مسئولیت دولتها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دیری است که دولتها در سراسر جهان، خود را متولی تدوین استراتژی های توسعه و مجری برنامه هایی اعلام می کنند که کشورهای متبوعشان را به سمت توسعه پایدار سوق دهد. اما آرمان های توسعه پایدار، همچنان زیبا ولی دست نیافتنی و رویایی باقی مانده  اند و در عرصه عمل، عینینت نیافته اند. به نظر ما آرمان های توسعه پایدار تنها زمانی امکان تحقق می یابند که کلیه آحاد مملکت، اعم از زن و مرد، از ظرفیتها و توانمندیهای خود بهره گیرند و هدف های توسعه پایدار را تعین بخشند. واقعیت حاکی از آن است که زنان یعنی نیمی از جمعیت جهان، هنوز در موقعیتی قرار نگرفته اند که از نیرو و توان عظیم آنها برای نیل به هدفهای توسعه پایدار، استفاده موثر به عمل آید. مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده اند و تغییرات و تحولات جهانی نیز راه حلهای مطلوبی برای مسائل گسترده زنان عرضه نکرده اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Responsibilities Towards Women at Beijing +10th

نویسنده [English]

  • shamssadat zahedi

چکیده [English]

Ten years after Beijing Conference which held in September 1995 in China and identified major critical areas of concern requiring action by  governments,  still  there are very important issues  that  have not been dealt properly. It is widely recognized that in order for the world to be able to obtain development,  it is fundamental for all citizens to participate in development  process and this is only possible with the full involvement of women in the development process of the country. This means that women's issues must be given priority in national and international arena. In this article four important issues that deserve prior attention and adequate action will be discussed. The issues are: globalization and women, violence  against women, trafficking of women,  and gender digital divide. 2 I Management Studies In the Survey research the statistical population comprised of all small and medium enterprises producing chocolate.  The convenient sampling method was  used in  order to  select the  sample and the sampling size comprised 40 enterprises.  Then  15  executwes in the organizations offering  services were  chosen  and  surveyed  on the needs of small and medium - sized chocolate producing enterprises for different services. Finally a Model is introduced which its main points consists of ranking of chocolate producers needs services by groups and subgroups, establishing an opinion poll, centers offering professional services with education,  research and consulting cores prepared to offer expected services to chocolate producers.


دوره 12، شماره 45
بهار 1384
صفحه 33-51
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395