یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی علامه طباطبایی

چکیده

موفقیت سازمان ها به اتخاذ سریع تصمیم های صحیح و اجرای سریع این تصمیم ها بستگی دارد. چنین تصمیم هایی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود. محیط تصمیم گیری گروهی توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان نسبت به مجموعه ای از معیارها و اهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی، روش های بسیاری برای آشتی دادن نگرش و قضاوت خبرگان و مشارکت کنندگان در فرایند تصمیم گیری گروهی و حصول اجماع به کار می رود. در این مقاله یک مدل فازی برای حصول اجماع در جایگاه تصمیم گیری گروهی ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model of fuzzy consensus for group decision making

نویسندگان [English]

  • sedigheh khorshid 1
  • karo locs 1
  • aziz-o-llah memariani 2

چکیده [English]

Success   of organizations  are  depend   to  make  and  perform  correct decisions   .    Thesis  decisions   is  making   by  group  of individuals  in  the organizations. Environment of group  decision  making  is  characterized by group   of  individual  that   are  express   your  judgements  on  the  set  of criteria’s    and   objectives   in   order   to . select   the   best   alternatives   . researchers   have  design  and  used  methods  and  techniques  for  reconcile attitudes  and judgements of exports  and  participants under  environment group  decision   making  and  therefore   accomplishing  consensus.  In  this article  ,  we want  to  present  a fuzzy  model  for accomplishing consensus for situation of group decision  making.


دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 147-169
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395