تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان

چکیده

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین سازمانها و شرکتها در جهت کسب منافع بیشتر،
تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و از
بهترین امکانات بهرهمند باشند ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخو ردار نباشند و یا
توانایی استفادهی درست از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر نیستند بر محیط اثر گذاشته و در
عرصه ی رقابت موفق عمل کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین راهبردهای مدیریت استعداد و
عملکرد سازمان میپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-
همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان در
سال 1390 بالغ بر 281 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای متناسب با حجم هر طبقه، تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدن د. برای گردآوری
اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 41 سوال استفاده شده که 26 سوال فرایندهای مدیریت استعداد و
15 سوال عملکرد سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. به منظور بررسی مناسب بودن پرسشنامه و
سازههای تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای برازش استفاده شده است. در تحلیل دادهها
استفاده شده Enter نیز از ضریب همبستگی دو متغیره پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش
است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین راهبردهای سه گانه مدیریت استعداد و
عملکرد سازمانی وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Of The Talent Management Process On Service Quality And Employee Innovation

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad noe Pasand Asil 1
  • Majid Ashegh oseyni Mehravani 2

1 1. Faculty Member at the Department of Management, University of Guilan

2 M.A in Busssines Management, University of Guilan

چکیده [English]

At this time, focus on available resources is extraordinary important due competition among organizations for more advantages. The organizations couldn’t have been affected on environment and overcome in competition if they have had the best technology and provisions but also without expert human resources. Nowadays, the organizations have found that talents are resources which they must be management for the best results. This study examines the relationship between talent management and organization performance.  This is application study in order to objective and descriptive-correlation in nature. The population of this study is Guilan Ports and Maritime organization in1390 and over 281 emplogees which collected by Morgan table and stratified random sampling method with 162 samples. For data collecting used by a questionnaire contended 41 questions composed of 26 questions for talent management processes and 15 ones for organizational performance. For analyzing  the fitness of questionnaire and constructs of research, CFA method and goodness of fit indices were used. For analyzing of data pearson correlation coefficient and multiple regression with using of Enter method were used

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • talent attraction
  • talent sustaining
  • leadership style
  • Organizational Performance

دوره 23، شماره 75
زمستان 1393
صفحه 19-38
  • تاریخ دریافت: 15 آبان 1392
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1393