طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درادبیات موضوع درخصوص انتخاب روشهای کنترل راهبردی تحت شرایط متغییر محیطی رهنمود خاصی ارائه نمی شود. در واقع یک الگوی اقتضایی برای انتخاب مکانیزمهای کنترل راهبردی وجود ندارد. در این مقاله از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و با توجه به نظرات خبرگان شاغل در شرکت های زیر مجموعه شرکت صنایع الکترونیک ایران، یک الگوی اقتضایی برای انتخاب مکانیزم مناسب کنترل راهبردی، در شرایط مختلف محیطی پیشنهاد می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه معیار پویایی، گستردگی و سطح منابع در دسترس سه متغیر تأثیرگذار بر سازمانهای دفاعی است و مدیران با در نظر گرفتن سه عامل ذکر شده می توانند مناسب ترین شیوه کنترل راهبردی را انتخاب کنند. بدین ترتیب که در محیطهای کاملاً متغیر باید از مکانیزم های مدیریت مسائل راهبردی و تجزیه و تحلیل حوزه راهبردی یا همان شیوه های موجود در کنترل بنیادی استفاده نمود. لیکن زمانی که میزان شدت عوامل محیطی متوسط تا کم است باید از کنترل تدریجی استفاده کرد. کنترل تدریجی شامل کنترل مراکز مسئولیت، کنترل عوامل حیاتی و کنترل راهبردهای عمومیاست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Strategic control model for Defense Industrial Companies.

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad erabi 1
  • mohammad ali forghani allah abadi 2

چکیده [English]

There are no any illustrations about how to choose strategic control tools based on environmental situations in the strategic management literature. The purpose of this study was to develop a new model to make links between strategic control tools and environmental scanning. The result of distributed questionnaires and data collected from managers works in Iranian Electronic Industries (IEI) shows that environmental munificence( availability of resources), environmental dynamism( amount of change and uncertainty), and environmental complexity were the most important variables which influence on strategic control in defense industrial companies. According to suggested model in turbulence environments managers will choose the strategic leap control tools including things such as strategic issue management system, and strategic analysis system. However in the stable environments managers may choose strategic momentum control including responsibility center management, critical success factors control, and general strategies management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • situational model
  • environmental dynamic
  • environmental complexity
  • environmental munificence

دوره 16، شماره 60
پاییز 1388
صفحه 9-22
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1395