بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (OCB) است. بدین معنا که در این پژوهش به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا ادراک مثبت کارکنان از سابقه­ای از اعمال گذشته سازمان و توانایی فعلی سازمان برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان آن می تواند بر رفتارهایی که داوطلبانه محسوب می شوند و در نظام پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی شوند را بهبود بخشد. 
جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران هستند که 168 نفر از آنها به شیوه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه استادارد جمع­آوری شده‌اند. تحلیل داده ها به کمک مدل­سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می دهند که شهرت سازمانی و ابعاد آن شامل اقتدار، احترام، کارایی و خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارند. همچنین نتایج بررسی برازش کلی مدل مطالعه نشان می دهد که مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل مناسب برای بررسی اثر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Organizational Reputation on Organizational Citizenship Behavior (OCB)

نویسندگان [English]

  • Akram Hadizade Moghadam 1
  • Tayebe Amirkhani 2
  • Maryam Abdolmaleki 3

1 Associate Professor, Faculty of management and accounting, Department of Public Administration, Shahid Beheshti University

2 Tayebe Amirkhani* Assistant Professor, Faculty of management and accounting, Department of Public Administration, , Shahid Beheshti University

3 Faculty of management and accounting, M.S Student of Public Administration, , Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of Organizational Reputation on Organizational Citizenship Behavior (OCB). In other words, we study that can the positive perception of the background of an organization and the present ability of the organization for meeting the demands of stackeholders facilitate the behaviors that are volunteer and don’t do with the purpose of gaining rewards.
Population of this research is the staff in the Ministry of Culture and Islamic Guidance. 168 persons were selected through random sampling. Data gathering has been done based on standard questionnaire. The gathered data was analyzed based on structural equation modeling.The results show that organizational reputation has significant effect on organizational citizenship behavior and our model is a proper model for studying the impact of organizational reputation on organizational citizenship behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior (OCB)؛ Organizational Reputation؛ Public sector organizations
  • Ministry of Culture and Islamic Guidance
امیرخانی، طیبه و عارف نژاد، محسن (1391). تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 26، 89-114.

 

Alizadeh, Z., Darvishi, S., Nazari, K., & Emami, M. (2012). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior (OCB). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 9(3), 494–505.

Bambale, A.J. (2014). Relationship between Servant Leadership and Organizational Citizenship Behaviors: Review of Literature and Future Research Directions. Journal of Marketing and Management, 5(1), 1-16.

Carpenter, D. P., & Krause, G. A. (2012). Reputation and Public Administration. Public Administration Review, 72(1), 26–32.

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: the development and application of situational crisis communication theory. CorporateReputation Review, 10(3), 163–176.

Daly, P.S., Dubose, P.B., Owyar-Hosseini, M.M., Stark, E.M. (2015). Antecedents of organizational citizenship behavior in a sample of Korean manufacturing employees. International Journal of Cross Cultural Management, 15(1), 27–50.

Dozier, D. M. (1993). Image, Reputation and Mass Communication Effects, in Image und PR, edited by: Armbrecht, W. , Avenarius, H., Zabel, U., Springer Publication.

Elstad, E., Christophersen, K., Turmo, A. (2011). Antecedents of Organizational Citizenship Behavior Among Educators in Language Education for Adult Immigrants in Norway. Adult Education Quarterly, 63(1), 78– 96.

Fombrun, C. J., & van Riel, C. B. M. (2004). Fame & Fortune. How succesful companies build winning reputations. Pearson Education, Inc. Prentise Hall.

Karami, S., Soltanpanah, H., & Rahmani, M. (2013). The Relationship Between Corporate Reputation and Organizational Citizenship Behavior in Private Banks City of Sanandaj in Iran. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3).

Lange, D., Lee, P. M., & Dai, Y. (2011). Organizational Reputation: A Review. Journal of Management, 37(1), 153-184.

Lian, L.K. and Tui, L.G. (2012).Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effect of Subordinates’ Competence and Downward Influence Tactics. Journal of Applied Business and Economics , 13(2), 59-96.

Luoma-aho, V. (2008). Sector reputation and public organizations. International Journal of Public Sector Management, 21(5), 446-467.

Mehtap, O., Kokalan, O. (2012). The relationship between corporate reputation and organizational citizenship behavior: a comparative study on TV companies and banks. Published online: @ Springer Science+Business Media B.V., 3609-3619.

Morgan, D. R., Meier, K. J., Kearney, R. C., Hays, S. W., and Birch, H. B.  (1981). Reputation and Productivity among U. S. PublicAdministration and Public Affairs Programs. Public Administration Review, 41(6), 666-673.

Muralidharan C. R., Venkatram, Dr, and Krishnaveni, R. (2013). An analysis of Antecedents of Organizational Citizenship Behaviour (OCB) towards Performance -A study on Self Help Groups’ (SHG) in Coimbatore city. Journal of Contemporary Research in Management , 8(1), 1-15.

Organ, D., Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 74, 157- 164.

Şeşen, H., Soran, S., and Caymaz, E. (2014). Dark Side of Organizational Citizenship Behavior (OCB): Testing a Model between OCB, Social Loafing, and Organizational Commitment. International Journal of Business and Social Science, 5(5).

 


دوره 25، شماره 81
پاییز 1395
صفحه 151-169
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1395