بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان

چکیده

شکست یا خطا یکی از حقایق زندگی است که بیشتر سازمان ها نمی توانند از آن بگریزند و اهمیت  فهم و یادگیری از خطاهای سازمانی نیازی است که اخیراً افزایش یافته است. یادگیری از خطا، منبع دانشی پایدار را برای سازمان ها فراهم می کند که به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت جذب در کارکنان می شود. افراد با توانایی و انگیزه بالا که از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است، انتقال دانش در سازمان را تسهیل میکنند و نوآوری سازمانی را بهبود می بخشند. این مقاله به بررسی رابطه  بین متغیرهای یادگیری از خطاهای سازمانی، ظرفیت جذب کارکنان و نوآوری سازمانی می پردازد. جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستان شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران است که بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونه آماری 111 نفر تخمین زده شد.تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری و SPSS برای
تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافتههای به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و ظرفیت جذب کارکنان در رابطه بین یادگیری از
خطاهای سازمانی و نوآوری، نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To investigate the role of knowledge absorptive capacity on the relationship between learning from organizational error and organizational innovation

نویسندگان [English]

 • Mahmod Moradi 1
 • Farzaneh Abdollahia 2
 • Atiyeh Safardoust 2

1 Assistant Professor, University of Guilan, Management department

2 Master of Industrial Management Abdollahian

چکیده [English]

from it. The importance of understanding and learning from the
organizational errors has recently enhanced. Learning from errors provides sustainable source of knowledge for organizations which in turn will increase the absorptive capacity of employees. High ability and motivation in employees are two important factors in absorptive capacity that facilitate knowledge transfer in organizations and improve organizational innovation. The present study investigates the relationship between learning from organizational errors, personnel absorptive capacity and organizational innovation. Managers and supervisors of pharmaceutical companies listed in Tehran Stock Exchange were selected for this survey and according to Cochran's sample size; statistical sampling was estimated at 113 people. Hypotheses were tested by structural equation modeling and regression analysis. Findings prove a positive relationship between variables. Furthermore absorptive capacity of employees plays the role of mediator between learning from organizational errors and innovation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning
 • organizational errors
 • Knowledge Absorptive Capacity
 • Organizational Innovation
 • organizational knowledge

دوره 19، شماره 69
زمستان 1391
صفحه 121-149
 • تاریخ دریافت: 29 آذر 1391
 • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1392
 • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1391