تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان

چکیده

رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی به دلیل نقش برجسته آن در کسب مزیت رقابتی، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و مدیریت استعدادهای سازمانی به طور مستقیم و با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از جمله متغیرهای اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین مدیریت استعداد و رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی است. این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از کارکنان سازمان­های دولتی شهر کرمان است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و پست سازمانی کارشناسی و بالاتر بوده و تعداد 286 نفر با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور جمع‌آوری داده‌ از 4 پرسشنامه­ استفاده شده که روایی و پایایی آن‌ها به تأیید رسید و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. یافته­های پژوهش ضمن تأیید مدل مفهومی، نشان داد که مدیریت استعداد علاوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر رفتار کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد که میزان تأثیر غیرمستقیم از میزان تأثیر مستقیم بیشتر است. هم‌چنین نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین مدیریت استعداد و رفتار کارآفرینانه تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Talent Management on Entrepreneurial Behavior in Public Sector: The Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment

نویسنده [English]

  • Amin Nikpour

Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Entrepreneurial behavior in the public sector is attractive for experts because of its prominent role in achieving competitive advantage. Talent management is among the variables affecting on entrepreneurial behavior directly and by mediating role of job satisfaction and organizational commitment. The objective of recent research is to determine the mediating role of job satisfaction and organizational commitment on the relationship between talent management and entrepreneurial behavior in public sector. This research is a kind of correlation- descriptive research that has been conducted through a survey. The population has consisted of employees in public organizations of Kerman city. They are all graduates and have organizational positions and 286 persons have been selected as of sample using Cochran’s formula. The data gathering tool has been 4 questionnaires that the validity and reliability of the questionnaires approved. Descriptive and inferential statistical (structural equation modeling) have been used to analyze the data. The results of this research confirmed the conceptual model, also showed that talent management beyond its direct impact, exerts indirect impact on entrepreneurial behavior through the mediators of job satisfaction and organizational commitment that the extent of indirect impact is significantly higher than direct impact. Also the mediating role of job satisfaction and organizational commitment on the relationship between talent management and entrepreneurial behavior has confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment
  • Entrepreneurial Behavior
- اسماعیلی، محمودرضا، صیدزاده، حیدر (1396)، تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 83 ، صص 51-68.

- الوانی، سیدمهدی، ریاحی، بهروز (1382)، نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران، مجله تحول اداری، سال هفتم، شماره 41-42، صص 41-84.

- بابائیان، علی، یوسفی، حسین (1393)، تأثیر به کارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان ناجا،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال نهم، شماره 2، صص 217-236.

- تقی‌زاده، هوشنگ، شکری، عبدالحسین (1393)، بررسی تأثیر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اردبیل، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال ششم، شماره 19، صص 227-256.

- حسین‌پور، داود، عبداللهی، محمد (1394)، تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و چهارم، شماره 78، صص 109-126.

- حسین‌پور، داود، منطقی، منوچهر، ملک‌محمدی، سحر (1394)، بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران)، مجله مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 3، صص 97-118.

- حق‌‌شناس، اصغر، جمشیدیان، مهدی، شائمی، علی، شاهین، آرش، یزدان‌شناس، مهدی (1386)، الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8، صص 31-73. 

- داروغه‌عارفی، ناهید، بیگلری، نسرین، بحرالعلوم، حسن (1395)، بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس،مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال چهارم، شماره 1، صص 47-59.

- رجبی‌پورمیبدی، علیرضا، دهقانی‌فیروزآبادی، مرتضی (1391)، رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران، فصلنامه اخلاق زیستی، سال دوم، شماره 6 ، صص 49-92.

- رشید، سیدباقر (1391)، بررسی رابطه بین ابعاد استراتژی مدیریت استعداد با کارآفرینی سازمانی از نظر کارکنان ستادی شرکت توزیع برق شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

- زمانی، محمود، حقیقی، محمد، رزمجو، شراره (1393)، رابطه رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، سال دوازدهم، شماره 4، ص‌ص 635-653.

