تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری توسط کارمندان می باشد.
روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق،
کارمندان واحدهای ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در آن واحدها دور کاری انجام
می شود؛ در این تحقیق برای نمونه گیری، از گروه دورکاران به علت تعداد محدود آن ها از روش
سرشماری و برای نمونه گیری از گروه غیر دورکاران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده
است. با توجه به این که تعداد دورکاران 79 نفر بود، سعی شد بین همه آنان پرسشنامه توزیع شود که
از این تعداد 48 پرسشنامه معتبر شناخته شد؛ از طرف دیگر با توجه به تعداد 072 نفری نمونه غیر
دورکار، 332 پرسشنامه توزیع شد که فقط تعداد 022 پرسشنامه معتبر شناخته شد. ضمناً روایی و
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار گرفت
و داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون معادلات ساختاری به کمک
نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که
سرمایه روان شناختی کارمندان بر پذیرش دورکاری تأثیر می گذارد. هم چنین مشخص شد که از بین
ابعاد سرمایه روان شناختی فقط دو بعد امیدواری و خوش بینی بر پذیرش دورکاری مؤثرند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Psychological Capital on Teleworking Adoption

نویسندگان [English]

 • Davood Hosseinpour 1
 • Hossein Alizadeh 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effect of Psychological Capital on teleworking adoption. The methodology of this study for purpose is implication and descriptive-survey type. The statistical society of this research was Ministry of Mine, Industry and Business. The data was gathered via standard questionnaires were distributed among teleworkers (n=84) and non-teleworkers (n=266) randomly selected from the society, validity and reliability of those questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Data analysis was performed by SPSS and LISREL software packages utilizing statistical tests such as: K-S test and Structural Equations Modeling.
The findings showed Psychological Capital effects on teleworking adoption. We also showed that only two dimensions of Psychological Capital (hope and optimism) affected on teleworking adoption

کلیدواژه‌ها [English]

 • psychological capital
 • self-efficacy
 • Resiliency
 • Hope
 • Optimism
 • Teleworking Adoption
اکبری شریف، نسرین، ) 2598 (، رابطه رگه های شخصیت و فرسودگی شغلی پرستاران، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس .
،) الوانی، سید مهدی، ) 2595 مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ بیست و دوم، ص
82 .
سهرابی، بهمن، ) 2591 (، دورکاری )مفاهیم و فرایند برنامه ریزی(، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.
سهرابی، بهمن، رضائیان، علی، ) 2590 (، بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر، پیام مدیریت،
- .225 208 ، شماره 28 و 10
سیمار اصل، نسترن؛ فیاضی، مرجان ) 2599 (، سرمایه روان شناختی؛ مبنایی نوین برای مزیت
. رقابتی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 100
مهدوی نور، سید حاتم، ) 2595 (، پیش به سوی جامعه اطلاعاتی، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری
دیباگران.
مونیکا، بلیک، ) 2590 (، دورکاری برای کتابدارن و اطلاع رسانان، )ت. ی. نقشینه، مترجم(، تهران،
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
شولتس، 2590 ، روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم، ترجمه: گیتی خوشدل، چاپ نهم،
نشر پیکان.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Journal of Applied Behavioral Science, 44, 48-70.
Avey, J., Luthans, F., & Youssef, C. (2010). The additive value of psychologicalcapital in predicting workplace attitudes and behaviors. Journal of Management.
Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147-154.
Butler, Jensen; Sloth, B; Larsen, M.M; Madsen, B; Nielsen, O.A. (2008); Road Pricing, the Economy and the Environment; Springer; p:377.
Daniels, K., D., Lamond, and P., Standen, (2001). "Teleworking: Frameworks for Organizational Research", Journal of Management Studies 38(8), PP. 1151- 1185.
Donaldson, S. I., & Ko, I. (2010). Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: A review of the emerging literature and evidence base. Journal of Positive Psychology, 5, 171-199.

Information Resources Management Association (2011), Global Business: concepts, Methodologies, tools and applications; United States of America: Business Science Reference, p:778.
Jensen, S. M., Luthans F. (2006). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership, Journal of Managerial Issues, 18, 2.
Konradt, U. and Schmook, R. (2010), «Quality of management by objectives, taskrelated stressors, and nontaskrelated stressors as predictors of stress and job satisfaction among Teleworkers, European Journal of Work and Organizational Psychology, 12: 1, pp. 61-79.
Louis Leung (2006) Societal, Organizational and Individual Factors in the Adoption of Telework, 43(8), 95-112.
Luthans, F (2002) The need fo r and meaning ofpositive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior J. Organiz. Behav. 23, 695 –706
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004), Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), pp152-4.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
Luthans, F., Avolio, B.J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60.
Luthans, F., Vogelgesang, G., Lester, P.B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency, Human Resource Development Review, 5, 1.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the human competitive edge, Oxford University Press.
Luthans. Fred (2010) Organizational Behavior, 12th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, paperback, Pages: 203-23.
Maddi, S.R., Khoshaba, D. (2005). Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at you. U.S.A: AMACOM.
Madsen, S. (2001). The effect of home-based teleworking on work and family conflict. ProQuest Dissertations and Theses, 16-27.
Madsen, R. S. (2011), «The benefits, challenges, and implications of teleworking: A literature review», Culture and Religion journal, Issue 1, pp. 148158.
Mann, S., & Holdsworth, L. (2003). The psychological impact of teleworking: Stress, emotion and health. New Technology, Work and Employment, 18 (3), 196-211.
Manuela Pe´rez Pe´rez, Angel Martı´nez Sa´nchez, Marı´a Pilar de Luis Carnicer and Marı´a Jose´ Vela Jime´nez. (2004). A model of urban analysis and a case study The environmental impacts of teleworking. Management of Environmental Quality: An International Journal Vol. 15 No. 6. pp. 656-671.

MC Leish, F. (2011, December 17). Tws- The Facts and Figures of Teleworking. Retrieved from http://members.aol.com /Telwebsite/Twfacts.htm
Page, L.F., Donohue, R.(2004). Positive psychological capital: A Preliminary exploration of the construct. Working Paper , Monash University, Department of Management.
Pyoria P. (2011), «Managing telework: risks, fears and rules», Management Research Review, Vol. 34, No. 4, pp: 386-399
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.
Saks, A. M., & Gruman, J. A. (2011). Organizational socialization and positive organizational behaviour: Implications for theory, research, and practice. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28, 4-16.
Shore, J. (2010, Jun 3). Telework- The Future Is Now. Retrieved from http://www.pueblo.gsa.gov.telework.htm.
Snyder, C. R., Lehman, K. A., Kluck, B., & Monsson, Y. (2006). Hope for rehabilitation and vice versa. Rehabilitation Psychology, 51, 89–112.
Taris, T. (2006). Is there a relationship between burnout and objective performance? A critical review of 16. Work & Stress (20), 316-334


دوره 19، شماره 69
زمستان 1391
صفحه 95-119
 • تاریخ دریافت: 10 آبان 1391
 • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1391
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1391