بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه شواهد حاکی از آن است که هوش به تنهایی نمایان‎گر موفقیت در محیط کار نیست و عواطف و احساسات نقش کلیدی در موفقیت سازمانی به عهده دارند. افراد هوشمند از نظر هیجانی می‎توانند اثربخشی را در تمام سطوح سازمانی گسترش دهند و نقشی مهم در ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی و تقلیل رفتارهای کاری مخرب ایفا نمایند. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 537 نفر می‌باشند؛ که از روش تصادفی طبقه‎ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 224 نفر به‎دست آمد. به منظور گردآوری داده‎های پژوهش، از پرسشنامه‎‎ استاندارد جانگ و یوون (2012) استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته‎ها حاکی از آن است که ارزیابی احساسات خود بر رفتارهای کاری مخرب و ارزیابی احساسات دیگران و تنظیم احساسات بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر چندانی ندارد. لیکن بهره‎برداری از احساسات بر رفتارهای کاری مخرب  و ارزیابی احساسات خود بر رفتارهای شهروندی سازمانی بیشترین تاثیر را دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the Components of Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviors and organizational citizenship

نویسندگان [English]

 • Alireza shirvani
 • Rasool Sarihi Asfestani

چکیده [English]

Today, evidence suggests that intelligence alone does not represent success at work and are responsible for feelings and emotions play a key role in organizational success. emotionally People can be intelligent organizational effectiveness at all levels to develop and promote the important role of organizational citizenship behavior and counterproductive work behaviors to reduce deleterious to play. The population of this research, finance and treasury staff supervision department of the Ministry of Economy and Finance, which have a total of 537 cases, the random method used and the population sample through Cochran formula, 224 were obtained. In order to collect survey data, standardized questionnaire Jung & Yoon (2012) was used.
In this analysis, the correlation matrix, regression, path analysis and structural equation modeling were performed using the statistical software LISREL. Findings from the evaluation of their emotions appraisal destructive counterproductive work behaviors and others’ emotion appraisal and emotion regulation does not have much impact on organizational citizenship behavior. However, use of emotions destructive behaviors and others’ emotion appraisal  has the greatest impact on organizational citizenship behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional intelligence
 • counterproductive work behaviors
 • Organizational Citizenship Behavior
 • regulation of emotion
 • use of emotion
 • self-emotion appraisal and others’ emotion appraisal

دوره 23، شماره 74
زمستان 1393
صفحه 135-115
 • تاریخ دریافت: 19 تیر 1392
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1393
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1392