رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان، با انتخاب 25 سازمان انجام شده است. در این بررسی نیاز به کسب موفقیت بر اساس چهار مولفه ی مسئولیت پذیری، رقابت جوئی، سخت کوشی و هدف مداری تعریف شده است. برای سنجش عزت نفس از پرسش نامه ی عزت نفس آیزنک و برای سنجش نیاز به کسب موفقیت از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل 7228 نفر بود که در مجموع 300 پرسشنامه به نمونه ی آماری تحویل و جمع آوری شد و همین تعداد در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. بررسی های آماری با استفاده از روشهای مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که:
بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت، مسئولیت پذیری، رقابت جویی، سخت کوشی و هدف مداری کارکنان ادارات دولتی رابطه وجود دارد.
با توجه به این که امتیازهای عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان در حد متوسط می باشد پیشنهاد می شود که در زمینه ی افزایش این دو متغیر تدابیری اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between-Employees self-esteem and Need for Achievement in public Organizations

نویسندگان [English]

  • rasool ranjbarian 1
  • nemat-o llah moosapoor 2
  • mohammad ghezel ayagh 2

چکیده [English]

This  research    has   been   done   to   know    the   relationship   between employees self-esteem  and  need  for achievement in  public  organizations of Kerman  city,  then  elect  25  public  organizations.  In  this  study  self• esteem and need for achievement has been investigated according four parameters: responsibility, competition, hard working  and goal oriented.
To  collect  data,  questionnaire  is  being  used  and  for assessment  self•
esteem   has  used'  Eysneck   self-esteem  questionnaire  and  by  researcher having   regulations  questionnaire  for  assessment  need  for achievement. Statistic  community in this  research   including 7228  people  that  cal  300 questionnaires were distribution and collected to tally, and so these questionnaires   were    being    used    in   analysis,   as   criterion.    To    be accomplished statistical  studies  with use of methods  statistical  proper  and by SPSS software.  The obtain  results  showed  that:
1- There  is  a relationship  between  self-esteem  and  need  for achievement. employees public  organizations.
2- There is  relationship between  self-esteem and responsibility, employess public  organization.
3- There   is   not   a  relationship  between   self-esteem   and   competition,
employees public organization.
4- There   is   not  a  relationship   between   self-esteem   and  hard  working, employees public  organization.
5- There   is   not  a  relationship   between   self-esteem   and  goal  oriented.
employees public organization.
6- Attent, . e  to  the  fact  that.  have  been  average   grades  self-esteem  and need  for achievement employees. to offered that  to adopted  tactics  in field  increase this two variables.


دوره 12، شماره 48
زمستان 1384
صفحه 86-102
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395