نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال های اخیر بحث در مورد چگونگی انتخاب الگویی مناسب برای توسعه کشور بسیار است و اغلب در مورد تعارض الگوهای توسعه در اولویت دادن به توسعه اقتصادی در مقابل تاکید بر عدالت اجتماعی نظریات مختلف مطرح گردیده است در این تعابیر اغلب اقتصاد دولتی را حمایت کننده ی عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار را کمک کننده ی توسعه اقتصادی تلقی می کنند.
 در این مقاله متاثر از نظریه ی هنری مینتزبرگ ادعا شده است که برخلاف این تصور که اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار در ارتباط با رعایت عدالت اجتماعی در مقابل یکدیگر و در دو سر یک پیوستار قرار دارند برعکس این دو همانند دو سر یک نعل اسب خیلی بهم نزدیک هستند.
در راستای این تحلیل این ادعا مطرح است که در وسط این نعل است و یا حد بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار به شرط حرفه ای کردن مدیریت می توان تعامل بین عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی را بهتر برقرار نمود.
همچنین سعی شده است مفهوم حرفه ای کردن مدیریت و ضوابط ایجاد این حرفه مطرح گردد و در این راستا الگوی انتخابی میزان دولتی بودن و یا آزاد بودن نظام اقتصادی به متغیرهایی نظیر ثبات سیاسی و نرخ توسعه، از یک سو و وجود اعتماد متقابل در جامعه و حرفه ای بودن مدیریت از سوی دیگر دو ماتریس انتخاب الگو، ارائه گردد و برحسب تشخیص میزان متغیرهای معرفی شده که بر مبنای این مدل اقتضایی قابل تشخیص است میزان دخالت دولت در امور اقتصادی در شرایط فعلی ایران توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Professional Managers in Development

نویسنده [English]

  • naser mirsepasi

چکیده [English]

In  recent  years  vast argument  has  been developed  on the subject or selection  or an appropriate  model  for  economic  development.  There  arc several  conflicting views  on this  matter, opposing  social justice  with  economic  development.
It is claimed that government controlled economy ts concerned basically with social justice, contrary to, free market economy, which  is more  concerned with economic development.
IL  is  tried, in  this  article.  based  on  Henry Mintzber g view.  to suggest  that government controlled economy and free market economy are not  located at  the extreme ends of a continuum. They are so close to each other that resemble the  two ends or a horseshoe.
Based on this view a proper  model  for development  is not any of these two;  but
 
somewhere in between, regarding the environmental condition, particularly if there arc professional  manager  Lo  handle  both  the economic  aspect as well as social responsibility

 

 
Regarding  the importance of  having  professional  managers  it  is tried  to explain the concept of profession and the criteria for professional development. Regarding to the model, the proper mixes  of government controlled and free  market economy model with emphasis on the necessity  for  professional  managers.
With regard to the political and development status of the country and also cultural aspects of mutual confidence, two matrices are presented and it is claimed that these contingencies dictate  the proper model.


دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 41-62
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395