پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برخی از ویژگی های شخصیتی همچون نگرش مدیران به اطراف خود موجب شکل دهی رفتار آنان در سازمان می گردد. بر اساس تئوری اسناد، فرد ممکن است رفتارهای خود را به عوامل بیرونی نظیر شرایط جامعه، جو موجود، مقررات و سایر عوامل یا به عوامل درونی مانند تلاش، توانائی ها و تجربیات خود نسبت دهد. با توجه به اینکه نگرش و رفتار مدیران موجب شکل دهی و اثر گذاری بر رفتار کارکنان و عملکرد سازمان می گردد. شناخت نوع نگرش آنان حائز اهمیت است. از طرف دیگر برخی مطالعات نشان می دهد که ظرفیت های مربوط به کانون کنترل درونی، عامل اصلی در تفاوت گذاری میان مدیران موفق و ناموفق است و مدیران دارای کنترل بیرونی عموماً منفعلانه خلاقیت و ریسک پذیری بیشتری دارند و مدیران دارای کنترل بیرونی عموما منفعلانه عمل می کنند و موجب بحران در سازمان می گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study between locus of control of successful managers and others managers in Iranian state organization

نویسنده [English]

  • ali talaee

چکیده [English]

Some of special specifics of personality of mangers like manager's observation around themselves conforms their behaviors in the organization.
According to the attribution theory, a person may attribute his/her
behaviors to outside factors like social conditions, existent situation, rules and regulation or internal factors like his/her efforts, abilities and experiences. As manager's observations and behaviors conforms and effect on employee’s behaviors and performance of organization, so recognition of their observation is very important. On the other handsome of studies show that capacities related to internal locus of control is the main factor to differentiate between successful and unsuccessful managers, and manger’s who have internal ventral also have creativity and more capability of risking, and managers who have external control generally act as imitator and make the critical situation in organization. In this article deliberation of locus of control in successful mangers and its cooperation with other mangers is considered and verified in order to study the conformity and inconformity of mangers specifications in Iran with the existent theories.
Addition value in the organization, by using results of model of optimal combination of production, activities without addition value were defined to delete these activities and applying them in the other requisite parts. An important point of this research is that demand limitation and production sale is one of basic limitation that create surplus capacities of resources and activities without addition value in the organization that finally this problem result in increasing organizational costs and cost price of products ads capacity costs of unused resources during subject period is I 06 percent of profit of made products of factory.


دوره 14، شماره 54
تابستان 1386
صفحه 117-120
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395