تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرایندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید و لیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که میخواهیم کیفیت حکمرانی را ارزیابی کنیم باید درک مناسبی از اجزا و عناصر آن داشته باشیم. این مقاله با مرور چندین پروژه بین المللی و آثار برخی از محققان که در سالهای اخیر در زمینه ارزیابی کیفیت فرایندهای حکمرانی خوب ارائه شده اند بدنبال شناخت شاخص هایی می باشد تا با استفاده از آنها به تحلیل کیفیت حکمرانی خوب در ایران بپردازد. این تحقیق با رویکردی میان رشته ای از طریق روش تحقیق کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات تحقیقات انجام شده در رشته های مختلف علوم اجتماعی پرداخته است.
یافته های تحقیق بیانگر این است که هریک از معیارهای حکمرانی خوب بگونه ای در قانون اساسی ج.ا.ا مورد تاکید بسیار بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد بهبود شاخص های حکمرانی خوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می باشیم ولی در عین حال در مقاطعی از این دوران شاهد بر هم خوردن تعادل میان سه نهاد اصلی جامعه بوده ایم که در آینده ای نه چندان دور عوارض خود را نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Quality of Good Governance in Iran

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvaani 1
  • mohsen alizadeh saani 2

چکیده [English]

The weak of traditional and market-based models m Public Administration for give a good response to current dynamic and complex processes of public decision making, resulted in the move in the public sector during the 1990s from concern largely with excellence in service delivery to a concern for good governance. But, there are few terms which are as vague in social science as "governance". however, when we want to measure the quality of governance we have to have some understanding of what governance comprises. This article review international projects and works of researchers about measurement of good governance process. then, we analyses quality of good governance in Iran. Research findings show that Constitution of Iran emphasizes on good governance indicators. In practice, also findings show improvement in good governance indicators after the Islamic Republic of Iran


دوره 14، شماره 53
بهار 1386
صفحه 1-24
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395