فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به رشد تحقیقات در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشمندان به این نتیجه رسیده­اند که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان­پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده­اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می­کند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی سازمان‌ها در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 10 مقاله را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه ای در حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر 413/0). همچنین از میان ابعاد کیفت زندگی کاری: یکپارچگی و انسجام اجتماعی با اندازه اثر382/0، تأمین فرصت رشد با اندازه اثر322/0، فضای کلی زندگی با اندازه اثر318/0، دارای بیشترین اندازه اثر در ارتباط با متغیر تعهّد سازمانی هستند و بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Behrooz rezaeemanesh 1
  • Jafar Abbaspour 2

1 Assistant Professor in Allameh Tabatab'i University

2 Master of Public Administration, Allameh Tabatab'i University

چکیده [English]

A vast number of published studies in the field of humanities and social sciences have suggested that the mastery of all aspects of a problem to a large extent is not impossible. Hence it is important to combine research and use a systematic review and meta-analysis. This paper, using meta-analysis method and Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA2), aggregated the findings of 10 articles. Meta-analysis results indicated that , Quality of work life and organizational commitment relationship has average correlation(mean effect size 0/413). Among the dimensions of quality of work life, quality of work life was strongly correlated with The Social Relevance of Work Life (0/382), the Opportunity for Continued Growth and Security (0/322), Total Life Space (0/318).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Quality of Work life
  • organizational commitment
  • Iranian organizations
  • Effect size

دوره 24، شماره 78
پاییز 1394
صفحه 65-88
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1393
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1394
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1394