توسعه سازمانی و سازمان های آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روزی در این فکر بودم که در مورد توسعه سازمان در گذشته، حال و آینده چه می توان گفت؛ برحسب اتفاق مقاله ای را یافتم که در سال 1362 برای ارائه در یکی از دوره های آموزشی مدیران عالی تدوین کرده بودم. در این مقاله دو محور مهم به چشم می خورد. 1- توسعه سازمان چیست 2- توسعه سازمان چگونه در آینده سازمانها نقش ایفا خواهد کرد. با شگفتی فراوان متوجه شدم که این مقاله در زمان کنونی نیز مفید می آید. بنابراین تصمیم گرفتم برای بحث از گذشته، حال و آینده توسعه سازمان این مقاله را همراه با توضیحات اضافی ارائه کنم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Development and Future

نویسنده [English]

  • abbas mohammadzadeh

چکیده [English]

In this  article  two  questions  are asked  and  author  is trying  to answer them  .  The  first one  is  :   what  is organizational  Development ? And  the Second  question  is  :   How Organizational  Development Can play a role in the Future  of organizations .
Definitions  of organizations,  criteria  for  organizational, health kecognition  ,present trends  in  organizational  processes  ,Need to Management skills are main topics  in  the article.  At the end of the article organizational development as an independent field that is based on Behavioral  Sciences,  is presented  and its combination with organizational learning  for Future  is , expressed  .  The author  believes  that this trend and its changes  leads to new challenges.


دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 37-53
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395