بررسی میزان شایسته سالاری کارشناسان در بخشدولتی: سازمانهای دولتی استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش شایسته سالاری در ابعاد شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری کارشناسان در دستگاه های دولتی استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیقی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین ۱۱۹ نفر از کارشناسان ۲۱ دستگاه دولتی جمع آوری و فرضیه های تحقیق با استفاده از روش آزمون آماری T تک نمونهای و تحلیل واریانس آزمون شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد: شایسته سالاری در ابعاد شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری در دستگاههای دولتی استان قروین در سطح بالایی قرار ندارد. به استثنای شایسته پروری، تفاوت معنی داری در شایسته سالاری کارشناسان بین دستگاههای دولتی استان قزوین وجود ندارد. به این ترتیب می توان بیان کرد، در مجموع شایسته سالاری در دستگاههای دولتی استان در سطح بالایی قرار ندارد و نقش بسزایی سرمایه انسانی در خلق ارزشی ها، استفاده بهینه از منابعمحدود و موفقیت سازمانی ایجاب می کند، مدیریت ارشد دستگاههای دولتی استان قزوین در گزینش کارشناسان بر اساس معیارهای علمی و مبتنی بر شایستگی از قبیل توجه به تناسب رشته تحصیلی نیرو با شغل، توجه به کیفیت تحصیلی نیرو، برگزاری آزمون های معتبر کتبی و شفاهی که نتیجه ان انتخاب نیروی برتر باشد، عمل کنند. از طریق تنظیم یک برنامه آموزشی جامع و ارزیابی مستمر نتایج دوره های آموزشی مرتبط با شغلی، استقرار یک سیستم ارزیابی عملکرد صحیح، تفویض اختیار بیشتر، اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادات، تبیین اهداف، ساختار تشکیلاتی، فرآیندهای سازمان و وظایف سازمانی، فراهم نمودن زمینه شناخت سازمان های موفق مشابه و عوامل محیطی موثر بر موفققیت سازمان و برقرای انضباط اداری و رسیدگی منصفانه به شکایات در راستای شایسته پروری کارشناسان اقدام نمایند و به منظور اجتناب از تحمل هزینههای مستقیم و غیر مستقیم از دست دادن نیروهای با تجربه به عنوان سرمایه اصلی سازمان، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر شایسته داری از قبیلی ایجاد فرصتهای شغلی برابر و تبیین مسیر ارتقاء شغلی فرد، احترام متقابل مدیریت و توجه به نیازهای روحی کارشناسان، تلاش برای ارتقاء فرهنگ سازمانی و سلامت نظام اداری، قرار دادن هر فرد در جای مناسب، توسعه فعالیت های فرهنگی، ورزشی، زیباسازی محیط و بهداشت روحی کارکنان، توجه به کفایت نسبی حقوق و مزایا و کاهش فاصله حقوق و مزایای کارشناسان با مدیران و برنامه ریزی برای تامین آتی آنان، تلاش برای رفع تعارض و تضاد موجود در سازمان و شرکت دادن کارشناسان و سرپرستان در تصمیم گیری زمینه ارتقاء آن را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Meritocracy in public sector: governmental Institutions of Qazvin

نویسنده [English]

  • gholamreza kordestani

چکیده [English]

In this paper meritocracy in fields of recruitment and selecting, promotion and keeping the qualified in government's set in Qazvin, have been investigated. Required data for testing the hypothesis gathered by questionnaire distributed among 119 of staff of 21 government sets. The results show that: there is not meritocracy in high level in fields of selecting, training and keeping the qualified, in Qazvin. Except training the qualified, there is not a meaningful difference in the word of qualification between the staff of Qazvin government sets.
So we can express that, the main role of human resource being in creation of values, true use of limited resource and achieving to a department success, needs a top management in government sets, that it goes to select the staff according to scientific measures, so by setting to complete training program, we could gain to this aim and in order to avoid of direct or indirect costs and also loosing the experienced staffs, we need to know the correct ways in case of reaching to a good qualification rules

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meritocracy
  • Competency
  • selecting the qualified
  • training the qualified
  • keeping the qualified

دوره 15، شماره 57
بهار 1387
صفحه 33-52
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1386
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1387