ارزیابی فازی سطح نیاز به چابک شدن در سازمان های تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد زاهدان گروه صنایع

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده

تغییر، یکی از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها در حوزه رقابتی امروز است.  سازمان ها تغییر را در ابعاد مختلفی چون تغییر در تقاضای و نظر مشتریان،  نوآوری های فناوری و محیط های متغیر تجربه می کنند و جهت انطباق با محیط دائماً متغیر و آشفته کسب وکار در تلاش برای تغییر اولویت ها، دیدگاه های استراتژیک و مدل های سنتی شان می باشند. بنابراین در طی چند دهه گذشته، صحنه تولید به سمت نوع نسبتاً جدیدی از پارادایم تولید با نام چابکی سمت گیری کرده است. چابکی به عنوان پارادایم قرن 12 ، توانایی سازمان برای پاسخ به تغییر
است تا فرصت هایی را که بر اساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار  دهد. مطالعات بسیاری در ارتباط با این استراتژی برنده و چابک سازی سازمان ها
ونیز ارزیابی سطح چابکی در سازمان ها انجام شده است . اما نکته مهمی که چندان مورد توجه قرار نگرفته این است که آیا چابک سازی یک سازمان، یک ضرورت اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی است؟ در این مقاله،سعی شده است با شناسایی متغیر های محیطی کارخانه بسپار سازه از گروه کارخانجات پارت لاستیک به عنوان محرک های چابکی و تعیین وزن اهمیت ونرخ عملکرد هر یک از این محرک ها و ترکیب آن ها با به کاربستن اعداد فازی شاخصی برای ارزیابی سطح چابکی مورد نیاز سازمان مورد مطالعه ارائه گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Evaluation of the Required Agility Level to Be Reached by Manufacturing Organizations

نویسندگان [English]

  • Alireza Shahraki 1
  • Somayeh Ghasemifard 2

2 M.Sc. in Industrial Engineering - System management and Efficiency

چکیده [English]

Change is one of the major challenges that organizations face with in this competitive area. Organizations deal with changes in different aspects such as customer demand variations, technological innovations and instability of the environment. In order to adapt to this turbulent and volatile market, organizations should attempt to change their priorities, strategic visions and their traditional models. For that reason, in the past few decades, the manufacturing realm has taken a rather new orientation toward a manufacturing paradigm called agility. Agility as the 21stcentury’s paradigm is the organization’s ability to exploit the opportunities brought about by the occurring changes. Numerous researches have taken place in association with
this winner strategy, its evaluation and ways of making organizations agile. However, what has not taken much attention is weather getting to an agile state is vital and inevitable for organizations in the global
economic system. In this paper, environmental variables of Baspar Sazeh Company were identified as the agility drivers. Then, employing the fuzzy approach, the importance weights, and performance rate of drivers were aggregated; thereby an agility index was obtained enabling the agility-need-level of manufacturing
companies to be evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Fuzzy Logic
  • performance ratings
  • importance weights
  • Fuzzy agility index
1. C. H. St. John, A. R. Cannon, and R. W. Pouder, "Change drivers in the
new millennium: implications for manufacturing strategy research,"
Journal of Operations Management, vol. 19, pp. 143-160, 2001.
2. H. Sharifi and Z. Zhang, "A methodology for achieving agility in
manufacturing organisations: An introduction," International Journal of
Production Economics, vol. 62, pp. 7-22, 1999.
. 3. ا. جعفرنژاد و ب. شهایی, "چابکی سازمانی و تولید چابک," 9331
4. C.-T. Lin, H. Chiu, and P.-Y. Chu, "Agility index in the supply chain,"
International Journal of Production Economics, vol. 100, pp. 285-299,
2006.
5. Y. Y. Yusuf, M. Sarhadi, and A. Gunasekaran, "Agile manufacturing::
The drivers, concepts and attributes," International Journal of
Production Economics, vol. 62, pp. 33-43, 1999.
6. E. Bottani, "A fuzzy QFD approach to achieve agility," International
Journal of Production Economics, vol. 119, pp. 380-391, 2009.
7. P. M. Swafford, S. Ghosh, and N. Murthy, "The antecedents of supply
chain agility of a firm: Scale development and model testing," Journal
of Operations Management, vol. 24, pp. 170-188, 2006.
8. A. Agarwal, R. Shankar, and M. K. Tiwari, "Modeling agility of supply
chain," Industrial Marketing Management, vol. 36, pp. 443-457, 2007.
1. ص. خورشید و س. ح. م. موسوی، " از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه و مدل
سنجش و تحلیل نیاز سازمان های تولیدی به چابک شدن با استفاده رویکرد فازی، "
51،9331- مدیریت صنعتی، شماره 2، صفحات 33
10. C.-T. Lin, H. Chiu, and Y.-H. Tseng, "Agility evaluation using fuzzy
logic," International Journal of Production Economics, vol. 101, pp.
353-368, 2006.
11. R. Dove, "Knowledge management, response ability, and the agile
enterprise," Journal of Knowledge Management, vol. 3, pp. 18-35,
1999.
12. A. Ganguly, R. Nilchiani, and J. V. Farr, "Evaluating agility in
corporate enterprises," International Journal of Production
Economics ,vol. 118, pp. 410-423, 2009.
93 . ا. جعفرنژاد، م. درویش، "ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین،"
9333 ،12- پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، شماره 2، صفحات 31

14. M. Christopher, "The Agile Supply Chain: Competing in Volatile
Markets," Industrial Marketing Management, vol. 29, pp. 37-44,
2000.
15. S. Sharifi and K. S. Pawar, "Product Development Strategies for
Agility," in Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive
Strategy, ed Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001, pp. 175-192.
16. R. E. Giachetti, L. D. Martinez, O. A. Sáenz, and C.-S. Chen,
"Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a
measurement theoretical framework," International Journal of
Production Economics, vol. 86, pp. 47-62, 2003.
17. A. Kumar and J. Motwani, “A methodology for assessing time-based
competitive advantage of manufacturing firms," International Journal
of Operations & Production Management, vol. 15, pp. 36-53, 1995.
18. S. L. Yang and T. F. Li, "Agility evaluation of mass customization
product manufacturing," Journal of Materials Processing Technology,
vol. 129, pp. 640-644, 2002.
19. E. Bottani, "Profile and enablers of agile companies: An empirical
investigation," International Journal of Production Economics, vol.
125, pp. 251-261, 2010.
20. S. L. Goldman, R. N. Nagel, and K. Preiss. Agile competitors and
virtual organizations: Strategies for enriching the customer
21. F. Eshragh and E. H. Mamdani, "A general approach to linguistic
approximation," International Journal of Man-Machine Studies, vol.
11, pp. 501-519, 1979.
22. S. J. Chen and C. L. Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision
Making : Methods and Applications. berlin: springer, 1992.

 


دوره 18، شماره 64
تابستان 1390
صفحه 167-193
  • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390