تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده

امروزه توجه و سرمایه گذاری بر جنبه های مثبت برای موفقیت سازمان ها ضروری است . در این راستا رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازمان  ایجاد سرمایه روانشناختی می کند که  به باور پژوهشگران این سرمایه  قادر به تامین مزیت رقابتی برای سازمان ها است. کسب مزیت رقابتی برای هر سازمانی در هر صنعتی اهمیت دارد. با توجه به گستردگی رقابت در صنایع غذایی  طبق بررسی های انجام شده صنایع غذایی کاله به عنوان یکی ازبرند های معتبر به عنوان قلمرو مکانی تحقیق  انتخاب شد.
روش تحقیق توصیفی- همبستگی ، جامعه آماری 170 نفر از کارشناسان و مدیران در شرکت کاله می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی سازه و محتوا تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی، میانگین و t استفاده شد و مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تاثیر مثبت هر چهار بعد رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی  است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Positive Organizational Behavior and its Different Dimensionson Competitive Advantage

نویسندگان [English]

 • Davod HosseinPour 1
 • Fatemeh Shams 2

1 Associate Professor of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i Univesity,Tehran

چکیده [English]

Nowadays, particular attention and investment on positive aspects is necessary for organizations success. In this regard, positive organizational behavior and its various aspects create psychological capital which, in researchers' view, can provide competitive advantage for organizations. Obtaining competitive advantage is of high importance and priority for organization in different industries.
With regard to high completion in food industries and based on thorough investigations, Kaleh food industries, known as a famous brand inside and outside Iran, were selected as the case study.The data collection instrument was questionnaire. The Reliability and Validity of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha and Construct and Content Reliability, respectively.
For data analysis, correlation coefficient, average test and t-test were calculated, and construct equation modeling was presented. The findings of the study confirmed the significant effect of all four dimensions of positive organizational behavior on competitive advantage.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive Organizational Behavior
 • Competitive Advantage
 • Self – Efficiency
 • Hope
 • Optimism
 • Consistency
1)  بهجتی اردکانی، محمدعلی، شول، طاهر و صلحی زاده، مسعود (1389). "نوآوری مدیریت، حلقه‌ی مفقوده نوآوری در سازمان های ایرانی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.

2)  چیرانی، ابراهیم، دل افروز، نرگس و باقری، مهزاد.(1391)" عوامل موثر در مزیت رقابتی مطالعه موردی : شرکت های صنایع غذایی در استان مازندران" ، قابل دسترس در سایت http://marketingarticles.ir

3)   حسن زاده ، فرزانه، (1389) " مثبت گرایی در رفتار سازمانی"، تدبیر، شماره 216،29-24.

4)   زرآبادی پور، س،زرگرپور، حوزحمتکش،ح (1384)."مرور روش‌ها وتوسعه سیستم مدیریت دانش بر پایه وب"،مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران،16-1.

5)  شیروانی، علیرضا و سی سختی ، فرزاد (1391)" بررسی نقش اخلاق کار بر رفتار سازمانی مثبت بر مبنای مدل فرد لوتانز،مورد مطالعه گروه 22 توپخانه شهرضا" فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره 13، 93-73.

6)   صنایعی، ع وعلوی شاد، ع (1385). "نقشروابطبامشتریدرکسبمزیترقابتیدربازارهایخدماتی"،چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

7)  عطاران، جواد، دیواندری، علی و آدینف، حیات.(1391)." شناسایی عوامل موثر بر تحکیم بازار(تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی بانک ملت، بر مبنای دیدگاه منبع محور" مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 12، 112-91.

8)    علامه حائری، فرید الدین، نیلی احمد آبادی،مجید، شمس آبادی، شاهین.(1390) " توسعه صادرات صنایع غذایی ایران، مشکلات و راهکارها" قابل دسترس در سایت www.aftabir.com

9)      کیگان، وارن جی (1380)."مدیریت بازاریابی جهانی"، ترجمه: عبدالحمید ابراهیمی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

10)  لوتانز، فرد؛ آوولی. بروس جی، و یوسف. کارولین. ام(1392)."سرمایهروانشناختیسازمان. تحولیدرمزیترقابتیسرمایهانسانی" ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر، تهران. انتشارات آییز.

 1. Avey, B. et al. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2.
 2. Bakker, A., Schaufeli W.B. (٢٠٠٨).Positive organizational behavior: Engaged employee in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, ۲۹.
 3. Chan, APC. and Scott, D. (2002). “Framework of Success Criteria for Design/Build Projects”.Journal of Management in Engineering.18. Issue.3. pp. 120-128.
 4. Damanpoul, F . and Avind,D. (2011). "Managerial Innovation:Conceptions Processes, and Antecedent", management and Organization Review, 8:2, pp.423-454.
 5. Gunday, G., Uiusoy, G., Kilik, K., Alpkan,L. (2011)" Effect of Innovation Type on Firm Performance International", Jornal Of Production Economices, 133, Issue 2.pp.662-676.
 6. Hamill, S.K. (2003).“Resilience and self-efficacy: the importance of efficacy beliefs andcoping mechanisms in resilient adolescents”. Colgate University Journal of the Sciences,35, pp.115-146.
 7. Hill, C.W.L., and Jones, R., (2008)"Strategic management: An Integrated Approach", 9th Edition, South-Western cengage learning.
 8. Jimes, J.D, Sanz Valle, R.,(2011)."Innovation, Organizational Learning and perFormance", Jornal Of Business Reserch, 64,Issue4. pp.408-417.
 9. Luthans, F. Vogelgesang, G.and Lester, P.B.(2006). “Developing the Psychological Capital of Resiliency”, Human Resource Development Review, 5.1.
 10. Luthans, F. Youssef, C. and Avolio, B.J. (2007). “Psychological Capital: Developing the human competive ede”,Oxfrd. Oxfrd University Press.
 11. Luthans, F., Avolio, B.J. Avey, J.B.and Norman, S.M. (2007). “Positive Psychological capital: management And relationship With performance and satisfaction”. Personal Psychology, 60.pp.541-572.
 12. Luthans, F.and Youssef, C.M.(2007). “Emerging positive organizational behavior”. Journal of management , 33. pp. 321-349.
 13. Luthans, Fred (2008).“Organizational Behavior”, 11th ed. Boston: McGraw-Hill, pp.201-244.
 14. Luthans, S.M. and Jensen (2002). “Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development”. Human Resource Development Review, 1(3), pp.304-322.
 15. Sadri, Golnaz &Brian,Lees (2001).“Developing corporate culture as acompetitive advantage”, Journal of Management Development;.20 Issue. 10.
 16. Sarkar Soumodip and Ana Costa I.A,(2008)," Dynamics of open innovation in the food industry", Trends in Food Science & Technology ,19 ,574-580.
 17. Snyder, C.R.(2002). “Teaching: the lessons of Hope”, Journal of Social and clinical psychology.
 18. Spithoven, A. Clarysse, B. andKnockaert, M. )2010(. “Buildingabsorptive capacity to organiseinbound open innovation in traditionalindustries”. Technovation,. 30,Issue. 2, February 2010, PP. 130–141.
 19. Strand Sampo (2006) Patents as a Source of Sustainable Competitive Advantage‚ Seminar in Business Strategy and International Business, Helsinki University of Technology.
 20. wagner. john A & Hollenbeek john R.(2015)" organizational behavior : securing competitive advantage".2nd edition, pp:5.

دوره 26، شماره 86
زمستان 1396
صفحه 145-166
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1394
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1394
 • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1395