مطالعات مدیریت بهبود و تحول (JMSD) - اهداف و چشم انداز