بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

َ

  • َشیخ، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود