معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارب مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای معاصر، فراخوانی، تقویت و انتشار دانش سازمانی از طریق مستندسازی تجارت مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش ، مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مدیریت قرار گرفته است. مقاله حاضر با این پیش فرض که تدوین شاخص هایی برای گزینش تجارب است، پس از اشاره ای کوتاه به مفهوم تجربه سازمانی ویژگی های حاکم بر فرایند اتخاذ تصمیم یا تصمیم های تشکیل دهنده یک تجربه را به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب تجارب مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. در این راستا معیارهای یاذشده و مصادیق عینی آن به کمک نوعی مطالعه موردی هستند تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection criteria Experience in documenting the experiences of managers

نویسنده [English]

  • saeed jafari moghadam

دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 245-272
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395