محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

تجارب توسعه کشورها و مطالعات نهادهای بی نالمللی مانند بانک جهانی  نشان می دهد که محیط کس بوکار، بر توسعه کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد.محیط نامساعد کس بوکار، شرک تهای کوچک و متوسط و کارآفرینان را در مقایسه با شرکت های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می دهد. بر این اساس، اخیراٌ توجه به محیط کس بوکار به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه
کارآفرینی مطرح شده است. به دلیل اهمیت محیط کسب و کار، هر ساله گزارش های متعدد بین المللی در زمینه رتبه بندی محیط کسب و کار کشورها  منتشر می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی محیط کسب و کار به عنوان پیش نیاز توسعه کارآفرینی، از دیدگاه کارشناسان داخلی انجام شده است. در این پژوهش بعد از بررسی الگوهای گوناگون محیط کسب و کار، الگوی سهولت کسب و کار بانک جهانی به عنوان الگوی مبنا انتخاب شد. سپس در چارچوب پژوهشی توصیفی پیمایشی دیدگاه 101 کارشناس بررسی شد. نتایج این
پژوهش نشان داد محیط کسب و کار کشور از نظر کارشناسان داخلی نامساعد و
نامطلوب است. نتایج این پژوهش با رتبه بندی الگوی بانک جهانی و سایر
الگوهای محیط کسب و کار هم گرایی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Encouraging Business Environment, Prerequisite of Entrepreneurship Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ahmadpour Daryani 1
  • Ali Davari 2
  • Ghasem Ramezanpoor Nargesi 3

چکیده [English]

Experience of countries development and studies of international
organizations such as the World Bank have proven that the business
environment has a direct influence on entrepreneurship development.
A discouraging environment can cause more problems to Small and
medium sized enterprises than larger ones. Consequently paying
attention to the business environment has been recently regarded as
one of the prerequisites of entrepreneurship development. Meanwhile,
to rank the countries’ business environments, various international
reports are annually being published. The goal of this research is to assess Iran’s business environment, from the viewpoint of Iranian specialists. After reviewing various models, finally the World Bank's Doing Business model was chosen as our basis. Then, using a descriptive survey method, opinions of 101 specialists were collected and analyzed. The results indicate that Iran’s business environment is
not suitable for investment; and these results are in accordance with the rankings of the World Bank and other models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business (enabling) environment
  • entrepreneurship development
  • World Bank
اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ( 1388 ) پروژه مطالعه و بررسی فضای کسب و کار و
ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی.
2. میدری، احمد و قودجانی، اصلان ( 1387 ) سنجش و بهبود محیط کسب و کار، سازمان
انشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ( 1383 ). برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی کشور، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
4. نصیری اقدم، علی( 1388 ) چارچوب طرح بهبود محیط کسب و کارو چگونگی اصلاحات،
بولتن تخصصی اقتصاد ایران، مرکز پژوه شهای مجلس

5. Business Environment Snapshots: Methodology Note (2009),
International International Finance Corporation Washington, DC,
PP.13-15
6. Donor Committee for Enterprise Development or ODCED, (2008)
Supporting Business Environment Reforms: Practical Guidance for
Development Agencies, pp.12-14,www. Business-Environment. org
7. Dyck, A (2000) Privatization and Corporate Governance: Principles,
Evidence and Future Challenges, Harvard Business School, Boston.,
pp.42-46
8. Gwartney, James D. etal, (2009), Economic Freedom of the World,
2009 Annual Report, Economic Freedom Network,
http://www.freetheworld.com
9. Klapper, L. (2006): Entrepreneurship: How Much Does the Business
Environment Matter? ,Washington, D.C.: The World Bank Group
Financial and Private Sector Development Vice Presidency
(Viewpoint Note Number 313), pp.1-2
10. Porter, Michael E.(2009) Competitiveness and the State of
Entrepreneurship in Saudi Arabia, pp.12-14,
http://www.isc.hbs.edu
11. Roland C. & Porter(2000) Microeconomic Competitiveness: Finding
from Executive Survey, World Economic Forum,
12. Terry, Miller & Holmes Kim R. (2010) 2010 Index 2010 Index of
Economic Freedom, The Heritage Foundation,pp.4&16
13. United Nations Industrial Development Organization or Unido (2008)
Creating an enabling environment for private sector development in
sub-Saharan Africa, Vienna,p.5 www.unido.org
14. World Bank (2009) Doing Business 2009, p.110,
www.worldbank.org,
15. World Bank (2010) Doing Business 2010, www.worldbank.org, p.128
16. World Economic Forum (2009) The Global Competitiveness Report
2009–2010, Switzerland, PP.3-7
17. World Economic Forum (2010) The Global Competitiveness Report
2010–2011, Switzerland, PP.186-187
18. Worthington, Ian and Britton, Chris(2006) The Business
Environment, Prentice Hall, Fifth edition,pp.500-508


دوره 17، شماره 61
بهار 1389
صفحه 65-89
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1388
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1389
  • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1389