بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف تحقیق حاضر"بررسی نقش شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان" می‌باشد.روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام است که تعداد آنها 400 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است.نتایج پژوهش نشان دادند که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان تاثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد شوخ طبعی مدیریتی (لذت از شوخی، خنده، شوخی کلامی، شوخ طبعی در روابط اجتماعی و شوخ طبعی در شرایط استرس آور) نیز بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Managerial Humor on Positive Organizational Behavior of Staff

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Zohre Mohamadyari 2

چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the role of managerial humor on positive organizational behavior of staff. The research method is descriptive and correlational. Statistical society of this research includes all managers and employees of Ilam Petrochemical Company that ther are  400 individuals. By using Morgan table 196 persons were selected for the sample. The sampling method is simple random sampling. The results of research show that managerial humor has significant influence on positive organizational behavior of staff. Also, the dimensions of  managerial humor (Pleasure from humor, laugh, verbal joke, humor in social relations and humor in stressful situation) have significant influence on positive organizational behavior of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial humor
  • Positive organizational behavior-oriented
  • Pleasure from humor
  • Verbal joke

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 65-84
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1395