آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از مهم ترین بخشهای راهبردی در اقتصاد هر کشور، بخش نظامی آن کشور است. از اینرو دولتها بخش قابل توجهی از مخارج و توان خود را صرف موفقیت این بخش در انجام ماموریتهای خود میکنند. یکی از مبادی که بخش نظامی کشورها می تواند در تامین هزینههای خود گام مهم و مؤثری برداشته و هم چنین اقتدار و قدرت خود را به منصه ظهور برساند، صادرات است. بنابراین  صادرات امروزه دغدغهای مهم برای بسیاری صنایع نظامی بوده و توجه زیادی را به خود معطوف نموده است. یکی از عوامل موفقیت صادرات، شناسایی خواسته های مشتریان و تامین آنها و همچنین رفع چالشها و مشکلات احتمالی آنان است. لذا در این راستا مقاله پیش رو سعی نموده تا با استفاده از روش شناسی کیفی به ویژه ابزارهای مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و نمودار خویشاوندی آسیبهای مترتب بر امر صادرات نظامی ایران را شناسایی و طبقه بندی نموده و ضمن تعیین ضریب اهمیت آسیبها و میزان شدت آن ها با استفاده از روش های کمی، با بهرهگیری از ماتریس تطبیقی نتایج، آسیب ها از حیث اولویت و اضطرار دسته بندی نماید. جامعه آماری مورد نظر برای این پژوهش را در دو مرحله 36 نفر از خبرگان داخل کشور )با نرخ همکاری 36 درصد( و 56 نفر از مشتریان خارجی)با نرخ همکاری 36 درصد( تشکیل می دهند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که از نگاه کارشناسان داخلی 5 مورد آسیب و از منظر کارشناسان خارجی 4 مورد آسیب در سطح بحرانی بوده و نیاز ویژه ای به بررسی و مرتفع شدن آن ها وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Iran’s Military Export Pathology (Case: One of the Iranian Military Holding Corporations)

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Tavakoli 1
 • Mehdi Elyasi 2
 • Maysam Shafiee Roodposhti 2
 • Aliasghar Heidari 3

1 Assistant Professor Assistant, Malek-Ashtar University of Technology

2 ** Assistant Professor Assistant, Malek-Ashtar University of Technology

3 Aliasghar Heidari, MBA, Malek-Ashtar University of Technology

چکیده [English]

One of the most important strategic sectors of any country's economy
is the military sector.
Thus governments allocate a considerable amount of effort and cost to help
this sector through obtaining its objectives. Meanwhile, it is known that an
effective way for military sectors to cover their own expenditures, and
showcase their powers, is export. Also, it is known that a major prerequisite
for prospering in exports is acknowledging the customer wants and fulfilling
them.
This article tries to identify the harms of Iran’s military export, and employs
the qualitative methods such as open questionnaire, depth interview, and
content analysis. Afterwards, its conceptual model is drawn making use of
the affinity diagram. At the final stage, using quantitative methods, harms
are categorized and prioritized by the results acquired from the adaptive
matrix. Statistical population of this research is comprised of 63 internal
experts (with 0.65 cooperation ratio) and 95 foreign experts (with 0.65
cooperation ratio). Findings revealed that internal experts found 9 harm
items to be critical, needing urgent investigation and resolution, while
this number was 4 with the foreign experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pathology
 • Export
 • Military Sector
 • Holding Corporation
 • Qualitative Methodology

دوره 18، شماره 64
تابستان 1390
صفحه 55-88
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1390
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1390
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390