بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

درگذشته، تنها به تئوری سازی، تحقیق و کاربرد مثبت گرایی در حوزه روانشناسی توجه می شد ولی
امروزه تحقیقات مثبت گرایی به حوزه مطالعات سازمانی راه پیداکرده است. کاربرد روانشناسی
مثبت گرا در حوزه سازمانی، تحت عنوان "روانشناسی سازمانی مثبت" خوانده می شود. در زمینه
کاربرد روانشناسی مثبت گرا در حوزه سازمان و مدیریت دو رویکرد عمده "رفتار سازمانی مثبت گرا
"و "پژوهش های سازمانی مثبت گرا" مطرح است. در سال های اخیر، عمده تحقیقات در این حوزه
عمدتاً بر روی رفتارهای سازمانی مثبت گرا متمرکز بوده است. در این پژوهش، به بررسی تأثیر فضیلت
سازمانی که یکی از حوزه های کاربردی پژوهش های سازمانی مثبت گرا است، بر روی تعلق خاطر
کاری و تعهد سازمانی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش،
پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان سازمان های متولی امر ساخت وساز
در شهر رشت و ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه های استاندارد فضیلت سازمانی،
تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی
تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها مدل مفهومی ارائه شده را
تأیید می نماید. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار فضیلت سازمانی بر تعهد
سازمانی و تعلق خاطر کاری و تأثیر مثبت و معنادار تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی در سطح
اطمینان 59 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of organizational virtuousness and work engagement effects on organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki Esfahani 1
  • Zeinab Rezaee 2

1 Faculty Member and Professor of Tarbiat Modarres University, Tehran.

2 PhD Student, Department of System Management, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

In the past, attentions are given to theory making, research and application of positivism in psychology field, but today the positivism researchers have found the way into organizational studies. Application of the positivist psychology in organizational field is titled as "Positive Organizational Psychology". In field of positive psychology application, in organization and management areas, two major approaches of "Positivist Organizational Behavior" and "Positivist Organizational scholarship" are discussed. In recent years, the researches in this field have mainly focused on positivist organizational behaviors. In this study, the effect of organizational positive virtuousness which is one of applied fields of positivist organizational researches, on organizational commitment and work engagement has been studied. The present research, in terms of goal is considered as applied and it is survey method. The research population includes the employees of the organizations in charge of reconstruction in Rasht city and the tools applied in this research are the standard questionnaires of organizational virtuousness, work engagement and organizational commitment. In order to analyze the data, the confirmatory factor analytic technique and the structural equation modeling has been used. The data analysis results confirm the presented conceptual model. Also, the research results show the positive and significant effect of organizational positive virtuousness on organizational commitment and work engagement and confirming positive and significant effect of work engagement on organizational commitment in 95 percent confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivist Organizational Research
  • Organizational Virtuousness
  • work engagement
  • organizational commitment

دوره 23، شماره 73
بهار 1393
صفحه 1-23
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1393
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1392