الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده

یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده است و اکتشاف و انتفاع فعالیت‌های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیاز می باشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان ها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی  از این مدل یادگیری بتوان  سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا و یا بدون هیچ گونه جهت گیری (خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور  نظریه های صورت گرفته به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می‌توانند در 6 بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت های دانش سازماندهی, فعالیتهای نوآورانه , رقابت، جهت گیری استراتژیک ,کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این  طبقه بندی 6 گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص های استخراجی از مرور مبانی نظری در اختیار متخصصین قرار گرفت تا با روش دلفی معیارها را نهایی کنند و در نهایت 6 شاخص حذف و8  شاخص اضافه گردیدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Developing Ambidextrous Organizational Learning

نویسندگان [English]

 • Mir Ali Seyyednaghvi 1
 • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
 • Davood Hosseinpoor 2
 • Alireza Koushkie Jahromi 3

چکیده [English]

Organizational learning is a capability of organizations to create, transfer and act on the knowledge generation. Exploration- and exploitation-oriented learning activities required to produce organizational ambidextrous learning. This  paper  presents  a  scale  developed  to  classify  organizations  through  cluster  analysis  as  being Exploiters, explores, ambidextrous or with no defined orientation.  The  theoretical  framework  helps  identify  that  the  concepts  associated  with  exploration  and  exploitation  may  be  classified  into  six  practical dimensions:  organizational  knowledge  practices,  innovative  practices,  competition,  strategic  orientation,  organizational  efficiency  and  partnerships. Indicators and criteria after sorting the dimensions of 36 features were identified and classified. Specialists were offered indicators derived from the theoretical review to identify final criteria by using Delphi technique. In the end, 6 indexes were deleted and 8 added to the index, therefore developing organizational learning model Ambidexterity was presented

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational learning
 • Ambidextrous learning
 • Exploration
 • Exploitation
 • Delphi technique

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 1-26
 • تاریخ دریافت: 01 تیر 1395
 • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1395