تحقیقی پیرامون برخی عوامل حفاظت در مدیریت مهندسی: تجزیه و تحلیل آمار حوادث کار در صنایع روغن نباتی خوراکی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اجرای برنامه های ارگونومی از جایگاه ویژه ای در مدیریت مهندسی برخوردار است و به این منظور و برای پیشگیری از زیان های گاه عظیم انسانی و اقتصادی، تحقیق در زمینه ی علل وقوع حوادث کار، یکی از وظایف مهم پژوهشگران مدیریت و ارگونومی را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر، آمار حوادث کار مربوط به صنایع روغن نباتی خوراکی کشور را، به عنوان صنعتی مهم و استراتژیک، مورد بررسی قرار داده و با توجه به عوامل و متغییرهای مانند سن، جنس و وضعیت تاهل حادثه دیدگان، ساعت، روز، ماه، سال، محل و علل وقوع حادثه، نتایج حادثه، آموزش یا عدم آموزش اصول ایمنی و ایام معالجه به تجزیه و تحلیل آمار و ارقام حوادث پرداخته است. و در پایان اجرای برنامه هایی مانند: آموزش ایمنی، افزایش انگیزش و رضایت شغلی، پرداخت دو هفتگی حقوق و دستمزد ها به جای برنامه ی ماهانه، نظارت بیش از پیش بر اجرای دقیق مقررات حفاظت فنی در قانون کار، استفاده از وسایل ایمنی فردی، و غیره را پیش نهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the workplace accident data in the Iranian Edible Vegetable Oil Industries

نویسندگان [English]

  • nezamodin faghih 1
  • alihosein keshavarzi 2

چکیده [English]

This paper undertakes some statistical studies of the workplace accidents in the Iranian Edible Vegetable Oil Industries (as a class of strategic important industries), by employing methods widely applied in the studies of this nature. In the analysis, such factors and variables as age, gender, marital status of this victims, time and place of accidents, causes there of, training of safety principles or the lack of it, rehabilitation period, and correlation between the involved variables are considered and, thus, recommendations are made towards the more prevention of the workplace accidents in the Iranian Edible Vegetable Oil Industries.


دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 72-97
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395