ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موضوع این مقاله عبارت است از ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن. پژوهش حاضر با تاکید بر آگهی های بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار بر رفتار مشتریان بانکها در انتخاب و خرید خدمات سعی در شناخت و اندازه گیری میزان اثر بخشی تبلیغات وجود دارد. در این پژوهش برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن از الگوی AIDA استفاده شده است. الگوی AIDA یک الگوی چهار متغیره می باشد. یعنی با استفاده از چهار متغیر جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید میزان اثر بخشی تبلیغات را اندازه گیری می کند. در اینجا پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه با استفاده از آمار توصیفی (شاخص مرکزی میانه) و آمار استنباطی (آمار نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه) این نتیجه حاصل شد که از حیث متغیر جلب توجه، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثر بخش می باشد ولی به لحاظ سایر متغیرها یعنی ایجاد علاقه، تحریک  تمایل و اقدام به خرید ، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثر بخش نمی باشد. همچنین در رابطه با اثر بخشی رسانه ها، این نتیجه حاصل شد که در بین رسانه های مورد استفاده برای آگهی های بازرگانی بانک مسکن تلویزیون از اثر بخشی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effectiveness of Commercial Advertisement on the Banking Services of

نویسندگان [English]

  • aliakbar afjeh 1
  • fereshte mansorimoayad 2

چکیده [English]

This   paper   is   a  survey   on   assessment  of  effectiveness  of advertising  ,   regarding  bank  services   (Bank   e  Maskan).  This paper   emphasizes  on  advertising  as  an  important  and  effective factor  on banks'  customers behavior in selecting and  purchasing services ,  and  it tries  to recognize and assess  the effectiveness of Bank e Maskan. There    are    many    models     that    help    us    to    assess     the effectiveness  of advertising  .    In  this  thesis  ,  we  use  AIDA  for Advertising  Assessment  .     This   model   by  the  use  of  variables such   as   Attention   ,     Interest,   Desire   ,     Action    measures   the effectiveness of advertising. After  having   conducted  the  necessary analyses   by  the  use  of Descriptive     Statistics     (Mean)      and     Inferential     Statistics (Proportion of Success)  indicates  that  ,   those  advertisements  of Bank   e   Maskan    deal    with   the    variable    of   Attracting   the customers'  attention  ,    is  effective  ;   while   ,   the  other  variables that  is  Interest  ,   Desire and  Action have  not  so  far  played  their roles   effectively  .     Meanwhile  ,    the   effectiveness   of  media  , indicates  that  ,   among  the  media which  is  used  for advertisement of Bank  e Maskan  , television  is the most effective media  .


دوره 12، شماره 47
پاییز 1384
صفحه 1-24
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395