بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهشی برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت، سپه، صادرات، ملت و ملی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود ۸۰٪ پوشش صفت تحت مطالعه را دارند.
نوع پژوهشی براساس هدف، توسعه ای، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هایی در زمینه تعیین میزان پیچیدگی و تمرکز و سنجش میزان رسمیت استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل یافته ها از شاخص های توزیع حد متوسط و پراکندگی بهنجار سازی سازه و آزمون ناپارامتری فریدمن برای تعیین پذیرش یا رد تفاوت موجود در ساختار سازمانی بانکها استفاده شد.
اجرای سالانه عملیات میدانی این طرح پژوهشی و مقایسه یافته های آنها با یکدیگر، بررسی و مطالعه روند تغییر رفتار سازه های چهارگانه ساختار سازمانی بانکها می تواند بهره گیری از نتایج پژوهش را مستمر نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Organizational Structure for Evaluating National Banking System to Find an Optimal Pattern

نویسنده [English]

  • mohammad hamidi zadeh

چکیده [English]

This article aims to describe and analysis the existing organizational structure for the National Banking System (N.B.S). The model's dimensions include the levels of complexity, formality, and concentration.
Research population consists of five major banks: Tejarat, Melli, Saderat, Sepah, and Mellat. They have majority market share and in addition the branches and personnel coverage ratios are about eighty percent.
The research method based on descriptive action research and comparative - causal one. As far as the objective of the project is concerned, the research falls within the R &D category. For gathering data, a questionnaire id designed based upon Robbins (1987 &1994), Hage, and, Aikin (1969) works.
The descriptive statistical methods and some inferential statistical approaches such as Friedman Text where applied for the purpose of data analysis and hypothesis testing.
One of the results recommended that if the N.B.S is concerned to have an integrated vision for strategic decision making, they have to implement the same research design processes at least for a five years period.

model - as theoretical bases for the research. Next we applied the elicited factors of the model on our statistical pilot. Finally we ranked the factors based o n t heir importance in customers' point of view.


دوره 12، شماره 46
تابستان 1384
صفحه 31-59
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395