تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

عاملی که در بهبود عملکرد شغلی می­تواند موثر باشد وجود یک سازمان سالم با زیر مجموعه توانمند است. این مقاله، مبتنی بر کاری پژوهشی، با هدف بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی توانمندسازیانجام شده که به بررسی ادبیات نظری و آزمون فرضیه­های تحقیق پرداخته است.در قالب یک پیمایش، برای انتخاب نمونه از جامعه آماری شامل کلیۀ کارکنان دستگاه­های اجرایی شهرستان سیرجان ، تعداد 274 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بکار گرفته شد. روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 897/0محاسبه شد. به منظور تجزیه­وتحلیل داده­ها از آزمون­های آماری­­­ پارامتریک t، آزمون همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته­های به دست آمده حاکی از وجود رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی است. همچنین بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی و بین سلامت سازمانی و توانمندسازی کارکنان و بین توانمندسازی کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Health on Employee's Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazeri 1
  • Lili Ferdosipour 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Payam-e Noor University, Tehran, Iran

2 Instructor., Faculty of Management, Islamic Azad University Sirjan Branch, Iran

چکیده [English]

A factor that can be effective in improving job performance is having a healthy organization with an empowered subset. The purpose of present study is Investigating the effect of organizational health on employee job performance with explaining the mediating role of empowerment. In addition, the theoretical literature and testing the hypotheses of the study have also been reviewed. In the frame of a survey, to select sample from the population including the entire staffs of executive entities of Sirjan city, 274 people were selected as the sample by random stratified method. After questionnaire distribution, for data analyzing was applied in two descriptive and inferential statistics levels. The construct validity was confirmed by factor analysis.  Reliability of the instrument was calculated as 0.897 using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze data, statistical tests Parametric tests of t, correlation coefficient and structural equation model were applied by using the software LISREL. The results indicate the presence of a significant relation between organizational health and job performance, between organizational health and staffs empowering, as well as between empowering staffs and job performance of staffs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • Job performance
  • Empowerment
 ابراهیمی میمند، منصور (1392). بررسی تاثیر مدیریت زمان بر عملکرد شغلی کارکنان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

آذرنوش، فاطمه؛ هاشمی، سید اسماعیل و نعامی، عبدالزهرا (1393). رابطه توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی با میانجیگری نگرشهای شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون- اهواز، مجله دستاوردهای روانشناختی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی چهارم، سال 21 ،شماره 2 :181-204

 اشرفی، سید مهدی (1393). بررسی رابطه بین شرایط احراز شغل با عملکرد شغلی کارکنان معاونت ادارد و مالی شهرداری شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

اصلانپور جوکندان، محمد؛ شهبازی، فرهاد و ملکی،رضا (1391 ). بررسی رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز، روان شناسی اجتماعی(یافته­های نو در روان­شناسی، دوره 7 شماره21 : 65-73 .

برزگـر، مرضیـه و محمـدی، نرجـس (1389). بررسـی تعییـن رابطـه بیـن توانمند سـازی بـا عملکرد شـغلی )مـورد مطالعـه: کارکنـان آموزش و پرورش شهرسـتان مرودشـت)، پایـان­نامـه کارشناسـی ارشـد مدیریت آموزشی، دانشـگاه آزاد اسلامی مرودشت.

حاجیپور شوشتری، عبدالحمید و صفاری آشتیانی، مسعود (1393). بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال22، شماره 73: 175-199.

حاج محمدی، علی (1392). بررسی رابطه میزان التزام عملی یه اعتقادات اسلامی با سلامت سازمانی در بانک تجارت استان کرمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

خالوئی، یاسر (1394). بررسی رابطه پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی با سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

خانعلیزاده، رقیه؛ کرد نانیج، اسدالله؛ فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر ( 1389 ). بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال 2، شماره 3: 20-45.

خویشی، بهروز؛ بیگ­زاده، جعفر و سرمست، بهرام (1390). بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی شهرستان مراغه، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره2: 193-175

 زهرایی، سید محمد و رجایی پور، سعید (1389). بررسی رابطه بین هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال2 ،شماره2 : 174-155

زین­الدینی میمند، حسین (1392). بررسی رابطه بین مدیریت زمان با مدیریت دانش و سلامت سازمانی در مراکز عالی شهرستان شهربابک، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان.

سلطانی، ایرج؛ صریحی اسفستانی، رسول و عباسی، حمیده (1392). نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال 23 شماره 70: 209-229.

فتحی، صابر (1391). بررسی نقش توانمندساری روانشناختی بر عملکرد شغلی و پاسخ گویی فردی کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.

قربان­شیرودی، مهران (1390 ). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی شرکت توزیع برق تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عارفی، محبوبه و خاتمی، میرحامد (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده­های دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال 4، شماره 10 :30-13.

کامکار، منوچهر؛ لندران اصفهانی، سعید و راعی، مرتضی (1385). رابطه بین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان، دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 24: 38-19.

محمدی، محمد (1381). برنامه های توانمندسازی کارکنان، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، شماره 36-35: 159-186.

نورمحمدی، علی (1389). بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران در کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

محمدخانی، زهرا و محمدخانی، فاطمه (1394). رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان. دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، تهران.

 Abdulwahab S. B. (2016). The relationship between job satisfaction, job performance and employee engagement: An explorative study, Business Management and Economics, 4(1): 1-8

Baird, E., & Wang, H. (2010) Employee Empowerment: Extent of Adoption and Influential Factors, Personnel Review, 4: 574-599

 Dessler G (2011). Human Resource management. (12th ed.). Prentice-Hall, USA.

Elnaga, A., & Imran, A. (2013). The effect of training on employee performance, European Journal of Business and Management, 5(4): 137-147.

Hoy, W. K., & Feldman, j. (1996). Organizational Health: The Concept and Its measure, Journal of Research and Development, 20(4): 30-41.

 Kermanshahi, M., & Hozhabrnejad, N. (2016). The Impact of quality of work life and organizational health on teacher empowerment, International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, 4(3): 44-51.

Kazlauskaite, R., Buciuniene, I., Turauskas, L. (2012). Organizational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage, Employee Relations, 34(2):138-158

Lado A. A., & Wilson, C. M. (1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: A competency-based perspective. Academy of Management Review, 19: 699–727

Mehta, T. G., Atkins, M. S., & Frazier, S. L. (2013). The organizational health of urban elementary schools: School health and teacher functioning. School mental health, 5(3), 144-154.

Osunde, C. (2015). Privatization of Public Enterprises in Nigeria: Impact On Employees’ Performance and Managerial Implications. International Journal of Research –Grant Haalayah a Knowledge Repository, 3(3): 32-38.

Parsaeemehr, M. (2016). Improving organization health through green companies. International Journal of Asian Social Science, 6(1): 1-11.

Sun, X. J. (2016). Psychological Empowerment on Job Performance—Mediating Effect of Job Satisfaction. Psychology, 7, 584-590. http://dx.doi.org/10.4236/psych.2016.74060

Taktaz, Behzad., Shabaani, Sedigheh., Kheyri, Atefeh. & Rahemipoor, Mahdieh. (2012). The Relationship between Psychological Empowerment and Performance of Employees, Singaporean. Journal of business eonomics, and management studies, 1(5): 19-26

Yaghoobi, N. M., Moloudi, J. & Azadikhah, O. (2011). The Relationship between Empowerment and Human Resource Productivity in Organization, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 1(10): 1603-1610.


دوره 27، شماره 90
زمستان 1397
صفحه 45-64
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1396