تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

در اقتصادهای نوین یکی از اساسیترین سازکارهای خلق مزیت رقابتی کارآفرینی است. در دیدگاهی
جدید،کارآفرینی انعکاسی از کسب، ترکیب و استفاده از دانش معرفی شده است. سرمایه فکری نیز به عنوان
یکی از داراییهای دانشی سازمان میبایست بر کارآفرینی سازمانی موثر باشد. از سوی دیگر موفقیت سازمانها
در عرصه رقابت امروز نیازمند پارادایم جدیدی در رهبری است. گرین لیف این پارادایم جدید را رهبری
خدمت گزار معرفی می کند که ویژگیهای آن تامین کننده ضروریات کارآفرینی در سازمان است. هدف این
مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری و رهبری خدمت گزار بر ارتقای کارآفرینی سازمانی میباشد. روش تحقیق این
پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری کارکنان اداره تعاون است که با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی 801 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تحلیل دادهها از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه، استفاده شد.
نتایج تحقیق ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری خدمت گزار و کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری و کارآفرینی
سازمانی و رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری را تایید کرد. همچنین مشخص شد که هر دو متغیر سرمایه
فکری و رهبری خدمت گزار قادر به پیشبینی کارآفرینی سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Intellectual Capital and Servant Leadership Style on Organizational Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Davood Hoseinpour 1
  • Maryam Ahoupay 2

1 Assistant professor of Management and Accounting School, Allameh Tabataba’i University

2 Master of Public Administration

چکیده [English]

In modern economy, one of the most essential mechanism is creation of competitive advantage from systems of improvement and innovation in products achievement of which is made possible through paying attention to organizational entrepreneurship. According to this point of view, intellectual capital too, as one of knowledge assets of organization must be effective on organizational entrepreneurship. Intellectual capital like organizational entrepreneurship is one of essential factors in creation of competitive advantage and success of organizations in the field of modern days competition depends on correct management and leadership of these concepts. For this purpose, use of a new paradigm in leadership suitable for new conditions is necessary. Grin Liff call this new paradigm servant leadership. Hence, the goal of this research is study of the role of intellectual capital and leadership style in organizational entrepreneurship. Research’s method in this study is of descriptive-correlation type and the statistical society is comprised of employees of the Province Cooperation Office. The research’s results showed that consistent with new viewpoint, intellectual capital affects organizational entrepreneurship. In addition, given the positive relationship between concepts of intellectual capital and servant leadership, this result is obtained that service leadership style both directly and indirectly through positive relationship with intellectual capital and directly leads to promotion of organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational entrepreneurship
  • intellectual capital
  • servant leadership 

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 135-149
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1392