بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و مسئول کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.روش تحقیق پیمایشی – تحلیلی ، واز نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری شامل526 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه های دانشگاه های غیر پزشکی شهر تهران می باشد که از بین آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی وبااستفاده از جدول مورگان 169نفر انتخاب شده واز طریق پرسشنامه موردپرسش قرارگرفته‏اند.برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای پژوهش و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که فراموشی سازمانی(عمدی ) برخلق، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش اثر مثبت داشته و فراموشی سهوی بر عوامل مذکور اثر منفی دارد. در خاتمه بر اساس نتایج آزمون های انجام شده پیشنهاداتی درزمینه بکار گیری سازوکارهای آموزشی انگیزشی واصلاح فرایندهای کاری بوسیله کتابداران و مدیریت کتابخانه ها ارائه گردیده است که بهره گیری ازآنها به دانشی شدن هرچه بیشتر کتابخانه ها منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Impact of Organizational Forgetting on Implementing Knowledge Management

نویسنده [English]

  • seyedeh reyhaneh seyed vakili 2

2 allameh tabataba,i univercity

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of organizational forgetting on the knowledge management establishment. This research has survey-analytical method and is applied in terms of objective. The statistical population consists of 526 librarians and library directors at non-medical universities of Tehran and then 169 subjects are selected based on random sampling and Morgan table and studied by the questionnaire. Pearson correlation coefficient is utilized for data analysis and then the construct validity of research variables and its derived indices are investigated by confirmatory factor analysis test. . The results suggest that organizational forgetting (deliberately) to create, store, share and apply knowledge and forgetfulness unintended positive effect of these factors has a negative effect. In conclusion, based on test results made recommendations regarding the use of incentive mechanisms and reform of business processes and management of libraries provided by librarians who use them will result library to the knowledge of more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • intentional organizational forgetting
  • knowledge deploying management
  • Knowledge Management
  • organizational forgetting, unintentional organizational forgetting
اخوان، پیمان، مهدی باقر زاده نیری و پژمان شادپور. (1391). تحلیل فرایند فراموشی فعال دانش های کهنه و قدیمی : بیمارستان شهید هاشمی نژاد. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران . دوره 16. ش. 2، ص.1-18.

الوانی، مهدی .(1390). مدیریت عمومی . تهران : نشر نی .

بشیریه، حسین.(1392). تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم . تهران : نشر نی.

صلواتی ، عادل، مصطفی باغبانیان  و رزان زندی. (1392). فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر . فصلنامه مطالعات مدیریت، بهبود و تحول . سال 22.  شماره 72. ص49-73.

محمدی استانی،مرتضی، احمد شعبانی و سعید رجایی پور.(1391). وضعیت استقرار مدیریت دانش بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

محمودوند، محمد.(1390). بررسی رابطه فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 

Benkard, CL (2000) Learning and forgetting: The dynamics of aircraft production. American economic Review,90(4): 1034–1054

 Bowker, G. C. (1997). Lest we remember: organizational forgetting and the production of knowledge. Accounting, Management and Information Technologies, 7(3), 113-138.

Carmona, S. & Perez-Casanova, G. (1993). Organizational forgetting and information systems. Scandinavian journal of Management, 9(1), 29-44.

 Carmona, S., & Gronlund, A. (1998). Learning from Forgetting an Experiential Study of Two European Car Manufacturers. Management Learning, 29(1), 21-38.

Casey, A. J., & Olivera, F. (2011). Reflections on organizational memory and forgetting. Journal of Management Inquiry, 20(3), 305-310.

Cegarra -Navarro, J. G., & Dewhurst, F. W. (2006). Linking shared organizational context and relational capital through unlearning: an initial empirical investigationin SMEs. Learning Organization, 13(1), 49-62

De Holan, P. M. (2011). Agency in voluntary organizational forgetting. Journal of Management Inquiry, 20(3), 317-322.

De Holan, P. M., & Phillips, N. (2003). Organizational forgetting. The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Oxford: Blackwell, 392-409.

De Holan, P. M., & Phillips, N. (2004). Remembrance of things past? The dynamics of organizational forgetting. Management Science, 50(11), 1603-1613.

De Holan, Pablo Martin, and Nelson Phillips & Lawrence, Thomas. b. (2004). Managing organizational forgetting. Mit Sloan Management Review. 45( 2),45-51

Drucker, P. F. (2006). What executives should remember. Harvard business review, 84(2), 144 -53.

Easterby-Smith, M., & Lyles, M. A. (Eds.). (2003). Handbook of organizational learning and knowledge management. John Wiley & Sons.

Easterby-Smith, M., & Lyles, M. A. (2011). In praise of organizational forgetting. Journal of Management Inquiry, 20(3), 311-316.

Heisig, P. (2003). Business process oriented knowledge management. In Knowledge management, (pp. 15-44). Springer Berlin Heidelberg.

Landry R. John. (5-8 Jan.1999), Forgetful or Bad Memory? Proceedings   of the 32nd Hawaii International conference on systems sciences. Maui, HI, USA

Peters, T.  (1997). The circle of innovation: You can’t shrink your way to greatness, Alfred A. Knopf, New York, NY

Smunt, T. L., & Morton, T. E. (1985). The effects of learning on optimal lot sizes: Further developments on the single product case. IIE transactions, 17(1), 33-37.

Tsang, E. W., & Zahra, S. A. (2008). Organizational unlearning. Human Relations, 61(10), 1435-1462.

Upadhyay, D. (2011). Organizational Forgetting: Comparison with Atkinson- Shiffrin Human Memory Model. Asian Journal of Business Management Studies. 2. (2); pp .55-63.

Walsh, J. P. & Ungson, G. R., (1991). Organizational memory. Academy of management review,16(1),57-91

Zeng, J., & Chen, C. (2010, July). Notice of Retraction The relationship between intentional organizational forgetting and organizational innovation: The mediating effect of organizational learning capability. In Advanced Management Science (ICAMS), 2010 IEEE International Conference on (Vol. 2, pp. 47-53). IEEE.


دوره 27، شماره 89
پاییز 1397
صفحه 39-71
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1394
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1394