نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - پیمایشی، کاوش در منابع کتابخانه ای و کسب نظر صاحبنظران و متخصصان حوزه انفورماتیک پزشکی؛ موانع و چالش های پیش روی شکل گیری نظام سلامت الکترونیک در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. سعی شده است تا با کالبد شکافی و شناخت آناتومی سلامت الکترونیک، اصول و مبانی آن برای پژوهشگران و ذینفعان گسترده حوزه سلامت، شفاف و ملموس تر گردد و باعث ایجاد هم افزایی و هم فکری بیشتر، جهت تسریع و تسهیل در امر توسعه نظام سلامت الکترونیک در ایران شود. جهت حصول این امر، براساس نتایج مصاحبه با متخصصان و خبرگان مربوطه و همچنین مطالعه مقاله ها و اسناد موجود، پنج فرضیه طراحی شد. با توجه به نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه در یک نمونه ۲۵ نفره از جامعه خبرگان سلامت الکترونیک و تحلیل آماری آنها؛ عوامل فرهنگی – اجتماعی، مالی-اقتصادی، فنی –تکنولوژیکی، مدیریتی-فرایندی و حقوقی –قانونی به عنوان موانع بالقوه شکل گیری سلامت الکترونیک در ایران مورد شناسایی و پس از آزمون، مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-health System in Iran

نویسندگان [English]

  • kamran feyzi 1
  • rahman purdehzad 2

چکیده [English]

Using descriptive survey method and applying existing literature, questionnaires and interviews with experts in medical informatics area, this study attempted to assess the barriers and challenges in implementing el-lealth system in Iran. The elements of Ehealth are explained Based on existing literatures and the results of exploratory interviews with Ehealth experts and authorities in Iran. Accordingly, five hypotheses were designed. By distributing 25 questionnaires among an available sample of Iranian Ehealth experts, validity of the hypothesizes have been tested. At the end, as a result, some suggestions to health authorities and researches are offered.


دوره 13، شماره 51
پاییز 1385
صفحه 44-57
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395