تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور واحد مرکز

چکیده

داشتن چشم‏اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش‏های مجموعه‏ای صنعتی یک کل منسجم و یک پارچه را تشکیل دهند.  در این مطالعه سعی شده است تا راه رسیدن به چشم‏انداز مشترک برای بخش‎های گوناگون کارخانه تبیین گردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران  و متخصصان این کارخانه، تشکیل می‏دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه‏های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه‏بندی شد.  در مرحله  دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم‏انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده  شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم‎انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخوردار بودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم‏انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار، پای‎بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم‎ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vision Building for Profitable Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali mollahosseini 1
  • Bahram jabbarzadeh karbasi 2
  • Mohammad Hassan abdolzahraei 3

1 Associate Professor of, Shahid Bahonar University of Kerman

2 Under Graduating master of Business Management, Shahid Bahonar University of Kerman

3 Under Graduating Master of Executive Management, Payam Nor University

چکیده [English]

Having a common and comprehensive vision will lead to a series of units or parts of a whole industry to form coherent and integrated. In this study the authors tried to achieve the shared vision for different parts of factory. To achieve this goal the model presented by Collins and Porras (1996) is used. ALMAS KAVIR RAFSANJAN CO was selected as case study and the sample of study is consist of all managers and experts of factory. This study was conducted in three stages. Firstly by distributing open questionnaire, model’s component were identified and categorized within the factory by managers. In the second stage, to determine the importance and priority of model’s components the (AHP) method was used. In the third phase those components of the landscape model that had importance according to high executives were selected and located on vision statement of factory. Finally, becoming the best industry in the Middle East, achieving First or second place in the market, adherence to the principles and creating jobs, selected as the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision
  • core ideology
  • Core Value
  • Core Purpose

دوره 19، شماره 67
پاییز 1391
صفحه 227-244
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1391