ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مهم‌ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد که می‌تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگ‌ترین ثروت هرجامعه به صورت مسئله‌ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت‌ها بوده‌است و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته‌است. این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی رابطه موجود بین ادراک کارکنان از فعالیت‌های منابع انسانی تعهد محور، درهم‌تنیدگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در میان شعب بانک رفاه‌کارگران در شهر شیراز توزیع گردید. تعداد نمونه آماری بدست آمده در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 144 نفر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزارهای "اس پی اس اس" و "پی ال اس" انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین هریک از متغیرهای ادراک کارکنان از فعالیت‌های منابع انسانی تعهدمحور، درهم‌تنیدگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نقش متغیر میانجی درهم تنیدگی شغلی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emploees' Perception of Commitment Based Human Resource Practice

نویسندگان [English]

  • saied sehhat 1
  • Fatemeh Sajadian 2

1 Allameh Tabatabaei university

2 Student/ Allameh Tabataba,i University

چکیده [English]

Human Resource is the most important element in every organization and it can direct a country toward developing  goals. Utilizing  this valuable wealth in a good way has always been a considerable subject in every society and achieving the goals of development depends significantly upon management of this crucial resource. The current research is seeking the relationship between employees’ perception of commitment based human resource practices , job embeddedness  and intention to quit. The questionnaires, using simple sampling, were distributed among the branches of Refah Kargaran Bank in Shiraz city, and number of respondents was 144. The hypotheses of this research were approved through the application of structural equation modeling method which used SPSS and SMART PLS softwares. The results show that there is a meaningful relationship among the employees’ perception of commitment based human resource practices, job embeddedness and intention to quit. The mediator role of  job embeddedness is also  approved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • commitment based human resource practices
  • job embeddedness
  • intention to quit
اخباری، مریم السادات، عریضی، حمیدرضا، قاسمی، وحید و نوری، ابوالقاسم (1391). رابطه میان پنج شکل تعهد کاری و میل به ماندن و قصد ترک خدمت در میان کارکنان پالایشگاه نفت. مجله روانشناسی 16، صص 192- 176.

بادپا، مقداد (1394). ارزیابی میزان درهم تنیدگی شغلی و هیجان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ممسنی با میزان بهره وری آنان در سال 1393. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

خاکی، غلامرضا (1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‌نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.

رابینز، استیفن پی (2011). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی (1390). جلد اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی 17.

رحیمی، فرج اله؛ محمدی، جیران و پورزارع، هدی (1394). تحلیل رابطه مدیریت منابع انسانی تعهد محور با انعطاف پذیری منابع انسانی. سازمان مدیریت صنعتی، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین.

رسولی، رضا، شهایی، بهنام و صفایی، مهناز (1391). عوامل موثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور. فصلنامه مدیریت دولتی، 4 (9)، صص 42- 27.

زراعتی زردخونی، زهرا (1392). رابطه میان رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فشارهای روانی با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

سعیدی، صادق، مقدس، سیدرضی، امیری، مولود و علی نیایی فرد، جهانمهر (1394). بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت کارشناسان. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21.

ممی زاده، جعفر (1381). ترک خدمت در سازمان، بررسی علل، عوارض و عواقب آن. نشریه توسعه مدیریت، شماره 44، صص 38- 31.

فضل زاده، علیرضا و طاهرلو، ثریا (1393). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی: (مروری بر ادبیات موضوع). دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان.

Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990).The measurement and antecidents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Cho, Y. J., & Lewis, G. B. (2012). Turnover intention and turnover behavior: Implications for Retaining Federal Employees. Review of Public Personnel Administration, 32, 4.

Choi Sang Long, Panniruky Perumal. (2014). Examining the impact of human resource management practices on employees’ turnover intention. International Journal of Business and Society, Vol. 15 No. 1, 111 – 126.

Collins, C. J., & Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46: 740-751.

Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006). Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high technology firms. Academy of Management Journal, 49(3), 544–560.

