فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار گروه مدیریت،دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف- ارتقاء دانش در مورد چگونگی اثرپذیری و پیاده سازی فرایند تغییر و رهبری آن در محیط پیچیده‌ای که سازمان‌های دولتی در آن فعالیت دارند. روش- ترکیب سه اداره دولتی در مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شد. این ادغام در محیطی انجام شد که با پیشرفت تدریجی فرآیند پیاده سازی به‌طور فزاینده پیچیده‌تر شد. روش اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه با مدیرانی بود که در حوزه تغییر سازمانی مشارکت داشتند. در کل، 19 مصاحبه انجام شد. مصاحبه‌ها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti کدگذاری شدند. یافته‌ها- تحلیل‌ها نشان می‌دهد که درجه بالایی از پیچیدگی محیطی سازمان‌های دولتی را مجبور به اتخاذ یک رویکرد برنامه ریزی شده، از بالا به پایین نسبت به تغییر می‌کند، در حالی که اثربخشی چنین رویکردی به تغییر هم‌زمان از سوی یک محیط پیچیده محدود می‌شود. علاوه بر این فعالیت‌های معمول رهبری تغییر برای پیاده سازی تغییر در یک محیط پیچیده کافی نیست. به‌منظور غلبه بر وابستگی محیطی و حفظ روند در فرآیند تغییر، مدیران دولتی باید با محوریت توجه به محیط خارجی در فعالیت‌های رهبری درگیر باشند. نوآوری- فرضیه‌ها را می‌توان در تحقیقات بعدی آزمون کرد و به‌عنوان نقطه شروع، بستری را برای تحقیقات آینده در حوزه مدیریت تغییر در سازمان­های دولتی فراهم ‌می­کند. تمرکز بر حین فرایند و عدم اکتفا به بازخوردهای بعد از فرایند و طرح‌واره‌های پیش از فرایند وجه تمایز پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Managing Leading Change in a Complicated Public Environment

نویسندگان [English]

  • Reza Sheikh 1
  • Saeed Aibaghi Isfahani 2
  • Ehsan Lotfi 3

1 managent faculty of Shahrood university of technology

2 management faculty of Shahrood university of technology

3 Shahrood University of Technology

چکیده [English]

Purpose - To promote knowledge about how the process of change and its performance is implemented, and the complex environment in which public organizations operate. Methodology - The combination of three government offices in Mashhad was selected for a case study. This integration was carried out in an environment increasingly complicated by the progressive development of implementing the process. The main method of collecting data was interviewing managers who participated in organizational change. A total of 19 interviews were conducted. Interviews were coded using Atlas.ti software. Findings- Analyzes show that a high degree of complexity of the environment forces public organizations to adopt a planned approach from top to bottom, while the effectiveness of such an approach is limited to the simultaneous change of a complex environment. In addition, the routine change leadership activities is not sufficient to implement a change in a complicated environment. In order to overcome environmental dependence and maintain current trend in change process, public managers must be involved in leadership activities focusing on external environment. Innovation - The hypotheses can be further tested in future research and provides a basis for future research in the field of change management in public organizations. Focusing on the process and not paying attention just to the feedback of the process and the pre-process schema is the distinction of the present research 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change Management
  • leadership
  • public organizations
  • complicated environment
دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر،عادل (1392). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت؛ رویکردی جامع. تهران: صفار.

رحیم نیا، فریبرز؛ راهنما، سیده نرگس. (1396). نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 26(84), 1-32. Doi: 10.22054/jmsd.2017.7852

شیری، اردشیر؛  نصراللهی وسطی، سیمین. (1396). تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 26(84), 33-52.Doi: 10.22054/jmsd.2017.7853

کرسول، جان دبلیو. (1397). سی مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند (مترجم: حمید رضا یزدانی و فاطمه محمدی). تهران: انتشارات نگاه دانش.

دل، یان و هک تونی. (1390). روش شناسی مطالعه موردی در پژوهش­های مدیریت: آزمون نظریه و نظریه پردازی (مترجم: حسن دانایی فرد). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

Bass, B.M. (1999), “Two decades of research and development in transformational leadership”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 8 No. 1, pp. 9-32.

Boyne, G.A. (2002), “Public and private management: what’s the difference”, Journal of Management Studies, Vol. 39 No. 1, pp. 97-122.

Burnes, B. (2009), “Organizational change in the public sector: the case for planned change”, in By, R.T. and Macleod, C. (Eds), Managing Organizational Change in Public Services: International Issues, Challenges and Cases, Routledge, London, pp. 111-132.

By, R.T. (2005), “Organisational change management: a critical review”, Journal of Change Management, Vol. 5 No. 4, pp. 369-380.

Corbin, J. and Strauss, A. (1990), “Grounded theory research: procedures, canons and evaluative criteria”, Qualitative Sociology, Vol. 13 No. 1, pp. 3-21.

Crosby, B.C. and Bryson, J.M. (2005), Leadership for the Common Good: Tackling Public Problems in a Shared-Power World, Jossey-Bass, and San Fransisco, CA.

Denis, J.L., Langley, A. and Rouleau, L. (2005), “Rethinking leadership in public organizations”, in Ferlie, E., Lynn, L.E. Jr and Pollitt, C. (Eds), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford, pp. 446-467.

Duncan, R.B. (1972), “Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17 No. 3, pp. 313-327.

Fernandez, S. and Rainey, H.G. (2006), “Managing successful organizational change in the public sector: an agenda for research and practice”, Public Administration Review, Vol. 66 No. 2, pp. 168-176.

Flyvberg, B. (2006), “Five misunderstandings about case-study research”, Qualitative Inquiry, Vol. 12 No. 2, pp. 219-245.

Haveri, A. (2006), “Complexity in local government change: limits to rational reform”, Public Management Review, Vol. 8 No. 1, pp. 31-46.

Higgs, M.J. and Rowland, D. (2005), “All changes great and small: exploring approaches to change and its leadership”, Journal of Change Management, Vol. 5 No. 2, pp. 121-151.

Karp, T. and Helgø, T.I.T. (2008), “From change management to change leadership: embracing chaotic change in public service organizations”, Journal of Change Management, Vol. 8 No. 1, pp. 85-96.

Kickert, W.J.M. (2010), “Managing emergent and complex change: the case of the Dutch agencification”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 76 No. 3, pp. 489-515.

Kuipers, B.S., Higgs, M., Kickert, W.J.M., Tummers, L., Grandia, J. and Van der Voet, J. (2014), “Managing change in public organizations: a review of the literature between 2000 and 2010”, Public Administration, Vol. 92 No. 1, pp. 1-20.

Moore, M. and Hartley, J. (2008), “Innovations in governance”, Public Management Review, Vol. 10 No. 1, pp. 3-20.

Morse, J.M. (1995). “The Significant of Saturation”. Qualitative HealtResearch, 5 (2): 147-149.

Pettigrew, A.M. (1985), “Contexualist research and the study of organizational change processes”, in Lawler, E. (Ed.), Doing Research that is Useful for Theory and Practice”, Jossey-Bass, San Fransisco, CA, pp. 53-73.

Pettigrew, A.M., Woodman, R.W. and Cameron, K.S. (2001), “Studying organizational change and development: challenges for future research”, Academy of Management Journal, Vol. 44 No. 4, pp. 697-713.

Rainey, H.G. (2014), Understanding and Managing Public Organizations, Jossey-Bass, San Fransisco, CA.

Robertson, P.J. and Seneviratne, S.J. (1995), “Outcomes of planned organizational change in the public sector: a meta-analytic comparison to the private sector”, Public Administration Review, Vol. 55 No. 6, pp. 547-557.

Stewart, J. and Kringas, P. (2003), “Change management-strategy and values in six agencies from the Australian public service”, Public Administration Review, Vol. 63 No. 6, pp. 675-688.

Van der Voet, J. (2014), “The effectiveness and specificity of change management in a public organization: transformational leadership and a bureaucratic organizational structure”, European Management Journal, Vol. 32 No. 3, pp. 373-382.

Van der Voet, J., Groeneveld, S.M. and Kuipers, B.S. (2013), “Talking the talk or walking the walk? The leadership of planned and emergent change in a public organization”, Journal of Change Management, Vol. 14 No. 2, pp. 171-191.

Wright, B.E., Christensen, R.K. and Isett, K.R. (2013), “Motivated to adapt? The role of public service motivation as employees face organizational change”, Public Administration Review, Vol. 73 No. 5, pp. 738-747.


دوره 28، شماره 91
بهار 1398
صفحه 65-85
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1397