بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 نشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مهار و موازنه قدرت یکی از بنیادی ترین مباحث مطرح در ادبیات حکمرانی به شمار می آید که جایگاه عامه مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امری که به نظر می رسد با قدرت یافتن روزافزون دولت ها روز به روز کمرنگ تر می شود. در سیستم های حکمرانی، مهار و موازنه قدرت غالباً به دو روش صورت می گیرد: نخست از طریق تعاملات میان قوای سه گانه و دوم با محوریت جامعه مدنی که واسط میان حکومت و عامه مردم محسوب هرم مهار و « می شود. در این تحقیق که با رویکرد دوم انجام شده است، الگوی بر اساس سه مؤلفه حکومت، جامعه مدنی و عامه مردم طراحی شده » موازنه قدرت  است. به منظور تبیین موضوع و شناخت مؤلفه های سه گانه آن با بهره گیری از فن دلفی ابتدا 76 شاخص کلیدی به دست آمد و سپس در معرض قضاوت صاحب نظران و خبرگان علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و مدیریت دولتی قرار گرفت و در نهایت الزامات استقرار سیستم مهار و موازنه قدرت مورد بررسی واقع شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Position of the Public in Checks and Balances System

نویسندگان [English]

 • Afifeh Hajjarian 1
 • Ali Asghar Pourezzat 2
 • Arian Gholipour 3
 • Masoud Hajarian 4

1 M.A. in Public Management, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran

3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran

4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Power balance and control is considered as one of the most fundamental issues in the governance literature in which, position of the public as main owners of power is of paramount importance; however, it seems it is losing its importance more and more these days with the growing power of governments. In the governance systems, power is checked and balanced in two ways: the first way is through interactions among triple powers, and the second is through the centrality of civil society as a link between administration and the
public. In the present study focusing on the second approach, “checks and balances pyramid” is designed by three constituents including administration, civil society and the public. To clarify the issue and to
recognize its triple constituents, 67 key indicators were initially obtained by Delphi technique and then they were judged by the connoisseurs and elites of political science, sociology, law, economy and public management. Finally, the requirements for establishing power balance and control system were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public voice
 • public maturity
 • Civil Society
 • parties
 • Media
 • Non-governmental organizations
 • checks and balances system

دوره 18، شماره 64
تابستان 1390
صفحه 19-53
 • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1390
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390