- شفیعی‌نیک‌آبادی، محسن، توانگرمروستی، زهرا (۱۳۹۴)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی، مجموع مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، ایران.

- صفائی‌پور، محسن، نادکی‌پورقصاب، ندا (۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی شرکت نفت و گاز کارون، مجموع مقالات کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز، ایران.

- صیادی، سعید، محمدی، مرضیه و نیک­پور، امین (1391)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی، مجله فرایند مدیریت و توسعه، سال پنجم، شماره 80، صص 133-148.

- صیادی، سعید، چمنی­فرد، راحله، نیک‌پور، امین (1394)، نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه­های فکری و بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران)، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، سال نهم، شماره 34، صص 27-44.

- طغرایی، محمدتقی، شریفی، سعید، دارابیان، سنیه (1395)، بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های فرهنگی- هنری استان اصفهان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، سال ششم، شماره 1، صص 163-187.

- طهماسبی، رضا، قلی‌پور، آرین، ضیائی، محمدصادق، قالیباف‌اصل، حسن (1394)، مدیریت استعدادها: یک نظریه داده بنیان، فصلنامه مدیریت دولتی، سال هفتم، شماره 21، صص 133-151.

- عرب‌پور، علیرضا، نیک‌پور، امین (1394)، تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان­های دولتی شهر کرمان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره 1 (پیاپی 19)، صص 159-186.

- لعلی‌سرابی، امیر، عبدوی، محمد، فروتنی، زهرا (1391)، شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 2، صص 86-108.

- مرزبان، شیرمراد، محقق‌هرچقان، معصومه و اکبری، مرتضی (1394)، تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال هشتم، شماره 4، صص 709-727.

- مرزبان، شیرمراد، مقیمی، سیدمحمد، عربیون، ابوالقاسم (1389)، تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه مدیران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال ششم، شماره 21-22، صص 1-25.

- مقیمی، سیدمحمد (1392)، سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه، چاپ نهم.

- موغلی، علیرضا، محمدی، اسماعیل، پارسایی، یاسر (۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نورآبادممسنی، مجموع مقالات نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران، تهران، ایران.

- نصیری‌‌فرد، ابراهیم، اللهیاری، محمدصادق (1392)، بررسی رابطه رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی در بین مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان، فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال دوم، شماره 6، صص 103-122.

- نقابی، سعید، بهادری، محمدکریم (1391)، رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه، مجله طب نظامی، سال چهاردهم، شماره ۲ (پیاپی 52)، صص 123-128.

- هومن، حیدرعلی (1393)، مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت چاپ، ششم.

- Agarwal, S. C. & Jain, R. (2015), Talent management practices and employee satisfaction: A study of selected cement industries of Rajasthan, Pacific Business Review International, Vol. 7, No. 9, pp. 50-58.

- Annunzio-Green, N. (2008), Managing the talent management pipeline: Towards a greater understanding of senior managers' perspectives in the hospitality and tourism sector, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 7, pp. 807-819.

- Babu, T. N., Suhasini, N. & Narayanappa, G. L. (2017), Role of talent management in job satisfaction and employee engagement in information technology industry, International Conference on Emerging Trends in Engineering, Management, Science and Technologies, RISE Krishna Sai Prakasam Group of Institutions, Andhra Pradesh, India.

- Beck, M., Asenova, D. & Dickson, G. (2005), Public administration, science and risk management: A case study of the UK, Public Administration Review, Vol. 65, No. 4, pp. 396-408.

- Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009), Strategic talent management: A review and research agenda, Human Resource Management Review, No.19, pp. 304-313.

