تحلیلی از نارسائی های خط مشی گذاری عمومی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خط مشی عمومی را می توان عامل ایجاد و حفظ نظم در جوامع و برنامه حرکت از وضع موجود به طرف اهداف آرمانی دانست. همه آحاد جامعه در این امر نقش دارند اما مانند اغلب مسائل عصر جدید این موضوع نیز تخصصی شده و دارای ارکان تعریف شده می باشد که سهم آن ارکان در انجام این مهم عمده و تعیین کننده است. با ملاحظه دستاوردهای علمی مربوط به این رشته که حاصل تلاش جمعی اندیشمندان جهان است و نیز تعلیمات آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت عقل به صورت مطالعات تطبیقی با لحاظ شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه می رسیم که کیفیت نظام خط مشی گذاری در ایران نسبت به آنچه که باید باشد فاصله زیادی دارد توجیه نبودن برخی از اقشار جامعه بهره نگرفتن از یافته های علمی این رشته و مناسب نبودن تعدادی از دست اندرگاران این وظیفه از ضعف های اساسی نظام یاد شده است.
تذکرات و انتقادات مراکز دانشگاهی و رسانه های گروهی و صاحب نظران می تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت فرهنگی تلقی شده و مالا به ایجاد تغییرات عملی مطلوب در این زمینه منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Shortcomings of Public Policy Making System in Iran

نویسنده [English]

  • mohamadsadegh moadab

چکیده [English]

t can  be  said  that  policy  making  is  a factor fore stablishing and keeping   discipline  in  societies   and  program   of  moving   from   the present situation towards  the ideal objectives  . Every body in  society  makes  role in this matter  , but like many new erra's problems  ,  this subject  has been specialized and has it's  defined basis   that   makes    main   and   determinative   role   in   fulfilling    this important subject Paying  attention   to  the  scientific  earnings  in  this  course  that  has been   obtained    from   total   attempts   of  world's   thinkers  and   also heavenly  instructions of evolutional Islamic  school  and i nterferring of wisdom as assimilation studies by considering temporal  and special  conditions,  we will conclude that there  is  a big  gap  between  being  quality  of policy  making  system  in Iran and the ideal situation that should be . Being  not justified by  some  classes  of the  society  ,  not  using  of scientific findings  of this course and being not suitable about  some  of the executives of this duty are some  of the weaknesses of mentioned system. Rememberances  and   criticisms  by  academic   centers   and  Multi Media  and experts  can  be considered as a point  of starting  a cultural movement  and eventually will  lead to desired practical  changes  in this field.


دوره 12، شماره 47
پاییز 1384
صفحه 161-178
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395