ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

تقریبا دو دهه است که مدیریت و طراحی سازمانی به طور رسمی در ارگونومی مطرح شده است. البته این بدان معنا نیست که پیش از دهه ی 1980 عوامل طراحی سازمان و مدیریت در مطالعات ارگونومیک مورد توجه نبوده است. برای نخستین بار در سال 1980 در گزارشی که توسط کمیته ای ویژه از انجمن عوامل انسانی در خصوص آینده عوامل انسانی ارایه شده ، طراحی سازمانی و مدیریت به عنوان زمینه ی فعالیتی بسیار با اهمیت در عوامل انسانی مطرح شد. وظیفه ی کمیته ی یاد شده که در سال 1987 توسط انجمن عوامل انسانی تشکیل شد در واقع تحقیق در مورد تمام جوانب اجتماعی بود که می توانستند بر روی رشد و توسعه ی عوامل انسانی تاثیر گذارند. در این راستا تغییرات سازمانی نیز به منظور یافتن کاربردهای جدید ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تحقیقات انجام شده، تغییرات عمده ی زیر که از دیدگاه ارگونومی اهمیت داشتند شناسایی شدند و در سال 1980 طی گزارشی ارایه شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Ergonomics in Management & Organizational Design"

نویسنده [English]

  • alireza chobineh

چکیده [English]

A brief overview of the historical development of ergonomics in organizational design and management (ODAM) is presented. As a component of technology or ergonomics, macro ergonomics are described as a systematic. scientifically based means of optimizing work system  design. Macro ergonomics  might  be reoffered  to  as: Organization - environment - human - machine interface technology. involves consideration of sociotechnical system elements. Relation of macro ergonomics to micro ergonomic design of work system is discussed. The theory that ergonomically designed work systems can improve organizational effectiveness is explained.


دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 176-193
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395