مدلی برای برنامه ریزی مسکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله مثالی از کاربرد رویکرد پویای سیستمی است که به موضوع برنامه ریزی مسکن از گام نخستین، تعیین ابعاد مسئله تا توصیه های نهائی و تحلیل سیاست های مختلف می پردازد.
این برخورد با موضوع، به کمک بسته نرم افزاری DYNAMO که در واقع یک زبان شبیه سازی کامپیوتری است صورت گرفته است. و از این نظر معرف قابلیت های این بسته نرم افزاری در تنظیم برنامه ریزی حل مسائل اجتماعی – اقتصادی است حل این گونه مسائل به همکاری اندیشمندان رشته های مختلف نیاز دارد و هم چنین موجب کاربرد این نرم افزار نیز می شود. با تکامل اندیشه تیم های کارشناسی، در مورد یک موضوع خاص، نتایج ارزنده ای ایجاد می نماید.
در این مقاله با تعیین یک مدل فرضی، تغییرات حاصل از انتخاب راه حل های مختلف برای حل مسئله مسکن مورد بررسی قرار گرفته و امکان انتخاب راه حل بهینه با توجه به استراتژی معین نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Housing Planning Model

نویسنده [English]

  • hamid zarghaam brojani

دوره 5، شماره 17.18
تابستان 1374
صفحه 119-143
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395