عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

عدالت سازمانی در اغلب پژوهش­ها در ارتباط با ذینفعان درونی سازمان در نظر گرفته شده و به دلیل پیامدهای مهم آن تبدیل به یکی از جذاب­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی شده است، پژوهش‌های اندکی درباره رفتار عادلانه سازمان در مواجهه با ذینفعان بیرونی صورت گرفته است. پژوهش حاضر در راستای این خلأ نظری و با هدف ارائه مدلی برای سنجش مفهوم عدالت برون­سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار نهایی آن 81/0 محاسبه شده که حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ابعاد شناسایی شده (عدالت با مشتریان، عدالت با تأمین‌کنندگان، عدالت با رقبا و عدالت محیط­زیستی) مفهوم عدالت برون‌سازمانی را مورد سنجش قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Justice: Providing a Model For Measuring External Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Samira Karimi 2

1 Assistant Professor, Business Management Department, Persian Gulf University

2 M.A. Industrial Management student, Persian Gulf University

چکیده [English]

     In the most of studies, organizational justice has been considered in connection with inside stakeholders. Due to consequences of Organizational Justice, it has become one of the most attractive research topics in the field of industrial and organizational psychology. Since External Organizational Justice has been researched a little, this study was conducted in line with this theoretical vacuum and with purpose of provide a model for assessing external organizational justice concept. As for the research objective, this study can be classified as an “applied research” while as for data gathering, it can be classified as a “descriptive” study with “correlation” strategy. Data collection tool was questionnaire, and the reliability of it was calculated by using of Cronbach's alpha, final value of Alpha was 0.81 which shows the higher liability of the questionnaire. To test the research hypotheses, structural equation modeling is used. The results show that identified dimensions (justice by costumer, justice in supplier, justice with competitors and environmental justice) measured the concept of external organizational Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • external organizational Justice

دوره 19، شماره 68
پاییز 1391
صفحه 33-65
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1394