فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش های پایان نامه ای یکی از محصولات نظام پژوهشی دانشگاه های کشور محسوب می شوند. این گونه پژوهش های را لازم است در دوره های زمانی خاصی ارزشیابی کرد و کیفیت آنها را مورد سنجش قرار داد. پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل و خارج کشور در ابعاد مختلف مورد بررسی، مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته اند و در هر یک از این ارزشیابی ها بر اساس معیارهای خاصی به بررسی پایان نامه ها پرداخته شده است. در داخل کشور ما پایان نامه های برخی از رشته های دانشگاهی، از نظر کیفیت روش تحقیق، منابع و مستندات، نظریه های آزمون شده و ویژگیهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند. در خارج از کشور نیز پایان نامه های برخی از رشته های دانشگاهی از نظر کیفیت روش تحقیق، منابع و مستندات، نظریه های آزمون شده و ویژگی های دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند. در خارج از کشور نیز پایان نامه های برخی از رشته ها بر اساس معیارهای خاصی از جمله: اهمیت عناوین رساله ها، اعتبار روش شناختی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از انواع ارزشیابی که به بررسی پژوهش های گذشته با هدف ترکیب و تلفیق آنها و بررسی علل ناسازگاریها و تعارض های بین آنها می پردازد فرا تحلیل است که برخی آن را ارزشیابی پژوهش های گذشته می دانند. این مقاله به معرفی فرا تحلیل و کارکردها، فوائد و مراحل آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta analysis: a Way to Summarize and Evaluate Previous Researches

نویسندگان [English]

  • shamssadat zahedi 1
  • abolfazl mohamadi 2

چکیده [English]

Dissertations  are a part of the outputs of the research system of our universities.  It is necessary to evaluate them periodically to ensure that their   quality   is   developing.   In   some   countries   such   as  U.S.A, dissertations  have been evaluated annually based on several criteria. In Iran,  dissertations  of some fields such as sociology  and management have been studied and evaluated against such criteria as: the quality of the methodology,  references  and documentations,  theories tested  and etc.   In  U.S.A.,   dissertations   have  been   evaluated   based   on  the importance  of titles,  methodological  credit  and  so  on.  one  type  of these   evaluations   is  meta  analysis  which   evaluates   the  previous researches  to summarize  and synthesize them when their findings are inconsistent  to  find out the cause of the inconsistencies  and conflicts between   them.   This   kind   of  research   is   sometimes   called   the evaluation   of past  researches  or  evaluation   of evaluations.  In  this article meta analysis,  its functions, its benefits  and its process will be discussed.


دوره 12، شماره 47
پاییز 1384
صفحه 51-79
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395