ازتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آن ها به مشتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارزش آفرینی سازمانها به رضایت مشتری یا یادگیرندگان خدمت وابسته است. رضایت مشتری نیز به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان بستگی دارد. لذا قابلیت خدمات رسانی کارکنان در زنجیره سود -خدمت نقش کلیدی دارد و این متغیر به نوبت خود به کیفیت خدمات دریافتی از سازمان بستگی دارد. در این تحقیق دسته ای از عوامل درونی یک سازمان که بر رضایت مشتری موثر می باشد مورد شناسایی قرار گرفته است . این عوامل را عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی نامیده اند. با سنجش کیفیت این عوامل، مدیران قادرند تعیین نمایند برای رسیدن به رضایت مشتری چه فعالیت هایی در داخل سازمان باید بهبود یابد. این دانش مدیران را قادر می سازد به جای برخورد انفعالی در مقابل رضایت مشتری به صورتی فعال عمل نمایند. البته  حوزه هایی از  کیفیت خدمات داخلی پیچیده است چرا که ممکن است در سازمان های مختلف و در زمان های متفاوت، وضعیت متغیری داشته باشد. به طور خلاصه  کمیت و کیفیت خدمات داخلی با قابلیت خدمت رسانی کارکنان به مشتریان دارای رابطه ای از نوع همبستگی است. ضمن آن که کیفیت خدمات داخلی در مقایسه با حقوق و دستمزد با رضایت کارکنان دارای همبستگی قویتری است. همجنین با توجه به همبستگی مثبت بین قابلیت خدمات رسانی کارکنان و رضایت مشتریان، که به نوبه خود به رشد و سودآوری سازمان سازمان منجر می شود اهمیت کیفیت خدمات داخلی مشخص می شود. بنابر این آگاهی از نظر کارکنان خط نخست که با مشتریان سر و کار دارند برای شناخت وضعیت موجود حائز اهمیت است. این مقاله خلاصه ای از یک تحقیق صورت گرفته در شعب یکی از شرکت های سهامی بیمه در شهر تهران است. در این تحقیق وضعیت کیفیت خدمات داخلی، از نظر کارکنان، و رابطه آن با قابلیت خدمت دهی کارکنان بررسی شد و وجود یک همبستگی مثبت و معنی دار بین عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی و متغیر قابلیت خدمت رسانی کارکنان به اثبات رسید. در ادامه مطلب به این تحقیق میدانی و یافته های بدست آمده از آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Customer's Satisfaction, the potentiality of the Empoyees' servics and the quality of the servieces

نویسندگان [English]

  • seyed mehrab arabi 1
  • ahmad akrami 2

چکیده [English]

Adding value (Profit) depends on the satisfaction of the customers. Satisfaction of the customers depends on the quality received by the employees. This research tries to identify the internal factors which might affect the satisfaction of the customers. These factors are called " The eight internal quality factors".
Measuring these qualities is necessary to determine the activities needed for improving the internal services of the organizatam.
In short the quantity and quality of the services of the Organization  depends on the satisfactory of the employees. Research shows there is direct relationship between the quality of the internal services, and ability to deliver services to the customers (by the employees). Therefore. in order to identify the current situation. It iS necessary to know the views of the employees.


دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 273-292
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395