تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناسی ارشد رشته MBA ، مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

چکیده

هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرت
ذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است. با وجود شرایط نامطمئن، پیچیده و پویای امروزی، بهره گیری
از هوش سازمانی و توجه به فرآیند یادگیری در سازمان می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را
افزایش دهد. در این مقاله به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی پرداخته شده است.
شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. کارکنان مجتمع پزشکی و ام آرآی شیراز به
عنوان جامعه آماری و تعداد 261 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری
داده ها از پرسش نامه های استاندارد هوش سازمانی و یادگیری سازمانی استفاده شده است. پژوهش به
روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای
SPSS و AMOS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری
سازمانی، مثبت و معنادار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Intelligence on Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Nina Chellisseril 2

1 Assistant Professor, Business Administration Department, Persian Gulf University

2 Master of Business Administration (MBA), Noore Touba Institute

چکیده [English]

Organizational intelligence is a new concept in organization and management literature. In the information era, the power of mind is superior to physical strength. Despite the dynamic, uncertain and complex operating environments today, benefiting from organizational intelligence and learning process in the organization can increase the competitiveness of an organization to differ from other organizations. This article presents a study to investigate the relationship between organizational intelligence and organizational learning through a descriptive-correlation method. The statistical population included all the staffs working in Shiraz Medical and M.R.I Center, out of which a sample of 162 individuals was selected randomly. Albrecht’s organizational intelligence (2002) and Neefe’s organizational learning (2001) questionnaires were used to collect data’s. The method was Structural Equation Modeling. Data’s were analyzed by the SPSS and AMOS soft wares. Results showed that there is a significant positive relationship between organizational intelligence and organizational learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • organizational learning
  • structural equation modeling

دوره 22، شماره 71
پاییز 1392
صفحه 131-159
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1392