Ghosh, Debjani & Gurunathan, L. (2015). Job Embeddedness: A Ten-year Literature Review and Proposed Guidelines. Global Business Review, 16(5), 856–866.

Ghosh, Debjani & Gurunathan, L. (2015). Do commitment based human resource practices influence job embeddedness and intention to quit. IIMB Management Review, 27, 240–251.

Gonul Kaya Ozbag & Gokce CicekCeyhun & Hulya Gunduz Cekmecelioglu. (2014). The moderating effects of motivating job characteristics on the relationship between burnout and turnover intention. 10th International Strategic Management Conference Available online at www.sciencedirect.com. Social and Behavioral Sciences 150, 438-446.

Guilding Chris, Lamminmaki Dawne, McManus Lisa. (2014). Staff turnover costs: In search of accountability, International Journal of Hospitability Management, 36. 231- 243.

Guchait, P., & Cho, S. (2010). The impact of human resource management practices on intention to leave of employees in the service industry in India: the mediating role of organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 21(8), 1228–1247.

Holtom, B.C., & Inderrieden, E.J. (2009). Integrating the unfolding model and job embeddedness model to better understand voluntary turnover. Journal of Managerial Issues, XVIII (4), 435–452.

Holtom, B. C., & O’Neill, B. S. (2004). Job embeddedness: A theoretical foundation for developing a comprehensive nurse retention plan. Journal of Nursing Administration, 34, 216-227.

Hom, P.W., Tsui, A.S., Wu, J.B., Lee, T.W., Zhang, A.Y., Fu, P.P., & Li, L. (2009). Explaining employment relationships with social exchange and job embeddedness. Journal of Applied Psychology, 94(2), 277.

Hopkins, K. M., Cohen-Callow, A., Kim, H. J., & Hwang, J. (2010). Beyond intention to leave: Using multiple outcome measures for assessing turnover in child welfare. Children and Youth Services Review, 32, 1380-1387.

Jeong Sil Choi RN, MPH, PhD, ICAPN, Kyung Mi Kim RN, PhD, ICAPN. (2015). Job embeddedness factors as a predictor of turnover intention among infection control nurses in Korea. American Journal of Infection Control 43, 1213-7.

Jiang, K., Liu, D., McKay, P. F., Lee, T. W., & Mitchell, T. R. (2012). When and how is job embeddedness predictive of turnover? A meta-analytic investigation. Journal of Applied Psychology, 97(5), 1077–1096.

Kim, Ahraemi & Mor Barak, Micalle E. (2014). The mediating roles of leader member exchange and perceived organizational support in the role stress- turnover intention relationship among child welfare workers: A longitudinal analysis. Children and Youth Services Review.

Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, S., Elechi, O. O., Benjamin, B., Morris, A.,  Dupuy, P. (2010). The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory study. Journal of Criminal Justice, 38(1), 7–16.

Meek, W. R., Davis Sramek, B., Baucas. M. S., & Germain, R. N. (2011). Commitment in Franchising: The role of Collaborative Communication and a Fraises Property to leave. Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 1042- 2584.

Mitchell, T.R., Holtom, B.C., & Lee, T.W. (2001). How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. The Academy of Management Executive, 15(4), 96–108.

Rn, Reitz & Anderson, Mary Ann. (2011). An Overview of job embeddedness. Prof Nurs, 27:320–327.

Yao, X., Lee, T.W., Mitchell, T.R., Burton, J.P., & Sablynski, C.J. (2004). Job embeddedness: Current research and future directions. In R.W. Griffeth & P. Hom (Eds). Innovative theory and empirical research on employeeturnover (pp. 153–187).Greenwich, CT: Information Age.

Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. W., & Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and performance. Academy of Management Journal, 39: 836- 866.

Zhang, Mian & Fried, David D., Griffeth R. W. (2012). Human Resource Management Review 22: 220–231.


دوره 28، شماره 91
بهار 1398
صفحه 31-63
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1397