- Conrad, S. (2010), Why talent management should be a priority for entrepreneurs. Available at: http://www.activegarage.com/why-talent-management-should-be-a-priority-for-entrepreneurs

- Covin, J. G., Green, K. M. & Slevin, D. P. (2006), Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationships, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 30, No. 1, pp. 57-81.

- Dries, N. (2013), The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, Vol. 23, No.4, pp. 272-285.

- Ferreira, J. (2009), Corporate entrepreneurship: A strategic and structural perspective, New England Journal of Entrepreneurship, Vol. 4, No. 2, pp. 59-71.

- Gunlu, E., Aksarayli, M. & Sahin Perçin, N. (2010), Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22, No. 5, pp. 693-717.

- Hashemi, S. M. K., Nadi, H. K., Hosseini S. M. & Rezvanfar A. (2012), Explaining agricultural personnel’s entrepreneurial behavior: The mediating effects of job satisfaction and organizational commitment, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 6, pp. 299-308.

- Hindle, K. Klyver, K. & Jennings, D. F. (2009), An informed intent model: Incorporating human capital, social capital, and gender variables into the theoretical model of entrepreneurial intentions, In A. L Carsrud & M. Brannback (Eds.), Understanding the Entrepreneurial Mind, New York, Springer, pp. 35-50.

- Hisrich, R., Peters, M. & Shepherd, D. (2016), Entrepreneurship, New York: McGraw-Hill Education, 10th Edition.

- Kuratko, D. F., Hornsby, J. S. & Bishop, J. W. (2005), Managers’ corporate entrepreneurial actions and job satisfaction, The International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1, No. 3, pp. 275-291.

- Lockwood, N. R. (2006), Talent management: Driver for organizational success, HR Magazine, Vol. 51, No. 6, pp. 1-11.

- Latha, K. L. & Murthy, B. E. V. V. N. (2009), Problems of small-scale entrepreneurs in Nellore District, Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 1, No. 3, pp. 268-278.

- Lund, D. B. (2003), Organizational culture and job satisfaction, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 18, No. 3, pp. 219-236.

- Mair, J. (2002), Entrepreneurial behavior in a large traditional firm: Exploring key drivers, Research paper, IESE Business School, University of Navarra, Pamplona, Spain.

- McCauley, C. & Wakefield, M. (2006), Talent management in the 21st Century: Help your company find, develop, and keep its strongest workers, The Journal for Quality and Participation, Vol. 29, No. 4, pp. 4-7.

- Meyer, J. P. & Herscovitc, L. (2001), Commitment in the workplace: Toword a General model, Human Resource Management Review, Vol. 11, No. 3, pp. 299-326.

- Nobarieidishe, S., Chamanifard, R. & Nikpour, A. (2014), The relationship between talent management and organizational commitment in international division of Tejarat Bank, Iran, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 3, No. 4, pp. 1116-1123.

- Radmard, S. G., Ardakani, M. A., Rahro, A. H. (2013), Enhancing corporate entrepreneurship through organizational support, International Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 2, pp. 1067-1072.

- Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015), What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture, Human Resource Management Review, Vol. 25, No. 3, pp. 249-263.

- Tarique, I. & Schuler, R. S. (2010), Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for further research, Journal of World Business, Vol. 45, No. 2, pp. 122-133.

- Vitell, S. J. & Davis, D. L. (1990), The relationship between ethics and job satisfaction: An empirical investigation, Journal of Business Ethics, Vol. 9, No. 6, pp. 489-494.

- Wang, H. & Liu, Y. (2016), Entrepreneurship and Talent Management from a Global Perspective: Global Returnees (New Horizons in Management Series), Northampton: Edward Elgar Publishing.

- Westgeest, E. (2011), Employee empowerment and its relation to affective commitment, Thesis of Master, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Niederlande.

- Zampetakis, L. A. & Moustakis, V. (2007), Entrepreneurial behavior in the Greek public sector, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol. 13, No. 1, pp. 19-38.


دوره 26، شماره 86
زمستان 1396
صفحه 97-123
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1396
  • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1396