2017). Explaining adoption of mobile banking with the theory of trying, general self-confidence, and cynicism. Journal of Retiling and Customer Services, 35(1), 57-67.

Chiaburu, D.S., Peng, A.C., Oh, I.S., Banks, G.C. & Lomeli, L.C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.

Cole, M.S., Bernerth, J.B., Walter, F. & Holt, D.T. (2010). Organizational justice and individuals' withdrawal: Unlocking the influence of emotional exhaustion. Journal of Management Studies, 47(3), 367-390.

Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O. & Ng, K. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86, 425-45.

Cropanzano, R., Rupp, D.E. & Byrne, Z.S. (2003). The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology, 88(1), 160-169.

Cruz, C., Firfiray, S. & Gómez-Mejía, L.R. (2011). Socioemotional wealth and human resource management in family controlled firms. In A. Joshi, H. Liao, & J. Martocchio (Vol. Eds.), Research in personnel and human resources management, 30, 159-219.

Daskin, M., Saydam, S. & Arasli, H. (2013). The critical antecedents to organizational citizenship behaviors: Empirical evidences from North Cyprus service industry. Journal of Management Research, 5(2) (1941-899.

Daskin, M. (2013). Favouritism and self-efficacy as antecedents on managers' politics perceptions and job stress. Anatolia, 24(3), 452-467.

Daskin, M. & Tezer, M. (2012). Organizational politics and turnover: An empirical research from hospitality industry. Original scientific paper, 273-291.

Davidson, M. & Timo, N. (2006). Labor turnover and costs in the Australian accommodation industry. Royal Exchange, NSW: Griffith University.

Dolen, V., de Cremer, W.M.D. & de Ruyter, K. (2012). Consumer cynicism toward collective buying: The interplay of others' outcomes, social value orientation, andmood. Psychology and Marketing, 29(5), 306-321.

Erdogan, B. (2002). Antecedents and consequences of justice perceptions in performance appraisals. Human Resource Management Review, 12, 555-578.

Ghosh, R., Dierkes, S. & Falletta, S. (2011). Incivility spiral inmentoring relationships: Reconceptualizing negative mentoring as deviant workplace behavior. Advances in Developing Human Resources, 13, 22-39.

Glendinning, P.M. (2001).Workplace bullying: Curing the cancer of the American workplace. Public Personnel Management, 30(3), 269-286.

Harari, M.B., Thompson, A.H. & Viswesvaran, C. (2018). Extraversion and job satisfaction: The role of trait bandwidth and the moderating effect of status goal attainment. Personality and Individual Differences, 123(1), 14-16.

Holm, K., Torkelson, E. & Bäckström, M. (2015). Models of workplace incivility: The relationships to instigated incivility and negative outcomes. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Article ID 920239.

Huang, Y.T. & Rundle-Thiele, S. (2014). The moderating effect of cultural congruence on the internal marketing practice and employee satisfaction relationship: An empirical examination of Australian and Taiwanese born tourism employees. Tourism Management, 42(1), 196-206.

Jaskiewicz, P., Uhlenbruck, K., Balkin, D.B. & Reay, T. (2013). Is nepotism good or bad? Types of nepotism and implications for knowledge management. Family Business Review, 26, 121-139.

Jung, J. & Kim, Y. (2012). Causes of newspaper firm employee burnout in Korea and its impact on organizational commitment and turnover intention. The International Journal of Human Resource Management, 23(17), 3636-3651.

Karatepe, O.M. & Nkendong, R.A. (2014). The relationship between customer-related social stressors and job outcomes: The mediating role of emotional exhaustion. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27(1), 414-426.

Karimi, L. (2008). A study of amultidimensionalmodel of work-family conflict among Iranian employees. Community, Work and Family, 11(3), 283-295.

Kurt, I. (2016). The mediating role of cynicism on authentic leadership and organizational identification relationship. In M. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & U. Can (Eds.), Business challenges in the changing economic landscape. Eurasian studies in business and economics, 2. Cham: Springer 2/2.

Kim, P. (2014). A simple model of ostracism formation. PloS One, 9(4), 1-6.

Kwon, I. (2006). Endogenous favoritism in organizations. The B.E. Journal of Theoretical Economics, 6(1), 1-10.

Laschinger, H.K., Leiter, M., Day, A. & Gilin, D. (2009).Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of Nursing Management, 17, 302-311.

Leiter, M.P., Peck, E. & Gumuchian, S. (2015).Workplace incivility and its implications for well-being in mistreatment in organizations. Research in occupational stress and well being, 13, 107-135.

Leung, K., Ip, O.K.M. & Leung, K. (2010). Social cynicism and job satisfaction: A longitudinal analysis. Applied Psychology. An International Review, 59(2), 318-338.

Li, J., Wong, I.A. & Kim, W.G. (2016). Effects of psychological contract breach on attitudes and performance: Themoderating role of competitive climate. International Journal of Hospitality Management, 55, 1-10

Lim, S., Cortina, L.M. & Magley, V.J. (2008). Personal and workgroup incivility: Impact on work and health outcomes. Journal of Applied Psychology, 93, 95-107.

Namazie, P. & Frame, P. (2007). Developments in human resource management in Iran. The International Journal of Human Resource Management, 18(1), 159-171.

Paliaga, P., & Strunje, Z. (2011). Research of implementation of internal marketing in companies in the Republic of Croatia. Ekonomska Istraživanja-Economic Research, 24, 107-121.

Porath, C.L. & Pearson, C.M. (2010). The cost of bad behavior. Organizational Dynamics, 39, 64-71.

Reio, T.G., Jr. (2011). Supervisor and coworker incivility: Testing the work frustration-aggression model. Advances in Developing Human Resources, 13(1), 54-68.

Reio, T.G., Jr. & Ghosh, R. (2009). Antecedents and outcomes ofworkplace incivility: Implications for human resource development and practice. Human Resource Development Quarterly, 20, 237-264.

Sliter, M., Sliter, K. & Jex, S. (2012). The employee as a punching bag: The effect ofmultiple sources of incivility on employee withdrawal behavior and sales performance. Journal of Organizational Behavior, 33, 121-139.

Smidt, O., De Beer, L.T., Brink, L. & Leiter, M.P. (2016). The validation of aworkplace incivility scale within the South African banking industry. SA Journal of Industrial Psychology, 42(1), 1-12.

Sulea, C., Filipescu, R., Horga, A., Ortan, C. & Fischmann, G. (2012). Interpersonal mistreatment at work and burnout among teachers. Cognitie, creier, comportament [Cognition, brain, behavior]. 16, 553-570.

Wan, Y.K.P. (2010). Exploratory assessment of theMacao casino dealers' job perceptions. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 62-71.

Wang, S. & Yi, X. (2012). Organizational justice and work withdrawal in Chinese companies: The moderating effects of allocentrism and idiocentrism. International Journal of Cross Cultural Management, 12(2), 211-228.

Yirik, S., Oren, D. & Ekici, R. (2015). Determination of organizational stress and organizational burnout levels of mid-level managers working in four and five star hotel businesses. International Review of Management and Marketing, 5(2), 52-60.


دوره 27، شماره 90
زمستان 1397
صفحه 89-140
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1397