کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خلق یک اثر پژوهشی جدید و منحصر به فرد مستلزم فرا رفتن از چارچوب روش های متداول و ارایه ی فرضیه های بدیع است. این امر زمانی تحقق می یابد که پژوهش گر کثرت گرایی روش شناختی را در پژوهش های میان رشته ای سازمان و مدیریت در دستور کار خود قرار دهد. وحدت روش در پژوهش های سازمانی رسیدن به دستاوردهای علمی را دشوار می سازد. در مقاله ی حاضر سعی بر آن است تا ضرورت استفاده از روش های کثرت گرایانه در پژوهش های سازمانی بیان شود و مزایای کاربرد چنین دیدگاه های روش شناختی مورد بحث قرار گیرد و چارچوب نظری مشخصی برای پیش برد پژوهش های سازمانی با استفاده از روش های تلفیقی ارایه شده و قابلیت های اجرایی و کارایی این روش مورد تحقیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

" Triangulation in organizationl studies "

نویسندگان [English]

  • abolhasan faghihi
  • jahanyar bamdadsofi

چکیده [English]

The use of a single research method design can hardly bring to light multiple aspects of a social phenomenon. The interdisciplinary characteristics of organization and management, requires the student of the field to go beyond traditional approaches normally used in social science studies. The researcher has to apply triangulation in order to unmusk many facets of organizational phenomenon. This article argues that describing organizational elephant demands the researcher to use a pluralistic methodology. The authors try to present a conceptual framework to be used in carrying out a multimethod design in organizational studies.


دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 54-71
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395