نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه پنجاه میلادی بولدینگ عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشدار دهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان تئوری عمومی سیستمها به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم. به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on Research Methodology in Management

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvaani

چکیده [English]

In 1950s, Building the scholar on systems had alarmed human and social sciences' researchers and thinkers through his classification of systems, which was not taken seriously at that time (Building, 1956). In his famous article "General System Theory" he emphasized on the commensurate choice of research tools and subject, pointing out that we can understand phenomena only when appropriate tools for that level are acquired. He believed the research tools have been designed in second and third levels of systems, and humans and organizations which belong to seventh and eights complex levels are investigated by them. Of course, the results of such researches are prone to many errors and deficiencies.


دوره 13، شماره 50
تابستان 1385
صفحه 47-63
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395