شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسأله اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی، افزایش کارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .هدف اصلی تحقیقی حاضر تعیین میزان تاثیر تفاوتهای کیفی دوایر حسابرسی داخلی بر تمایل حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهای احتمالی با حسابرسان داخلی را بر قضاوت حرفه ای و میزان اتکاء شان بر کار حسابرسان داخلی بررسی می نماید. افزون بر آن هدف دیگر تحقیق تلاش برای تعیین تاثیر میزان تجارت حرفه ای حسابرسان بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می باشد. دیگر تحقیق، تلاش برای تعیین تأثیر میزان تسجأ ریت حسرشهای حسابرسان، بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل، برای تصمیم گیری در خصوص اتکاء یا عدم اتکاء بر کار حسابرسان داخلی به کیفیت کار دوایر حسابرسی داخلی توجه می نمایند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از این است که تفاوت در سبک برخورد حسابرسان مستقل منجر به تصمیم گیری های متفاوتی نسبت به استفاده از کار حسابرسان داخلی می شود. اما بین میزان تجربه حسابرسان مستقل و سطح اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی ارتباط معنی داری مشخص نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors related to the lack of reliance on the work of internal auditors, independent auditors

نویسنده [English]

  • yahyaa hasas yegane

دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 49-64
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395